M
10:02 | 03/04/2018

10 năm mở rộng địa giới hành chính

Không thể thiếu vai trò của Hội đồng Nhân dân

Thực tế phát triển của Thủ đô sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội đã khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn lâu dài của chủ trương mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, nâng cao vai trò của Thủ đô ở một vị thế, tầm cao mới, hướng tới mục tiêu văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng đáng là Thủ đô của cả nước. Cùng với đó vai trò, vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị của Thành phố cũng ngày càng phát huy và nâng cao.

tin nhap 20180403090956 Hoạt động HĐND các cấp ngày càng dân chủ, thực chất, và hiệu quả
tin nhap 20180403090956 Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của HĐND cấp tỉnh
tin nhap 20180403090956 Đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri

Bám sát chủ trương đề ra nhiều quyết sách

Theo Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc: Sau 10 năm thực hiện điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội, tuy gặp không ít khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, bộ máy chính quyền các cấp của Thành phố trong đó có HĐND các cấp đã phát huy được truyền thống đoàn kết, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xác định được những nhiệm vụ, công việc trọng tâm, trọng điểm, đề ra các giải pháp đột phá và tổ chức thực hiện thắng lợi kết luận của Trung ương Đảng và Nghị quyết của HĐND Thành phố.

tin nhap 20180403090956
Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới sau 10 năm HN mở rộng địa giới hành chính

Ngay khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực, Thành phố đã phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương liên quan thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính theo quy định, đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hệ thống chính quyền các cấp ổn định, đảm bảo không có sự xáo trộn và đi vào hoạt động ngay sau hợp nhất; tổ chức bộ máy, năng lực hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố ngày càng được nâng lên.

Công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, tinh thần phục vụ, ý thức kỷ cương, kỷ luật của bộ máy hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố ngày càng được cải thiện, Hà Nội cũng đi đầu trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đơn giản, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời thực hiện rà soát và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hệ thống các cơ chế, chính sách thống nhất chung để thực hiện trên toàn địa bàn thành phố.

Chính vì vậy trong 10 năm qua, đối với lĩnh vực kinh tế - ngân sách, HĐND Thành phố ban hành tổng số 107 nghị quyết, trong đó có 12 nghị quyết về quy hoạch, 35 nghị quyết về cơ chế, chính sách; ban hành 59 loại phí, lệ phí đúng thẩm quyền. Nhiều nghị quyết HĐND Thành phố đã đi vào cuộc sống, tạo sự đột phá trong xây dựng và phát triển Thủ đô.

Trong phát triển kinh tế, Hà Nội vẫn giữ được vị trí đầu tàu với mức tăng trưởng kinh tế luôn bằng 1,5 lần trở lên so với mức tăng trưởng chung của cả nước. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm 2011 - 2015 tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Quy mô GRDP năm 2017 đạt khoảng 660 ngàn tỷ đồng (tương đương 30 tỷ USD), bình quân thu nhập đầu người khoảng 86 triệu đồng/năm, tăng 2,3 lần so với năm 2008. Nhiều công trình, dự án kinh tế, xã hội quy mô lớn, hiện đại được hoàn thành.

Hoạt động của HĐND ngày càng được khẳng định

Đặc biệt thực hiện Nghị quyết 15, vai trò của HĐND ngày càng được khẳng định, trong đó nổi bật ở 4 điểm đó là trong sắp xếp bộ máy, hợp nhất chính sách và ban hành cơ chế từng thời điểm, giám sát việc thực hiện chính sách và tổ chức thành công hai cuộc bầu cử. Cụ thể hoạt động kỳ họp của HĐND các cấp Thành phố có nhiều cải tiến, đổi mới, theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của Thủ đô.

Nhiệm kỳ 2011-2016, Thường trực, các Ban HĐND Thành phố đã tổ chức được 97 cuộc giám sát, trong đó có 23 cuộc giám sát của Thường trực và 74 cuộc giám sát của các Ban. Qua giám sát, nhiều vấn đề đã được phát hiện và giải quyết kịp thời. Tại phiên chất vấn kỳ họp 14 HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố đã tổng hợp và gửi UBND Thành phố 768 kiến nghị gồm những kết luận sau giám sát, các kiến nghị của cử tri... để UBND xem xét việc thực hiện.

Qua báo cáo của UBND Thành phố và qua giám sát của các đại biểu, việc thực hiện kiến nghị của HĐND gửi đến UBND đạt trên 90%, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp Thành phố đã không ngừng nâng cao về chất lượng và được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đối tượng, thành phần tham gia tiếp xúc cử tri được mở rộng. Thời gian tiếp xúc cử tri được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để cử tri biết và đến dự. Các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được tổng hợp phân loại kịp thời và chuyển đến các cơ quan liên quan trả lời tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp…

Công tác chuẩn bị kỳ họp được chú trọng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác thẩm tra của các Ban được thực hiện đúng quy định, quy trình. Chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố và một số quận, huyện, thị xã được nâng cao hơn, rõ tính phản biện, rõ quan điểm, cung cấp nhiều thông tin, luận cứ khoa học, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét, quyết nghị tại các kỳ họp.

Công tác điều hành kỳ họp của Thường trực HĐND tiếp tục có những đổi mới, dân chủ, đúng luật, sâu sát, quyết liệt, khơi dậy và phát huy trí tuệ của đại biểu HĐND. Chủ tọa điều hành kỳ họp đảm bảo nghiêm túc, khoa học, đúng chương trình nội dung đã thông qua. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Từ năm 2012, HĐND Thành phố đã dành 1 ngày cho hoạt động chất vấn (có truyền hình trực tiếp).

Hoạt động giám sát của HĐND có sự chuyển biến tích cực ở tất cả các cấp HĐND. Ở Thành phố, bên cạnh việc giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND là giám sát của tổ Đại biểu HĐND. Ở cấp huyện hoạt động giám sát của HĐND đồng đều hơn, quyết liệt hơn. Việc thực hiện giám sát được tiến hành nghiêm túc, giám sát đến cùng trên cơ sở trao đổi thẳng thắn để từ đó chỉ rõ những gì làm được và chưa làm được của đơn vị được giám sát.

Nhiệm kỳ 2011-2016, Thường trực, các Ban HĐND Thành phố đã tổ chức được 97 cuộc giám sát, trong đó có 23 cuộc giám sát của Thường trực và 74 cuộc giám sát của các Ban. Qua giám sát, nhiều vấn đề đã được phát hiện và giải quyết kịp thời. Tại phiên chất vấn kỳ họp 14 HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố đã tổng hợp và gửi UBND Thành phố 768 kiến nghị gồm những kết luận sau giám sát, các kiến nghị của cử tri... để UBND xem xét việc thực hiện. Qua báo cáo của UBND Thành phố và qua giám sát của các đại biểu, việc thực hiện kiến nghị của HĐND gửi đến UBND đạt trên 90%, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp Thành phố đã không ngừng nâng cao về chất lượng và được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đối tượng, thành phần tham gia tiếp xúc cử tri được mở rộng. Thời gian tiếp xúc cử tri được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để cử tri biết và đến dự.

Các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được tổng hợp phân loại kịp thời và chuyển đến các cơ quan liên quan trả lời tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp…
Từ kết quả trên có thể thấy vai trò, vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị của Thành phố ngày càng phát huy và nâng cao; các Nghị quyết do HĐND Thành phố ban hành đã cụ thể hóa các chủ trương chính sách lớn của Đảng, phù hợp với thực tiễn và đi vào cuộc sống; góp phần to lớn vào thắng lợi chung của thành phố trong 10 năm qua.

Trần Vũ

Nguồn :