M
17/12/2020 10:37

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy

(LĐTĐ) Trên cơ sở các nội dung tồn tại, hạn chế, kiến nghị trong việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nêu tại Kết luận thanh tra số 14/KL-BCA-X05 ngày 10/7/2020 của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy quy mô lớn tại Khu đô thị Royal City Số vụ cháy nổ giảm nhờ làm tốt công tác quản lý

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Theo kết luận thanh tra số 14/KL-BCA-X05 ngày 10/7/2020 của Bộ Công an về chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy
Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì.

Cụ thể, trong kỳ hạn thanh tra, các đơn vị, sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện được thanh tra đã thẩm định 1.046 dự án, công trình thuộc diện có văn bản góp ý về giải pháp phòng cháy chữa cháy hoặc thẩm duyệt về PCCC; kiểm tra công tác nghiệm thu đối với 306 công trình thuộc diện thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy. Đoàn Thanh tra đã kiểm tra xác suất các hồ sơ thẩm định, hồ sơ kiểm tra nghiệm thu của các cơ quan, đơn vị được thanh tra cho thấy, kết quả thẩm định cơ bản căn cứ vào ý kiến tham gia của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hoặc Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu cơ bản căn cứ văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trước khi chấp thuận việc nghiệm thu công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng. Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội được giao thực hiện đầu tư 2 dự án cấp nước, việc chấp hành quy định về thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã bảo đảm yêu cầu theo quy định.

Ngoài ra, thành phố Hà Nội hiện có 9 Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 1.369ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 95%, trong đó có 3 Khu công nghiệp bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở cho Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Qua kiểm tra thực tế tại 2 Khu công nghiệp (Thăng Long, Quang Minh) cho thấy, địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu trống cơ bản đủ kích thước cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động, hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện được đầu tư đồng bộ theo dự án.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã bố trí ngân sách hỗ trợ cho công tác phòng cháy chữa cháy của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Công an Thành phố. Ủy ban nhân dân 5 quận, huyện được thanh tra cũng đã bố trí ngân sách hỗ trợ cho công tác phòng cháy chữa cháy đối với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khu vực (trước đây) và Công an các quận, huyện; bố trí ngân sách trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại các địa phương... Hiện nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ và 30 đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tại các quận, huyện, thị xã đã có trụ sở làm việc, cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân Thành phố đã xây dựng kế hoạch về công tác phòng cháy chữa cháy nên công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động chữa cháy đều thực hiện theo kế hoạch này. Đối với các vụ cháy lớn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện phối hợp tổ chức chữa cháy, khắc phục, xử lý hậu quả, điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy…

Đề xuất chỉnh sửa các quy định, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm còn tồn tại những hạn chế. Ví như, cơ sở hạ tầng về giao thông và nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn Thành phố còn một số bất cập, hạn chế. Đó là còn thiếu khoảng 2.000 trụ nước chữa cháy; có 4.106 tuyến phố, ngõ, ngách… dài trên 200m, xe chữa cháy không tiếp cận được. Công tác khảo sát, lập kế hoạch duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế trụ nước chữa cháy, xây dựng bể nước chữa cháy, bến lấy nước, hố thu nước chữa cháy chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng các đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tại các doanh nghiệp trên các địa bàn còn chậm được triển khai thực hiện…

Ủy ban nhân dân Thành phố vừa ban hành Báo cáo số 375/BC-UBND ngày 8/12/2020 về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 14/KL-BCA-X05 ngày 10/7/2020 của Bộ Công an về chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở các nội dung tồn tại, hạn chế, kiến nghị đã nêu tại Kết luận thanh tra số 14/KL-BCA-X05, về việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan, yêu cầu các đơn vị định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện để xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Ngoài ra, các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy; chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng cháy chữa cháy, các cuộc hội thảo, tọa đàm về các chuyên đề phòng cháy chữa cháy. Song song với đó, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng như: Góp ý về cấp giấy phép quy hoạch, góp ý về giải pháp phòng cháy chữa cháy đối với các hồ sơ quy hoạch, phương án kiến trúc sơ bộ; thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng...Các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; nâng cao hiệu quả công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có sự phối hợp với nhiều lực lượng tại các cơ sở trọng điểm, cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao; tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy về trang bị phương tiện và đảm bảo các điều kiện phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ…

Từ thực tế áp dụng Luật Phòng cháy chữa cháy, Nghị định của Chính phủ, Thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn của các Bộ, ngành, nhận thấy còn một số nội dung bất cập trong công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy, chưa phù hợp với thực tế. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất Chính phủ, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát và đề xuất chỉnh sửa, bổ sung, đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về phòng cháy chữa cháy hiện hành. Cụ thể, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 79/2014/NĐ-CP; chỉnh sửa, bổ sung các Thông tư, hướng dẫn của Bộ, các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo đồng nhất, phù hợp với thực trạng và định hướng phát triển kinh tế, xã hội. Thứ hai, ban hành văn bản hướng dẫn về một số biện pháp, giải pháp khắc phục đối với các công trình, cơ sở được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy chữa cháy có hiệu lực, cũng như hướng dẫn việc thực hiện khi các quy chuẩn, tiêu chuẩn được ban hành sau này có quy định chặt chẽ hơn. Cuối cùng là có hướng dẫn, quy định về biện pháp cưỡng chế đối với cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, đã bị tạm đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động nhưng vẫn hoạt động./.

Bùi Phương

Nguồn :