Thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy

(LĐTĐ) Trên cơ sở các nội dung tồn tại, hạn chế, kiến nghị trong việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nêu tại Kết luận thanh tra số 14/KL-BCA-X05 ngày 10/7/2020 của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Diễn tập phòng cháy chữa cháy quy mô lớn tại Khu đô thị Royal City Số vụ cháy nổ giảm nhờ làm tốt công tác quản lý

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Theo kết luận thanh tra số 14/KL-BCA-X05 ngày 10/7/2020 của Bộ Công an về chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy
Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì.

Cụ thể, trong kỳ hạn thanh tra, các đơn vị, sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện được thanh tra đã thẩm định 1.046 dự án, công trình thuộc diện có văn bản góp ý về giải pháp phòng cháy chữa cháy hoặc thẩm duyệt về PCCC; kiểm tra công tác nghiệm thu đối với 306 công trình thuộc diện thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy. Đoàn Thanh tra đã kiểm tra xác suất các hồ sơ thẩm định, hồ sơ kiểm tra nghiệm thu của các cơ quan, đơn vị được thanh tra cho thấy, kết quả thẩm định cơ bản căn cứ vào ý kiến tham gia của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hoặc Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu cơ bản căn cứ văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trước khi chấp thuận việc nghiệm thu công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng. Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội được giao thực hiện đầu tư 2 dự án cấp nước, việc chấp hành quy định về thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã bảo đảm yêu cầu theo quy định.

Ngoài ra, thành phố Hà Nội hiện có 9 Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 1.369ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 95%, trong đó có 3 Khu công nghiệp bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở cho Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Qua kiểm tra thực tế tại 2 Khu công nghiệp (Thăng Long, Quang Minh) cho thấy, địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu trống cơ bản đủ kích thước cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động, hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện được đầu tư đồng bộ theo dự án.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã bố trí ngân sách hỗ trợ cho công tác phòng cháy chữa cháy của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Công an Thành phố. Ủy ban nhân dân 5 quận, huyện được thanh tra cũng đã bố trí ngân sách hỗ trợ cho công tác phòng cháy chữa cháy đối với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khu vực (trước đây) và Công an các quận, huyện; bố trí ngân sách trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại các địa phương... Hiện nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ và 30 đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tại các quận, huyện, thị xã đã có trụ sở làm việc, cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân Thành phố đã xây dựng kế hoạch về công tác phòng cháy chữa cháy nên công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động chữa cháy đều thực hiện theo kế hoạch này. Đối với các vụ cháy lớn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện phối hợp tổ chức chữa cháy, khắc phục, xử lý hậu quả, điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy…

Đề xuất chỉnh sửa các quy định, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm còn tồn tại những hạn chế. Ví như, cơ sở hạ tầng về giao thông và nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn Thành phố còn một số bất cập, hạn chế. Đó là còn thiếu khoảng 2.000 trụ nước chữa cháy; có 4.106 tuyến phố, ngõ, ngách… dài trên 200m, xe chữa cháy không tiếp cận được. Công tác khảo sát, lập kế hoạch duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế trụ nước chữa cháy, xây dựng bể nước chữa cháy, bến lấy nước, hố thu nước chữa cháy chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng các đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tại các doanh nghiệp trên các địa bàn còn chậm được triển khai thực hiện…

Ủy ban nhân dân Thành phố vừa ban hành Báo cáo số 375/BC-UBND ngày 8/12/2020 về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 14/KL-BCA-X05 ngày 10/7/2020 của Bộ Công an về chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở các nội dung tồn tại, hạn chế, kiến nghị đã nêu tại Kết luận thanh tra số 14/KL-BCA-X05, về việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan, yêu cầu các đơn vị định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện để xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Ngoài ra, các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy; chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng cháy chữa cháy, các cuộc hội thảo, tọa đàm về các chuyên đề phòng cháy chữa cháy. Song song với đó, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng như: Góp ý về cấp giấy phép quy hoạch, góp ý về giải pháp phòng cháy chữa cháy đối với các hồ sơ quy hoạch, phương án kiến trúc sơ bộ; thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng...Các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; nâng cao hiệu quả công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có sự phối hợp với nhiều lực lượng tại các cơ sở trọng điểm, cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao; tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy về trang bị phương tiện và đảm bảo các điều kiện phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ…

Từ thực tế áp dụng Luật Phòng cháy chữa cháy, Nghị định của Chính phủ, Thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn của các Bộ, ngành, nhận thấy còn một số nội dung bất cập trong công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy, chưa phù hợp với thực tế. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất Chính phủ, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát và đề xuất chỉnh sửa, bổ sung, đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về phòng cháy chữa cháy hiện hành. Cụ thể, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 79/2014/NĐ-CP; chỉnh sửa, bổ sung các Thông tư, hướng dẫn của Bộ, các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo đồng nhất, phù hợp với thực trạng và định hướng phát triển kinh tế, xã hội. Thứ hai, ban hành văn bản hướng dẫn về một số biện pháp, giải pháp khắc phục đối với các công trình, cơ sở được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy chữa cháy có hiệu lực, cũng như hướng dẫn việc thực hiện khi các quy chuẩn, tiêu chuẩn được ban hành sau này có quy định chặt chẽ hơn. Cuối cùng là có hướng dẫn, quy định về biện pháp cưỡng chế đối với cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, đã bị tạm đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động nhưng vẫn hoạt động./.

