M
14:33 | 01/11/2019

Kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân Thành phố

Ủy ban Nhân dân sẽ báo cáo 22 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 31/10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND Thành phố tiếp tục họp để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền UBND Thành phố; một số nội dung chuẩn bị trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân (HDND) Thành phố.

uy ban nhan dan se bao cao 22 noi dung Ký biên bản ghi nhớ về hợp đồng cung cấp hệ thống metro tại Việt Nam
uy ban nhan dan se bao cao 22 noi dung Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tiếp các đoàn ngoại giao quốc tế
uy ban nhan dan se bao cao 22 noi dung Hà Nội tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hệ thống cấp nước sạch
uy ban nhan dan se bao cao 22 noi dung
Phiên họp tập thể UBND thành phố Hà Nội

Tại phiên họp, tập thể UBND Thành phố xem xét, quyết định về 11 nội dung, trong đó có 4 báo cáo quan trọng, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020 của thành phố Hà Nội; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2019, tình hình thực hiện quản lý sử dụng tài sản công, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2020; báo cáo tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội; báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2020-2022.

Tập thể UBND Thành phố cũng xem xét, cho ý kiến vào một số báo cáo chuyên đề khác như báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch năm 2020; báo cáo cập nhật, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của Thành phố...

Tại phiên họp, tập thể UBND Thành phố cho ý kiến vào các dự thảo: Nghị quyết về tổ chức thực hiện Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội; nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Hà Nội; nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về "Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức" và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Ban Cán sự đảng và tập thể UBND Thành phố đã bàn bạc và thống nhất sẽ có 22 nội dung đưa ra báo cáo tại kỳ họp cuối năm của HĐND Thành phố.

Đây là các nội dung quan trọng, bao gồm việc đánh giá toàn diện công tác năm 2019 cũng như kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Thành phố năm 2020. Chủ tịch UBND Thành phố cũng lưu ý việc đánh giá, thống kê cần hướng theo tiêu chuẩn hiện đại, hội nhập để đánh giá đầy đủ, chính xác các nhiệm vụ đã thực hiện.

Hoàng Phúc - Lê Hải

Nguồn :