Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 5/5/2022, thay mặt Bộ Chính trị (khóa XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nghị quyết đã mở ra những định hướng quan trọng để phát triển Hà Nội xứng tầm với vai trò, vị thế Thủ đô, “trái tim của cả nước”. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có bài viết về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 15-NQ/TƯ và những nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện. Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu bài viết tới bạn đọc.
Quyết định nhiều nội dung quan trọng phát triển Thủ đô Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Cùng với Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI), Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Bộ Chính trị (khóa XIII) ký ban hành thêm một lần nữa khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị, của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương tới sự phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Tại Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, Bộ Chính trị cũng xác định rõ mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành động lực thúc đẩy phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Nghị quyết cũng đặt ra những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện để đưa Hà Nội phát triển xứng tầm với vai trò, vị thế Thủ đô - “Trái tim của cả nước”.

Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm, động viên doanh nghiệp hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp Nội Bài. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Huy động sức mạnh tổng hợp để phát huy tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô

Với sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội - “Trái tim của cả nước”. Nghị quyết cũng đồng thời đặt ra những yêu cầu cụ thể, cấp thiết trong việc phải triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Từ đó tạo ra bước chuyển có tính đột phá nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô. Cùng với đó, sẽ kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế để xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội phát triển thực sự xứng đáng với vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, “trái tim của cả nước”; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế… Đáng lưu ý, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ còn đặt ra một vai trò, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng với Thủ đô Hà Nội, đó là: Phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Nghị quyết số 15-NQ/TƯ cũng thêm một lần nữa khẳng định: Phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" là định hướng lớn, có tính xuyên suốt, nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước". Đây cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Từ việc xác định rõ vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị (khóa XIII) cũng đề ra những yêu cầu cụ thể để phát triển toàn diện Thủ đô trên mọi lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hóa với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. Trong đó văn hóa, con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển Thủ đô.

Tại Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, Bộ Chính trị (khóa XIII) cũng đặt ra những mục tiêu quan trọng để Thủ đô Hà Nội phát triển xứng tầm với Thủ đô các nước trong khu vực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8-8,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội sẽ là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Cũng tại Nghị quyết quan trọng này, Bộ Chính trị đã đề ra những yêu cầu rất cao trong việc phải đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu; xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Cùng với đó là xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam…

Những vấn đề đặc biệt quan trọng được Bộ Chính trị đặt ra tại Nghị quyết số 15-NQ/TƯ đã chỉ rõ những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội phải chung sức, đồng lòng, triển khai thực hiện để đưa Thủ đô Hà Nội phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Từ đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Thủ đô; đồng thời làm tốt vai trò “đầu tàu kinh tế” để thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ vượt qua khó khăn, thách thức

Trước khi ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, để đưa Thủ đô Hà Nội phát triển xứng tầm với vai trò, vị thế Thủ đô, vào năm 2001, sau 25 năm đổi mới, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước được Bộ Chính trị (khóa VIII) ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương; sự phối hợp tích cực của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ trong cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, kể cả những lúc khó khăn nhất khi có biến động về lãnh đạo chủ chốt hay thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng.

Toàn Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/ TƯ của Bộ Chính trị, nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện các giải pháp đồng bộ để phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm và đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ và đời sống kinh tế - xã hội Thủ đô, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Nổi bật, Đảng bộ Hà Nội gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt kết quả toàn diện và quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên.

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá; bảo đảm các cân đối lớn ngay cả khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới; đã có 100% số xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn - sớm vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Diện mạo Thủ đô nhờ vậy đã có nhiều thay đổi, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn; khang trang, văn minh, hiện đại hơn. Sự nghiệp văn hóa, xã hội; giáo dục và đào tạo; y tế; khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, tạo dấu ấn quan trọng; phối hợp với các cơ quan trung ương, hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong nước được đẩy mạnh. Các khâu đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của Hà Nội cũng có những chuyển biến rõ nét...

Từ thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu. Đó là luôn quán triệt và gương mẫu đi đầu chấp hành nghiêm túc, đầy đủ, đồng thời vận dụng đúng, trúng, sáng tạo, có hiệu quả sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Trung ương, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động nghiên cứu, đề xuất những cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với yêu cầu thực tiễn Thủ đô; tranh thủ sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ hiệu quả của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố bạn.