Bùi Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cận cảnh đoàn xe phun khử khuẩn quanh hồ Gươm

Cận cảnh đoàn xe phun khử khuẩn quanh hồ Gươm

(LĐTĐ) Sáng 26/7, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Binh chủng hoá học tổ chức phun khử khuẩn quanh hồ Gươm. Sau đó, tổ chức phun khử khuẩn trên địa bàn ...
Huyện Thanh Trì: Lập nhiều chốt kiểm tra giám sát người dân thực hiện Chỉ thị 17

Huyện Thanh Trì: Lập nhiều chốt kiểm tra giám sát người dân thực hiện Chỉ thị 17

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bắt đầu từ sáng 24/7, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã ra quyết định ...
Các huyện ngoại thành quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19

Các huyện ngoại thành quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Qua 2 ngày đầu thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, có thể thấy, cơ bản nhân dân các huyện ...
Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

(LĐTĐ) Sáng nay (26/7), với tổng số 483/483 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,79%), Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên ...
Điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đợt 1: Điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi

Điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đợt 1: Điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi

(LĐTĐ) Cùng với việc công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đợt 1, sáng 26/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả ...
Chuyến tàu đặc biệt chở 800 công dân Hà Tĩnh đã về đến quê hương

Chuyến tàu đặc biệt chở 800 công dân Hà Tĩnh đã về đến quê hương

(LĐTĐ) Sáng 26/7, đoàn tàu SE 14 chở 814 công dân đang lưu trú, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã về đến Hà ...
[Infographic] Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

[Infographic] Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định ...

Tin khác

Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn về vận chuyển hàng hóa lưu thông vào thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn về vận chuyển hàng hóa lưu thông vào thành phố

(LĐTĐ) Một số trường hợp không được xem xét giải quyết cấp giấy nhận diện để lưu thông vào thành phố Hồ Chí Minh như xe cá nhân, xe tải nặng lưu thông quá nhiều lộ trình...
Hà Nội: Triển khai thêm chốt phòng, chống Covid-19 tại cửa ngõ Thủ đô

Hà Nội: Triển khai thêm chốt phòng, chống Covid-19 tại cửa ngõ Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 25/7, Công an thành phố Hà Nội thông tin vừa triển khai thêm 1 chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa ngõ Thủ đô. Vị trí chốt phòng dịch nằm tại Quốc lộ 18 - lối xuống Quốc lộ 3 thuộc huyện Sóc Sơn (Hà Nội) chiều từ nội thành ra ngoại thành.
Đường sắt vận chuyển miễn phí các đoàn y, bác sĩ vào các tỉnh phía Nam chống dịch

Đường sắt vận chuyển miễn phí các đoàn y, bác sĩ vào các tỉnh phía Nam chống dịch

(LĐTĐ) Đồng hành cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19, bên cạnh việc tổ chức các chuyến tàu chuyên biệt vận chuyển người dân từ các tỉnh phía Nam về địa phương, ngành đường sắt còn tổ chức vận chuyển miễn phí các đoàn y, bác sĩ vào các tỉnh phía Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19.
Chủ động phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu

Chủ động phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu

(LĐTĐ) Trước bối cảnh Thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ động phương án dự phòng lái xe và phương tiện vận tải để vận chuyển hàng hóa, các loại hàng thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh khi có yêu cầu.
Tuyên truyền, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm quy định trong ngày đầu giãn cách

Tuyên truyền, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm quy định trong ngày đầu giãn cách

(LĐTĐ) Ngày 24/7, ngày đầu toàn thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách. Mặc dù các quy định về phòng, chống dịch đã được triển khai rất cụ thể, tuy nhiên vẫn còn một số người dân chưa chấp hành nghiêm về phòng, chống dịch và thực hiện tốt thông điệp “5k” của Bộ Y tế; vẫn còn tình trạng người dân chủ quan, lơ là.
Shipper của bưu chính, siêu thị được hoạt động sau khi đăng ký

Shipper của bưu chính, siêu thị được hoạt động sau khi đăng ký

(LĐTĐ) Để đảm bảo chuỗi cung ứng trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, căn cứ vào danh sách đề nghị của các cơ quan, đơn vị Sở sẽ thực hiện xác nhận thông tin phương tiện được phép hoạt động.
Hà Nội: Tạm dừng thi công các công trình xây dựng dân dụng trong thời gian giãn cách xã hội

Hà Nội: Tạm dừng thi công các công trình xây dựng dân dụng trong thời gian giãn cách xã hội

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc số 6314/SXD-TTr yêu cầu tạm dừng các công trình xây dựng dân dụng trên địa bàn.
Hướng dẫn 3 bước đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên trên các “luồng xanh”

Hướng dẫn 3 bước đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên trên các “luồng xanh”

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, loại hình vận chuyển được cấp thẻ nhận diện phương tiện bao gồm xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, xe chở chuyên gia, công nhân phục vụ hoạt động của các khu chế xuất, khu công nghiệp... Đáng chú ý, để ưu tiên hoạt động, phương tiện cần trải qua 3 bước đăng ký.
Kịp thời khống chế đám cháy tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai

Kịp thời khống chế đám cháy tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai

(LĐTĐ) Khoảng 13h30 ngày 24/7, một đám cháy lớn đã xảy ra tại một khu nhà lán quây tôn nằm trong hẻm 42/58 Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo người dân địa phương, đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản của xưởng, nhiều ôtô và một phần của các căn nhà liền kề.
Hàng loạt phương tiện được yêu cầu quay đầu tại các chốt kiểm dịch

Hàng loạt phương tiện được yêu cầu quay đầu tại các chốt kiểm dịch

(LĐTĐ) Ngày 24/7, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, tại các chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, các lực lượng chức năng yêu cầu các phương tiện (nếu không có nhiệm vụ) quay đầu, không vào Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động