M
13/07/2020 15:15

Hà Nội: Phấn đấu năm 2025 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 có 100% các huyện, các xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Lan tỏa thương hiệu sản phẩm OCOP của Thủ đô
Bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới
Khẳng định vai trò Công đoàn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 6 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai và Gia Lâm) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngoài ra, Đoàn thẩm tra thành phố đã tiến hành thẩm định thị xã Sơn Tây, các huyện: Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín và Thanh Oai đủ điều kiện, đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

phuc tho tao chuyen bien tich cuc tu cuoc van dong 3 sach
Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 có 100% các huyện, các xã đạt chuẩn nông thôn mới

Về xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, đến nay, toàn thành phố có 355/382 xã (chiếm 92,9%) được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 13 xã đã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong số 27 xã còn lại chưa đạt chuẩn nông thôn mới có 24 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, 3 xã đạt và cơ bản đạt từ 11-14 tiêu chí.

Liên quan đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các tiêu chí về y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường và thu nhập.

Thành phố phấn đấu đến năm 2025, thành phố có 100% các huyện, các xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Đồng thời, tăng cường huy động đa dạng các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; tập trung huy động nguồn lực từ đấu giá quyền sử dụng đất; huy động nguồn lực đầu tư và hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cộng đồng dân cư và từ các quận hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở làm công tác xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường hỗ trợ, tập huấn, hướng dẫn nông dân đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp, nông thôn; quan tâm đầu tư các cơ sở nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào sản xuất; nâng cao năng lực quản lý, điều hành chuyên môn của các đơn vị liên quan; hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia sản xuất đạt hiệu quả cao.

Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố cũng tham mưu thực hiện xây dựng mạng lưới chợ đầu mối, chợ nông thôn nhằm tiêu thụ nông sản cho nông dân, xây dựng các trung tâm thương mại, hỗ trợ thành lập và hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ chế biến, bảo quản, chế biến nông sản, vận tải, tín dụng, xã hội hóa đầu tư phát triển các cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa và du lịch tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân khu vực nông thôn.

Mạnh Quân

Nguồn :