Đảng bộ Hà Nội cũng nhận thức sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, phát huy tốt vị thế, vai trò, trách nhiệm của Thủ đô đối với cả nước; quán triệt và thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc”, gần dân, sát dân, tin dân, trọng dân, dựa vào dân, khoan sức dân để chăm lo cho dân, thực hiện tốt an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân… Từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý chí, khát vọng vươn lên, tinh thần thi đua lao động, sáng tạo, tạo động lực và không khí phấn khởi trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Cùng với đó, Thủ đô Hà Nội cũng đã phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung lãnh đạo, tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Đảng bộ Thủ đô đã luôn bảo đảm thực hiện đồng bộ 4 nhiệm vụ lớn: Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng, phát triển văn hóa, con người là nền tảng tinh thần của xã hội, động lực, nguồn lực phát triển bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Trong đó nhiệm vụ xây dựng Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

Từ những kết quả nổi bật và khá toàn diện mà Đảng bộ Thủ đô đã đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ, Thành ủy Hà Nội đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng để tiếp tục phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Qua đó góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 15-NQ/TƯ mà Bộ Chính trị (khóa XIII) vừa ban hành.

Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô
Đảng bộ Hà Nội sẽ khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống ngàn năm văn hiến để xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển. Ảnh: Hữu Duyên

Đảng bộ Thủ đô quán triệt, thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy trong xây dựng phát triển Hà Nội trở thành Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", sánh vai với các thủ đô hiện đại trong khu vực và trên thế giới; vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả.

Xác định rõ Thủ đô Hà Nội là đại diện của quốc gia, là trái tim của cả nước, có vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế… Hà Nội sẽ phát huy mọi tiềm năng, lợi thế và huy động mọi nguồn lực để phát triển.

Thủ đô sẽ bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phù hợp với quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch ngành quốc gia và tiến trình mở rộng hợp tác, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Thăng Long - Hà Nội từ đó tạo nên sức mạnh nội sinh để phát triển bền vững Thủ đô.

Đặc biệt, Đảng bộ Thủ đô sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò chủ thể của nhân dân.

Mục tiêu quan trọng mà Hà Nội đặt ra là: Đến năm 2030, Hà Nội sẽ đi đầu cả nước hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; là trung tâm - động lực thúc đẩy và dẫn dắt phát triển vùng và cả nước; có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, sánh vai thủ đô các nước phát triển trong khu vực; GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8-8,5%/năm; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Tỷ lệ đảng viên, tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trên 75%.

Đến năm 2045, Hà Nội sẽ trở thành thành phố kết nối toàn cầu, văn hiến, hiện đại và sáng tạo, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Để hiện thực hóa những mục tiêu quan trọng này, Đảng bộ Thủ đô đã xác định rõ 8 nhiệm vụ quan trọng sẽ triển khai thực hiện. Cùng với việc quán triệt, thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và phát triển Hà Nội trở thành Thủ đô “Xanh - Văn hiến - Thông minh - Hiện đại”, sẽ tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và trách nhiệm của Thủ đô; khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển.

Toàn Đảng bộ sẽ tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học và công nghệ cao làm trục xuyên suốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên sử dụng hiệu quả các nguồn lực trí tuệ - sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cùng với đó, Hà Nội sẽ tập trung phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; coi trọng xây dựng văn hóa ngay từ trong Đảng và trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh xứng tầm với truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng.

Thành phố Hà Nội cũng xác định phải làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Thành phố Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; xác định hiệu quả đối ngoại không chỉ là nguồn lực mà còn là sức mạnh mềm, động lực cho phát triển Thủ đô tiến tới trở thành thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm hội nhập quốc tế của khu vực và thế giới.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Hà Nội sẽ chủ động phối hợp, tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước và các tổ chức quốc tế để xây dựng và phát triển Thủ đô; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Thủ đô thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh; đặt mục tiêu hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; trọng tâm là sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong tình hình mới…

Phát huy những kết quả đã đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, cùng với việc xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để sớm đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị vào cuộc sống, Đảng bộ Hà Nội sẽ khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, qua đó xây dựng Thủ đô trở thành thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" phát triển, là thành phố đáng sống của cả nước, khu vực và thế giới, thành phố sáng tạo, thành phố kết nối toàn cầu.

NGUYỄN THỊ TUYẾN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội không thể để thiếu điện được. Năm vừa qua nhiều doanh nghiệp vì bị cắt điện mà ảnh hưởng lớn đến hoạt động. Do vậy, năm nay EVN Hà Nội phải điều hành để đủ điện cho sản xuất kinh doanh.
Xem thêm
Phiên bản di động