M
14:04 | 02/08/2018

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn với 18 tiêu chí

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông với 5 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí. Quy định này được ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và có hiệu lực kể từ ngày 4/9/2018.

hieu truong co so giao duc pho thong phai dap ung 5 tieu chuan voi 18 tieu chi Trường mầm non có vốn nước ngoài được nhận trẻ Việt Nam dưới 5 tuổi
hieu truong co so giao duc pho thong phai dap ung 5 tieu chuan voi 18 tieu chi Chấm dứt lợi dụng danh nghĩa để thu các khoản ngoài quy định
hieu truong co so giao duc pho thong phai dap ung 5 tieu chuan voi 18 tieu chi Mức thu học phí tại các cơ sở ngoài công lập phải công khai

Mục đích của việc ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng nhằm làm căn cứ để hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đồng thời làm căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá phẩm chất, năng lực của hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; lựa chọn, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

Bên cạnh đó, còn làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

hieu truong co so giao duc pho thong phai dap ung 5 tieu chuan voi 18 tieu chi
Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn với 18 tiêu chí. (Ảnh minh họa: P.T)

Ngoài ra, việc ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cũng làm căn cứ để các phó hiệu trưởng thuộc diện quy hoạch chức danh hiệu trưởng; giáo viên thuộc diện quy hoạch các chức danh hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng tự đánh giá, xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện, học tập phát triển phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường.

5 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí được quy định cụ thể như sau:

- Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp: Có đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực và tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường; có năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân.

Tiêu chí 1: Đạo đức nghề nghiệp

Tiêu chí 2: Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường

Tiêu chí 3: Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân

- Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường: Lãnh đạo, quản trị các hoạt động trong nhà trường đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, phù hợp với phong cách học tập đa dạng, nhu cầu, sở thích và mức độ sẵn sàng học tập của mỗi học sinh.

Tiêu chí 4: Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường

Tiêu chí 5: Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh

Tiêu chí 6: Quản trị nhân sự nhà trường

Tiêu chí 7: Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường

Tiêu chí 8: Quản trị tài chính nhà trường

Tiêu chí 9: Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường

Tiêu chí 10: Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường

- Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục: Xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường.

Tiêu chí 11: Xây dựng văn hóa nhà trường

Tiêu chí 12: Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường

Tiêu chí 13: Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

- Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội: Tổ chức các hoạt động phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và huy động, sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường.

Tiêu chí 14: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

Tiêu chí 15: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Tiêu chí 16: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường

- Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin: Có khả năng sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường.

Tiêu chí 17: Sử dụng ngoại ngữ

Tiêu chí 18: Ứng dụng công nghệ thông tin

Các tiêu chí được đánh giá theo 3 mức: Mức đạt, mức khá và mức tốt.

Nguồn :