M
23/10/2020 13:50

Huyện Mỹ Đức

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động

Những năm qua, các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức đã trở thành động lực góp phần thúc đẩy sự phát triển, tạo đà tăng trưởng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua các phong trào, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp của công nhân, viên chức, lao động được nâng lên rõ rệt.

Lê Thắm

Nguồn :