M
12:53 | 01/08/2017

Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2017)

Tuyên giáo Thủ đô - tự hào truyền thống vẻ vang, phát huy trách nhiệm trước Đảng, trước dân

 Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2017), LĐTĐ xin trân trọng gửi tới quý độc giả bài viết của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

tuyen giao thu do tu hao truyen thong ve vang phat huy trach nhiem truoc dang truoc dan 5 nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn
tuyen giao thu do tu hao truyen thong ve vang phat huy trach nhiem truoc dang truoc dan Xứng đáng là cơ quan tham mưu trên mặt trận tư tưởng

87 năm qua, với chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên “trận địa” chính trị, tư tưởng, ngành Tuyên giáo cả nước luôn khẳng định vai trò xung kích và có những đóng góp to lớn trong lịch sử xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tự hào về truyền thống đi liền với ý thức sâu sắc về trách nhiệm và quyết tâm hành động là cơ sở để ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục cùng ngành Tuyên giáo cả nước đẩy mạnh các mặt công tác, không ngừng vun đắp niềm tin, tạo đồng thuận xã hội thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

tuyen giao thu do tu hao truyen thong ve vang phat huy trach nhiem truoc dang truoc dan
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo Thành phố 6 tháng đầu năm. (Ảnh: HNM)

Luôn vì Đảng, vì dân

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã rất quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng và sớm thành lập cơ quan lãnh đạo công tác tư tưởng. Trên cơ sở những dữ kiện lịch sử, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Đó là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác Tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác chính trị, tư tưởng trong xây dựng Đảng cũng như trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Đảng lãnh đạo.

Trải qua 87 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ làm công tác Tuyên giáo cả nước đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, cùng toàn Đảng, toàn dân tiến hành sự nghiệp cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa và là nước có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Trong mỗi chặng đường cách mạng gian khổ nhưng đầy vẻ vang đó, ngành Tuyên giáo luôn tự hào vững bước dưới ngọn cờ của Đảng, là chỗ dựa tin cậy của Đảng và nhân dân.

Hòa chung cùng dòng chảy của cả nước, công tác Tuyên giáo của Thủ đô đã không ngừng phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng, đặc biệt là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Từ khi được thành lập (ngày 3/3/1949) đến nay, trải qua 68 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, Ban Tuyên giáo Thành ủy và ngành Tuyên giáo Hà Nội ngày càng lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Thủ đô.

Trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân, đế quốc, công tác Tuyên giáo của Thủ đô đã góp phần truyền bá những tư tưởng, đường lối của Đảng, khơi dậy, cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu và sự hy sinh anh dũng quyết giành độc lập tự do cho Tổ quốc của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Qua các cuộc kháng chiến chống xâm lược, biết bao người con của mảnh đất Thăng Long - Hà Nội đã anh dũng hy sinh trên chiến trường, trong đó có các cán bộ Tuyên giáo Thủ đô, để quyết tâm giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Tiến hành công cuộc đổi mới, hơn 30 năm qua, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã phát huy những giá trị truyền thống vốn có, tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới toàn diện các mặt công tác, trọng tâm là giáo dục truyền thống yêu nước, cổ vũ ý chí tự lực tự cường của người dân thi đua sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất và chiến đấu, góp phần vào việc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Thủ đô và cả nước, viết tiếp trang sử tự hào 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, rạng danh “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”.

Với phương châm “Chủ động - linh hoạt - sáng tạo - thuyết phục - hiệu quả”, 9 năm qua, kể từ ngày Hà Nội mở rộng địa giới hành chính (1/8/2008), ngành Tuyên giáo Thủ đô đã đóng góp tích cực cùng thành phố giải quyết khối lượng công việc đồ sộ như: Sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phát triển trong bối cảnh chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, xử lý nhiều vấn đề “nóng” phát sinh..., tạo nên một vóc dáng Thủ đô mới, đầy sức sống, phát triển năng động.

Gần hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong, góp phần quan trọng trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Trong đó, có nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”...

Ban Tuyên giáo Thành ủy và ngành Tuyên giáo Thủ đô đã chủ động hoàn thành xuất sắc các công việc thường xuyên, trong đó nổi bật là tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Với những thành tích vượt bậc và đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tăng cường đồng thuận, hướng về cơ sở

Hiện nay, đời sống chính trị - xã hội, kinh tế quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ ở Thủ đô và cả nước đặt ra những yêu cầu mới, to lớn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội, tăng cường sự đồng thuận xã hội là nhiệm vụ quan trọng và là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ to lớn đó, ngành Tuyên giáo Thành phố cần chú trọng tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; đồng thời tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn dân cư, các đơn vị sản xuất, đơn vị công tác làm trọng điểm. Công tác Tuyên giáo phải không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động tất cả các mặt công tác, thực hiện tốt hơn nữa phương châm “Chủ động - linh hoạt - sáng tạo - thuyết phục - hiệu quả”.

Ngành Tuyên giáo Thủ đô phải đi đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết là tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác tuyên truyền cần hướng mạnh vào giáo dục truyền thống, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI, cùng các chương trình, kế hoạch công tác khác... để tuyên truyền, giải thích, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân cùng chung tay góp sức, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thiết thực góp phần phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, toàn diện.

Công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ cần hướng mạnh vào mục tiêu xây dựng người Thủ đô có thể lực tốt, có nhân cách, lối sống tốt đẹp, là nhân tố gìn giữ và phát triển truyền thống văn hiến nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Với trách nhiệm cao, ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò cơ quan thường trực tham mưu thực hiện Chương trình 04-CT/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”.

Ngành cần chú trọng tuyên truyền, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động nhằm xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nhất là Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội.

Công tác quản lý báo chí cần tiếp tục đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn cuộc sống, gắn chặt với hoạt động nắm bắt dư luận xã hội và định hướng tư tưởng, hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu lịch sử Đảng để vừa làm tốt nhiệm vụ tổng kết, vừa tiếp tục bổ sung những giá trị lý luận, thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mỗi cấp ủy Đảng toàn Thành phố.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ to lớn, Ban Tuyên giáo Thành ủy và ngành Tuyên giáo Hà Nội cần sớm hoàn thiện các đề án, đề tài, chuyên đề được giao. Trong đó có hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố là: “Đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền của hệ thống tuyên giáo Đảng bộ TP Hà Nội”; “Nghiên cứu giải pháp phòng, chống thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch diễn ra trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới” và Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội”.

Đây không chỉ là đề án cụ thể hóa Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”, mà còn góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”.

Đội ngũ cán bộ tuyên giáo cần tích cực nghiên cứu, học tập nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị; phải luôn bám sát những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Thủ đô. Đồng thời không ngừng đổi mới lề lối, tác phong làm việc theo hướng bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh và tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy những giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề này.

Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng là những nhiệm vụ hết sức quan trọng để Đảng ta luôn xứng đáng với vinh dự là người tổ chức và lãnh đạo toàn diện đất nước. Vì thế, công tác Tuyên giáo cần được cấp ủy Đảng các cấp thành phố quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia, tránh “khoán trắng” cho ngành Tuyên giáo.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị Thành phố cần có ý thức về trách nhiệm làm công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân ngay tại địa phương, đơn vị mình để tích cực tham gia thực hiện công tác Tuyên giáo.

Tự hào với truyền thống vẻ vang của Đảng, của đất nước, của Hà Nội và của ngành mình, ngành Tuyên giáo Thủ đô không ngừng đổi mới, giữ vững vai trò tiên phong trong công tác chính trị, tư tưởng, đóng góp ngày càng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nguồn :