M
13/06/2020 13:14

Quận Bắc Từ Liêm: Chú trong phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

(LĐTĐ) Cùng với những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển, những năm qua, các cấp Ủy đảng, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm đã chú trọng, quan tâm, kiện toàn củng cố các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cơ sở. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

quan bac tu liem chu trong phat trien dang vien trong doanh nghiep ngoai nha nuoc Quận Bắc Từ Liêm: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác Đảng tại doanh nghiệp
quan bac tu liem chu trong phat trien dang vien trong doanh nghiep ngoai nha nuoc Biểu dương gương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động
quan bac tu liem chu trong phat trien dang vien trong doanh nghiep ngoai nha nuoc Chợ nhân đạo và Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020: Nhân lên những hành động nhân văn

Chia sẻ về những nỗ lực và kết quả đã đạt được, ông Đỗ Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm cho biết: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm được thành lập từ năm 2018 trên cơ sở thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Thành ủy với 41 chi bộ trực thuộc và 365 đảng viên. Hiện, Đảng bộ có 58 chi bộ trực thuộc và 670 đảng viên.

Ngay từ khi thành lập, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, hằng năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp luôn chủ động xây dựng các tiêu chí và đề ra kế hoạch cụ thể về công tác phát triển đảng viên mới với phương châm coi trọng chất lượng theo chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

quan bac tu liem chu trong phat trien dang vien trong doanh nghiep ngoai nha nuoc
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm lần thứ I, nhiệm kỳ 2020- 2025

Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chỉ đạo các đoàn thể trong đơn vị làm tốt công tác công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Thông qua các phong trào thi đua, phong trào hành động thực hiện sản xuất kinh doanh để phát hiện quần chúng ưu tú, lựa chọn những nhân tố điển hình tiên tiến, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ trẻ giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Đồng thời, đưa nội dung phát triển đảng viên vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên; xây dựng kế hoạch với những giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện doanh nghệp.

Do công tác phát triển đảng viên được coi trọng, sau 2 năm hoạt động, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm đã cử được 80 quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng nhân thức về đảng và kết nạp được 45 đảng viên mới. Trong đó có 11 đồng chí là cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp, chiếm 24%. Các đồng chí đảng viên này đều phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu, khẳng định được năng lực làm việc, vai trò của mình trong doanh nghiệp.

Để công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tiếp tục đi vào chiều sâu, theo ông Đỗ Văn Vinh, thời gian tới, các cấp ủy đảng quận Bắc Từ Liêm nói chung và Đảng ủy Khối doanh nghiệp nói riêng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm về mục đích, vai trò của tổ chức đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa chủ doanh nghiệp và công nhân lao động về sự cần thiết phải thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Đảng ủy Khối tiếp tục xây dựng kế hoạch tạo nguồn bồi dưỡng đối tượng cảm tình đảng với các chỉ tiêu và biện pháp cụ thể. Chỉ đạo các đoàn thể trong đơn vị phát động các phong trào thi đua trong công nhân lao động, đồng thời phối hợp với chủ doanh nghiệp tạo điều kiện để công nhân phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Thông qua đó, lựa chọn ra những quần chúng ưu tú giới thiệu cho cấp ủy, chi bộ xem xét kết nạp.

Thực tế cho thấy, ở đâu có Bí thư chi bộ là Tổng Giám đốc hoặc thành viên Hội Đồng quản trị thì công tác Đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên nói riêng được quan tâm và phát huy có hiệu quả. Vì vậy, cấp ủy cần cần chú trọng phát triển đảng viên đối với quần chúng là lãnh đạo, công nhân lao động có trình độ và uy tín trong doanh nghiệp từ đó tạo tiền đề cho công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp đi vào chiều sâu…

Lê Thắm

Nguồn :