Sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự là những vấn đề vô cùng nhạy cảm, phức tạp

(LĐTĐ) “Bộ Nội vụ rất cố gắng phấn đấu đạt tiến độ sớm nhất, nhưng qua quá trình rà soát cho thấy, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự là những vấn đề vô cùng nhạy cảm, phức tạp, cần được dư luận xã hội chia sẻ, vì đòi hỏi vừa làm vừa đảm bảo tính ổn định và tính hiệu lực, hiệu quả của bộ máy”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nói.
Giai đoạn 2019-2021, cả nước đã sắp xếp 21 đơn vị cấp huyện và 1.056 đơn vị cấp xã Các bộ, ngành phải giảm 10% các đơn vị sự nghiệp công lập trước 30/6/2022

Chiều 30/3, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo quý 1/2022, cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì buổi họp báo.

Xây dựng Nghị định về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính

Thông tin tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, về công tác xây dựng thể chế, trong quý 1, Bộ Nội vụ đã gửi Hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định 4 dự thảo Nghị định: Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự là những vấn đề vô cùng nhạy cảm, phức tạp
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì buổi họp báo.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tập trung xây dựng để trình Chính phủ 5 Nghị định gồm: Nghị định thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và cơ chế hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

Về cải cách tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII tại các cơ quan, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của các Bộ, ngành, địa phương.

Cung cấp trên 3.593 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Với vai trò cơ quan thường trực cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ CCHC theo quy định của Chính phủ và đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ đánh giá, xác định Chỉ số CCHC (Par Index) năm 2021 của các bộ, các tỉnh và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021.

Tính đến ngày 27/2/2022, cả nước có 6.704 thủ tục hành chính (TTHC) đang có hiệu lực thi hành. Trong đó, có 3.996 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành Trung ương; 1.450 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; 1.642 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền địa phương. Đến nay đã có 66,20% TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cổng dịch vụ công quốc gia vận hành từ tháng 12/2019, đến nay đã kết nối, tích hợp với 150 hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị; đã tích hợp, cung cấp trên 3.593 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, chiếm 53,6% tổng số thủ tục hành chính.

Sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự là những vấn đề vô cùng nhạy cảm, phức tạp
Toàn cảnh buổi họp báo.

Trả lời tại buổi họp báo các nội dung báo chí quan tâm về việc cải cách tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, gắn với cải cách tiền lương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, sau khi có Nghị quyết 18, Bộ đã tham mưu trình Chính phủ có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp thẩm định.

Trong quá trình rà soát, phải đảm bảo theo đúng nguyên tắc của Nghị quyết 18, các nghị định của Chính phủ để bảo đảm tính liên thông, hiệu lực, hiệu quả. “Tinh giản biên chế phải gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ và đánh giá xếp loại cán bộ công chức.

“Bộ Nội vụ rất cố gắng phấn đấu đạt tiến độ sớm nhất, nhưng qua quá trình rà soát cho thấy, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự là những vấn đề vô cùng nhạy cảm, phức tạp, cần được dư luận xã hội chia sẻ, vì đòi hỏi vừa làm vừa đảm bảo tính ổn định và tính hiệu lực, hiệu quả của bộ máy”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nói.

Nghiên cứu các nội dung cụ thể trong chế độ tiền lương mới

Liên quan đến việc sắp xếp của Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho hay: Bộ Nội vụ rất tích cực rà soát sắp xếp lại bộ máy bên trong. Qua rà soát, tổng số các đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ đã giảm được 18 đầu mối. Đồng thời, cơ bản không còn cấp phòng trong vụ thuộc Bộ và phòng trong vụ thuộc tổng cục.

Về định hướng sắp xếp, Bộ Nội vụ quán triệt nguyên tắc “một đơn vị, tổ chức có thể làm nhiều việc nhưng một việc chỉ giao một đơn vị làm đầu mối chủ trì”. Theo Thứ trưởng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng có người chưa đáp ứng được, nhưng thực tế nhiều nơi khối lượng công việc rất nhiều, có nơi còn thiếu biên chế, do đó việc rà soát, đánh giá sẽ được tiến hành thận trọng, tăng cường tính liên thông, bảo đảm việc sử dụng đội ngũ thực sự hiệu quả.

