Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới

(LĐTĐ) Nhận thức rõ công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định sự thắng lợi của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội (khóa XVI) đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”.
Lan tỏa những mô hình sáng tạo, hiệu quả của Công đoàn trong hỗ trợ người lao động Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới Cán bộ Công đoàn Thủ đô phải gương mẫu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Xây dựng đội ngũ vừa hồng, vừa chuyên

Theo đánh giá của LĐLĐ thành phố Hà Nội, trong những năm qua, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô luôn được các cấp Công đoàn quan tâm. Đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp từ cơ sở đến Thành phố được xây dựng cơ bản đảm bảo về số lượng, cơ cấu, trình độ, năng lực, phẩm chất, kỹ năng, phương pháp công tác.

Tuy nhiên, công tác cán bộ Công đoàn hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, số lượng cán bộ Công đoàn chuyên trách còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; việc phân bổ số lượng cán bộ trong hệ thống các cấp Công đoàn chưa hợp lý, nhiều nơi thiếu cán bộ.

Cạnh đó, năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, nhất là kinh nghiệm thực tiễn, tính chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.

Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới
Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở (Ảnh chụp ngày 17/4/2021)

Công tác quy hoạch cán bộ chưa đảm bảo, còn bị động, chưa gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, chưa đồng bộ, liên thông giữa các cấp Công đoàn gây lãng phí nguồn lực. Tổ chức bộ máy Công đoàn cơ sở còn bất cập; sự phối hợp thực hiện các khâu trong công tác cán bộ giữa tổ chức Công đoàn và cấp ủy, chính quyền đồng cấp chưa chặt chẽ.

Từ những bất cập nêu trên, ngay sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 35/KH-TU về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, bám sát nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 35 của Thành ủy, đó là xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố (khóa XVI) đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-LĐLĐ về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”.

Trong đó xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; có tư tưởng chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm; có năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ;

Có năng lực đối thoại, dẫn dắt truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động; có chất lượng và cơ cấu phù hợp vị trí công tác, đảm bảo sự kế thừa và phát triển vững chắc giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới.

Nghị quyết cũng đề ra những mục tiêu cụ thể như: Hàng năm phấn đấu 100% cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp được tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về cán bộ Công đoàn và tầm quan trọng của cán bộ Công đoàn trong tình hình mới; 100% cán bộ Công đoàn chuyên trách được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng công tác; được đào tạo và cấp chứng chỉ lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn theo vị trí việc làm; 100% cán bộ Công đoàn không chuyên trách được tham gia các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn phù hợp đối tượng; 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ 500 lao động trở lên được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật…

Để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, tổ chức Công đoàn Thủ đô tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Đó là, đổi mới và nâng cao nhận thức về tổ chức và công tác cán bộ. Cụ thể, các cấp Công đoàn tiếp tục tăng cường các hoạt động truyền thông, tuyên truyền để các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động, đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tổ chức và cán bộ Công đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; những khó khăn, thách thức đặt ra đối với tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Hoàn thiện, bổ sung các quy chế về công tác cán bộ

Tổ chức Công đoàn Thủ đô tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện, đồng bộ, thống nhất các quy chế, quy định về công tác cán bộ. Trong đó, tập trung nghiên cứu, đề xuất với Thành ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế về cán bộ Công đoàn phù hợp với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; đảm bảo tính đặc thù, đủ về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm, như:

Quy định về quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế cán bộ Công đoàn; quy định về cơ chế thu hút, tuyển dụng cán bộ Công đoàn trưởng thành từ cơ sở, xuất thân từ phong trào công nhân; quy định tiêu chuẩn chức danh đối với từng đối tượng cán bộ Công đoàn. LĐLĐ Thành phố rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy định về công tác cán bộ đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước, Thành ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ngoài ra, Công đoàn Thủ đô tập trung đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt thực hiện các khâu trong công tác cán bộ. Cụ thể, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài đáp ứng yêu cầu bố trí cán bộ; chủ động và thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; quan tâm chăm lo thực hiện chính sách đối với cán bộ Công đoàn.

Cùng với đó, tổ chức Công đoàn Thủ đô tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu quả quản lý, bố trí sử dụng cán bộ Công đoàn; tăng cường công tác quản lý kiểm tra giám sát trong công tác cán bộ, kiên quyết xem xét, giải quyết, xử lý nghiêm những cán bộ có sai phạm, nhiều hạn chế, yếu kém theo quy định.

