M
21/05/2020 13:43

Làm việc 11 ngày/tháng, có phải đóng bảo hiểm xã hội?

(LĐTĐ) Chị Nguyễn Ngọc Hà ở địa chỉ email (anhp…@gmail.com) hỏi: Do tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chúng tôi thỏa thuận với người lao động làm việc 50% thời gian, theo đó, giảm tương ứng 50% mức lương theo Hợp đồng. Vậy, trong trường hợp này, mức lương đóng bảo hiểm xã hội sẽ theo mức lương đã giảm hay giữ nguyên? Trường hợp số ngày làm việc của người lao động giảm 50% chỉ là 11 ngày làm việc trên tổng số 22 ngày làm việc/tháng (do Công ty áp dụng chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật) thì có đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, quyền lợi hàng trăm lao động bị ảnh hưởng
Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Sẽ được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Trả lời:

Vấn đề chị hỏi, Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông tin như sau: Công ty của chị nếu chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc một trong hai trường hợp sau: Trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên; hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra, thì thực hiện lập hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất gửi tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Hướng dẫn liên ngành số 882/HDLN-BHXLĐTB&XHTC ngày 24/3/2020 “về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19”. Trường hợp Công ty được cấp có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất thì trong thời gian tạm dừng đóng Công ty vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với trường hợp Công ty chị tự thỏa thuận với người lao động làm việc 50% thời gian và giảm 50% mức lương theo hợp đồng do giảm thời gian làm việc, theo quy định tại Khoản 3, Điều 85, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13: “Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”.

Vì vậy, nếu người lao động tại Công ty chị không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó nên không có thẻ bảo hiểm y tế và không được tính là thời gian có đóng bảo hiểm xã hội.

B.D

Nguồn :