Bộ Nội vụ rất nêu gương trong công tác sắp xếp này, sẽ tổng rà soát sắp xếp, đảm bảo các tiêu chí, điều kiện theo quy định và đang phấn đấu cùng Bộ Tư pháp thẩm định trình Chính phủ, trở thành một trong những bộ ban hành đầu tiên.

Nói về xây dựng bảng lương mới, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Hội nghị Trung ương 4 vừa qua đã có nghị quyết nêu rõ sẽ xem xét thực hiện cải cách tiền lương vào thời điểm phù hợp, về cả kinh tế xã hội và các tác động đến cải cách tiền lương.

Hiện, Bộ Nội vụ đang rất tích cực phối hợp các bộ soạn thảo nghiên cứu các nội dung cụ thể trong chế độ tiền lương mới, gồm bảng lương, phụ cấp, các thông tư hướng dẫn…; khi cấp có thẩm quyền yêu cầu thì Bộ sẽ có báo cáo, đồng thời sẽ cung cấp thông tin báo chí.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng Nghị định về cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng người có tài năng trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ cấp xã đến năm 2030"...

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao kiến thức pháp luật cho người lao động ngành GTVT Hà Nội

Nâng cao kiến thức pháp luật cho người lao động ngành GTVT Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 31/5, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chế độ chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”. Chương trình có sự tham gia của gần 300 đoàn viên, người lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội.
Triển khai tiêm chủng mở rộng 10 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em, phụ nữ

Triển khai tiêm chủng mở rộng 10 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em, phụ nữ

(LĐTĐ) Trả lời trước Quốc hội chiều 31/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế được giao nguồn dự toán từ ngân sách trung ương, thực hiện mua sắm để cung ứng vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo cho 2 năm 2021, 2022.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Mê Linh lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Mê Linh lần thứ XI

(LĐTĐ) Sáng ngày 31/5, Đại hội Công đoàn huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 7.000 đoàn viên Công đoàn huyện.
Nhiều hoạt động đặc sắc trong Lễ hội kỷ niệm 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Nhiều hoạt động đặc sắc trong Lễ hội kỷ niệm 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang

(LĐTĐ) Lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428 - 2023) do Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm tổ chức sẽ diễn ra vào tối 2/6 (tức ngày 15/4 năm Quý Mão) tại khu vực Tượng đài Vua Lê Thái Tổ (16 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm), để tưởng nhớ, tri ân người Anh hùng dân tộc.
Vải - nhãn: Sản phẩm chủ lực tạo nên thương hiệu nông sản Việt

Vải - nhãn: Sản phẩm chủ lực tạo nên thương hiệu nông sản Việt

(LĐTĐ) Chiều 31/5, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 5/2023, với chủ đề “Xúc tiến thương mại các mặt hàng quả vải và nhãn”.
Bắc Ninh: Thu giữ hơn 3.000 điện thoại, máy tính bảng không rõ xuất xứ

Bắc Ninh: Thu giữ hơn 3.000 điện thoại, máy tính bảng không rõ xuất xứ

(LĐTĐ) Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Bắc Ninh đã phát hiện và thu giữ hơn 3.000 điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu cùng với gần 20.000 các sản phẩm khác là mỹ phẩm, quần áo, đồ điện gia dụng đều có dấu hiệu vi phạm tại kho hàng của Công ty TNHH Việt Tường Thuận tại thôn Đông Yên (Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh).
Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở HDBank lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở HDBank lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) HDBank lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vừa được tổ chức thành công trên tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì lợi ích của đoàn viên, cán bộ nhân viên, vì sự phát triển của HDBank”.