Nghị quyết nêu rõ, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ Nghị quyết, chủ động xây dựng Kế hoạch để triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội căn cứ Nghị quyết nghiên cứu, đổi mới xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, bài giảng phù hợp tình hình thực tế hiện nay; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo quy định. Phối hợp với Trường Đại học Công đoàn để mở lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều hàng quán vẫn lơ là công tác phòng, chống dịch

Nhiều hàng quán vẫn lơ là công tác phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Ngày thứ 3 thành phố Hà Nội nới lỏng giãn cách, theo ghi nhận của phóng viên, có khá nhiều cửa hàng kinh doanh không tuân thủ nghiêm chỉnh nguyên ...
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Khoá họp 76 Đại hội đồng LHQ có chủ đề: “Cùng vững tin ...
Bão số 6 vào bờ gây mưa to, nguy cơ ngập lụt cho 32 huyện và khu đô thị

Bão số 6 vào bờ gây mưa to, nguy cơ ngập lụt cho 32 huyện và khu đô thị

(LĐTĐ) Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối nay (23/9), bão số 6 đã đi vào vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị ...
Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19 nhưng với tinh thần chủ động, quyết liệt, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố ...
Thông qua các nghị quyết quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển gắn với chính sách an sinh

Thông qua các nghị quyết quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển gắn với chính sách an sinh

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã hoàn thành chương trình đề ra sau 1,5 ngày làm việc. Các đại biểu ...
Kỳ 3: Tiếp tục duy trì các “pháo đài” để giữ vững “vùng xanh” an toàn

Kỳ 3: Tiếp tục duy trì các “pháo đài” để giữ vững “vùng xanh” an toàn

(LĐTĐ) Từ ngày 21/9, thành phố Hà Nội bãi bỏ quy định phân vùng, không kiểm soát giấy đi đường, nhiều địa phương dỡ bỏ các chốt phòng dịch ở khu ...
Infographic: Quy định phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng

Infographic: Quy định phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đã có Công văn số 3373/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 ...

Tin khác

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19 nhưng với tinh thần chủ động, quyết liệt, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ công tác trọng tâm.
Mục tiêu quan trọng để tổ chức Công đoàn lớn mạnh

Mục tiêu quan trọng để tổ chức Công đoàn lớn mạnh

(LĐTĐ) Một trong những mục tiêu quan trọng, sống còn để thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” hiệu quả là tổ chức Công đoàn Việt Nam phải đẩy nhanh, phủ kín việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) tại các đơn vị, doanh nghiệp...
Giữa khó khăn của dịch bệnh vẫn luôn được ấm lòng

Giữa khó khăn của dịch bệnh vẫn luôn được ấm lòng

(LĐTĐ) Trực tiếp tới doanh nghiệp, khu nhà trọ, nơi công nhân thực hiện cách ly, phong tỏa để hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ bữa ăn cho công nhân…sự quan tâm kịp thời của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã giúp san sẻ khó khăn, làm ấm lòng đoàn viên, người lao động giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
Trao tặng 200.000 tài khoản học tập và truy cập inernet tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng 200.000 tài khoản học tập và truy cập inernet tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, chiều 22/9, tại Trường THPT Hoàng Cầu (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức trao 200.000 tài khoản học tập và truy cập internet trị giá 100 tỷ đồng thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nữ công

Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nữ công

(LĐTĐ) Với đặc thù ngành Giáo dục tỷ lệ nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) chiếm đa số, thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tập trung đổi mới công tác nữ công; lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp để tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và huy động được đông đảo nữ CBGVNV tham gia.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Đảm bảo an toàn cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Đảm bảo an toàn cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt đảm bảo các điều kiện an toàn cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội

Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia phòng, chống và kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh, đảm bảo công tác an sinh xã hội và phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt là đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô.
Tặng quà Trung thu cho 186 em nhỏ là con của những “chiến sĩ áo trắng” tuyến đầu chống dịch

Tặng quà Trung thu cho 186 em nhỏ là con của những “chiến sĩ áo trắng” tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Nhân ngày Tết Trung thu, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã trao tặng 186 suất quà Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em nhỏ là con của các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Trao tặng quà cho con người lao động vượt khó học giỏi

LĐLĐ huyện Thường Tín: Trao tặng quà cho con người lao động vượt khó học giỏi

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Trung thu và đầu năm học mới, chiều ngày 20/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã trao tặng 138 suất quà cho con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) vượt khó học giỏi năm học 2020-2021 và 95 suất quà Trung thu.
Chủ động để người lao động gắn bó lâu dài

Chủ động để người lao động gắn bó lâu dài

(LĐTĐ) Thời gian qua, không ít doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động tìm thêm việc làm, xây dựng các phương án sản xuất an toàn để bảo đảm thu nhập ổn định, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.
Xem thêm
Phiên bản di động