Sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự là những vấn đề vô cùng nhạy cảm, phức tạp

(LĐTĐ) “Bộ Nội vụ rất cố gắng phấn đấu đạt tiến độ sớm nhất, nhưng qua quá trình rà soát cho thấy, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự là những vấn đề vô cùng nhạy cảm, phức tạp, cần được dư luận xã hội chia sẻ, vì đòi hỏi vừa làm vừa đảm bảo tính ổn định và tính hiệu lực, hiệu quả của bộ máy”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nói.
Giai đoạn 2019-2021, cả nước đã sắp xếp 21 đơn vị cấp huyện và 1.056 đơn vị cấp xã Các bộ, ngành phải giảm 10% các đơn vị sự nghiệp công lập trước 30/6/2022

Chiều 30/3, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo quý 1/2022, cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì buổi họp báo.

Xây dựng Nghị định về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính

Thông tin tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, về công tác xây dựng thể chế, trong quý 1, Bộ Nội vụ đã gửi Hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định 4 dự thảo Nghị định: Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự là những vấn đề vô cùng nhạy cảm, phức tạp
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì buổi họp báo.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tập trung xây dựng để trình Chính phủ 5 Nghị định gồm: Nghị định thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và cơ chế hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

Về cải cách tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII tại các cơ quan, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của các Bộ, ngành, địa phương.

Cung cấp trên 3.593 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Với vai trò cơ quan thường trực cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ CCHC theo quy định của Chính phủ và đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ đánh giá, xác định Chỉ số CCHC (Par Index) năm 2021 của các bộ, các tỉnh và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021.

Tính đến ngày 27/2/2022, cả nước có 6.704 thủ tục hành chính (TTHC) đang có hiệu lực thi hành. Trong đó, có 3.996 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành Trung ương; 1.450 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; 1.642 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền địa phương. Đến nay đã có 66,20% TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cổng dịch vụ công quốc gia vận hành từ tháng 12/2019, đến nay đã kết nối, tích hợp với 150 hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị; đã tích hợp, cung cấp trên 3.593 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, chiếm 53,6% tổng số thủ tục hành chính.

Sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự là những vấn đề vô cùng nhạy cảm, phức tạp
Toàn cảnh buổi họp báo.

Trả lời tại buổi họp báo các nội dung báo chí quan tâm về việc cải cách tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, gắn với cải cách tiền lương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, sau khi có Nghị quyết 18, Bộ đã tham mưu trình Chính phủ có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp thẩm định.

Trong quá trình rà soát, phải đảm bảo theo đúng nguyên tắc của Nghị quyết 18, các nghị định của Chính phủ để bảo đảm tính liên thông, hiệu lực, hiệu quả. “Tinh giản biên chế phải gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ và đánh giá xếp loại cán bộ công chức.

“Bộ Nội vụ rất cố gắng phấn đấu đạt tiến độ sớm nhất, nhưng qua quá trình rà soát cho thấy, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự là những vấn đề vô cùng nhạy cảm, phức tạp, cần được dư luận xã hội chia sẻ, vì đòi hỏi vừa làm vừa đảm bảo tính ổn định và tính hiệu lực, hiệu quả của bộ máy”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nói.

Nghiên cứu các nội dung cụ thể trong chế độ tiền lương mới

Liên quan đến việc sắp xếp của Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho hay: Bộ Nội vụ rất tích cực rà soát sắp xếp lại bộ máy bên trong. Qua rà soát, tổng số các đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ đã giảm được 18 đầu mối. Đồng thời, cơ bản không còn cấp phòng trong vụ thuộc Bộ và phòng trong vụ thuộc tổng cục.

Về định hướng sắp xếp, Bộ Nội vụ quán triệt nguyên tắc “một đơn vị, tổ chức có thể làm nhiều việc nhưng một việc chỉ giao một đơn vị làm đầu mối chủ trì”. Theo Thứ trưởng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng có người chưa đáp ứng được, nhưng thực tế nhiều nơi khối lượng công việc rất nhiều, có nơi còn thiếu biên chế, do đó việc rà soát, đánh giá sẽ được tiến hành thận trọng, tăng cường tính liên thông, bảo đảm việc sử dụng đội ngũ thực sự hiệu quả.

Bộ Nội vụ rất nêu gương trong công tác sắp xếp này, sẽ tổng rà soát sắp xếp, đảm bảo các tiêu chí, điều kiện theo quy định và đang phấn đấu cùng Bộ Tư pháp thẩm định trình Chính phủ, trở thành một trong những bộ ban hành đầu tiên.

Nói về xây dựng bảng lương mới, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Hội nghị Trung ương 4 vừa qua đã có nghị quyết nêu rõ sẽ xem xét thực hiện cải cách tiền lương vào thời điểm phù hợp, về cả kinh tế xã hội và các tác động đến cải cách tiền lương.