Tin khác

Hưng Yên: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, công trình trọng điểm

Hưng Yên: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, công trình trọng điểm

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thống nhất thông qua các văn kiện, báo cáo về triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Nếu không có chính sách phù hợp, 10 - 15 năm nữa trạm y tế không có bác sĩ

Nếu không có chính sách phù hợp, 10 - 15 năm nữa trạm y tế không có bác sĩ

(LĐTĐ) Một số đại biểu Quốc hội cho rằng, hệ thống y tế cơ sở đã xảy ra tình trạng quá tải, nguyên nhân cũng chủ yếu do thiếu nguồn nhân lực cũng như trang thiết bị, cơ sở vật chất và hiện nay nhiều trạm y tế thiếu bác sĩ cơ hữu. Nếu không sớm có chính sách phù hợp, khoảng 10 đến 15 năm nữa các trạm y tế sẽ không có bác sĩ làm việc.
Phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Tiếp cận thông tin

Phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Tiếp cận thông tin

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương bày tỏ mong muốn các đại biểu sẽ tiếp tục thực hiện tuyên truyền, triển khai sâu rộng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Tiếp cận thông tin trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.
Tạo động lực để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tự tin, bản lĩnh vươn lên

Tạo động lực để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tự tin, bản lĩnh vươn lên

(LĐTĐ) Chiều 30/5, tại Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà thầy cô giáo và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Hà Nội: Hợp long cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Hà Nội: Hợp long cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

(LĐTĐ) Sau hơn 2 năm thi công, sáng 30/5, nhà thầu bắt đầu hợp long nhịp cuối cùng của cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và chuyển sang giai đoạn thi công, hoàn thiện dự kiến thông xe trong tháng 9/2023.
Tháo gỡ vấn đề liên quan đến tâm lý sợ mua sắm, sợ đấu thầu bằng những giải pháp căn cơ

Tháo gỡ vấn đề liên quan đến tâm lý sợ mua sắm, sợ đấu thầu bằng những giải pháp căn cơ

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ sự trân trọng cảm ơn của ngành Y tế đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã hỗ trợ cho ngành Y tế trong thời gian vừa qua; bày tỏ sự tri ân đối với sự đóng góp của Nhân dân, cử tri cả nước đã luôn đồng hành cùng với Chính phủ, với ngành Y tế trong trận tuyến chống dịch COVID-19.
Gỡ khó cho các dự án điện gió, mặt trời chuyển tiếp

Gỡ khó cho các dự án điện gió, mặt trời chuyển tiếp

(LĐTĐ) Thông tin về các dự án điện gió, mặt trời chuyển tiếp, đại diện Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, tính đến 23/5/2023 mới chỉ có 18/85 nhà máy điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực, có đến 12 dự án chuyển tiếp đã nộp hồ sơ đàm phán giá nhưng chưa nộp hồ sơ cấp phép (gồm 11 dự án điện gió, 1 dự án điện mặt trời).
Hà Nội: Mọi quyết sách đều xuất phát từ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Hà Nội: Mọi quyết sách đều xuất phát từ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội lấy đoàn kết trong Đảng là yếu tố quan trọng nhất, dẫn dắt, định hướng trong việc xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân. Lấy mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến, văn minh, hiện đại”, khẳng định vị thế, bản sắc con người Hà Nội bản lĩnh, trí tuệ, thanh lịch, văn minh là điểm chung nhất, điểm tương đồng để dựa vào đó tập hợp các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong và ngoài nước.
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội với tư duy đổi mới, tầm nhìn đột phá

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội với tư duy đổi mới, tầm nhìn đột phá

Chính phủ đề nghị thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội với tư duy đổi mới, tầm nhìn đột phá, chiến lược, dài hạn, phát huy được mọi tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh…
Việt Nam cam kết đóng góp hết sức mình vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển thịnh vượng ở châu Á

Việt Nam cam kết đóng góp hết sức mình vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển thịnh vượng ở châu Á

(LĐTĐ) Ngày 25/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 28.
Xem thêm
Phiên bản di động