M
04/04/2021 21:12

Chú trọng tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

(LĐTĐ) Ngay từ đầu quý I/2021, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đã chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan trực tiếp tới cán bộ đoàn viên và công nhân, viên chức lao động.

Chú trọng tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động Đổi mới phương thức phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Theo đó, Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu các Công đoàn cơ sở tích cực tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đến đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trên địa bàn huyện.

Chú trọng tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. (Ảnh minh họa)

Cùng với đó là tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong công nhân, viên chức lao động học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuyên truyền cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Tuyên truyền Bộ Luật lao động sửa đổi năm 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong công nhân, viên chức lao động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Bà Khuất Thị Khuyên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất cho biết: “Trong quý 2, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong công nhân, viên chức, lao động các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó là tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, tuyên truyền Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp”; Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước”.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, các chương trình công tác lớn và các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIV. Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026".

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô, của huyện, chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, thiết thực hưởng ứng “Tháng Công nhân” 2021; ngày Gia đình Việt Nam 28/6 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021).

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh trong công nhân, viên chức, lao động; triển khai và thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong công nhân, viên chức, lao động.

Tổ chức các lớp tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Mạnh Tiến

Nguồn :