Hiện, Bộ Nội vụ đang rất tích cực phối hợp các bộ soạn thảo nghiên cứu các nội dung cụ thể trong chế độ tiền lương mới, gồm bảng lương, phụ cấp, các thông tư hướng dẫn…; khi cấp có thẩm quyền yêu cầu thì Bộ sẽ có báo cáo, đồng thời sẽ cung cấp thông tin báo chí.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng Nghị định về cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng người có tài năng trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ cấp xã đến năm 2030"...

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Bắc Từ Liêm: Tổ chức thành công môn thi đấu Pencak Silat với nhiều dấu ấn

Quận Bắc Từ Liêm: Tổ chức thành công môn thi đấu Pencak Silat với nhiều dấu ấn

(LĐTĐ) Những ngày qua, quận Bắc Từ Liêm đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện để môn thi đấu Pencak Silat diễn ra an toàn, thuận lợi, thu hút được đông ...
Hiện thực hoá mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại tại quận Hoàn Kiếm

Hiện thực hoá mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Thông qua việc góp phần thực hiện mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại đã đề ra trong kế hoạch chiến lược của quận Hoàn Kiếm, “Mô ...
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. ...
Quy trình giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Quy trình giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(LĐTĐ) Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội) mới đây đã có hướng dẫn người lao động ...
Chương trình “Sinh con, sinh cha” đến với hàng trăm gia đình tại Bình Định

Chương trình “Sinh con, sinh cha” đến với hàng trăm gia đình tại Bình Định

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân ...
TRỰC TIẾP: Lễ bế mạc SEA Games 31

TRỰC TIẾP: Lễ bế mạc SEA Games 31

(LĐTĐ) Vào 20h tối nay (23/5), tại Cung Điền kinh Hà Nội, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã chính thức khép lại với ...
Đại biểu Quốc hội băn khoăn liệu có những “vụ Việt Á” trong lựa chọn sách giáo khoa?

Đại biểu Quốc hội băn khoăn liệu có những “vụ Việt Á” trong lựa chọn sách giáo khoa?

(LĐTĐ) Có câu hỏi đặt ra là liệu có những vụ Việt Á trong lựa chọn sách giáo khoa hay không? Những vấn đề này nên được thảo luận rộng rãi ...

Tin khác

TRỰC TIẾP: Lễ bế mạc SEA Games 31

TRỰC TIẾP: Lễ bế mạc SEA Games 31

(LĐTĐ) Vào 20h tối nay (23/5), tại Cung Điền kinh Hà Nội, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã chính thức khép lại với Lễ bế mạc ấm áp, tạo nên dư âm không thể nào quên với bạn bè quốc tế.
Đại biểu Quốc hội băn khoăn liệu có những “vụ Việt Á” trong lựa chọn sách giáo khoa?

Đại biểu Quốc hội băn khoăn liệu có những “vụ Việt Á” trong lựa chọn sách giáo khoa?

(LĐTĐ) Có câu hỏi đặt ra là liệu có những vụ Việt Á trong lựa chọn sách giáo khoa hay không? Những vấn đề này nên được thảo luận rộng rãi ở Quốc hội để thu nhận ý kiến từ nhiều chiều và để cử tri cả nước được biết. Đây là ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn TP Đà Nẵng) tại phiên thảo luận tại hội trường chiều 23/5 về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.
Lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Cung điền kinh Hà Nội vào tối nay (23/5)

Lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Cung điền kinh Hà Nội vào tối nay (23/5)

(LĐTĐ) Các cuộc tranh tài tại SEA Games 31 đã chính thức khép lại. Đại hội thể thao Đông Nam Á sẽ kết thúc với Lễ bế mạc tại Cung điền kinh Hà Nội vào tối nay (23/5) sau 12 ngày thi đấu chính thức. Báo Lao động Thủ đô sẽ tường thuật trực tiếp Lễ bế mạc.
Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán

Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 23/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 3.
Sớm ban hành quy định mức lương tối thiểu và đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Sớm ban hành quy định mức lương tối thiểu và đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

(LĐTĐ) Sớm ban hành quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động theo hợp đồng, áp dụng từ tháng 7/2022. Quan tâm hơn nữa việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là một trong những ưu tiên của Chính phủ.
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Sáng nay (23/5), tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3. Trước phiên khai mạc, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quy định của Bộ Chính trị về chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao

Quy định của Bộ Chính trị về chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngay sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết gặp U23 Thái Lan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng Ban Huấn luyện và Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam.
Phân bổ hơn 92 nghìn tỷ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Phân bổ hơn 92 nghìn tỷ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

(LĐTĐ) Ngày 22/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

(LĐTĐ) Ngày 21/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
Xem thêm
Phiên bản di động