M
17:07 | 05/04/2018

Đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về việc tăng cường triển khai tuyên truyền sử dụng phần mềm trong hỗ trợ thủ tục hỏa táng, dịch vụ công trực tuyến khai sinh, khai tử trên địa bàn, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về công tác này

tin nhap 20180405164545 Hà Nội bắt đầu cấp giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4
tin nhap 20180405164545 Hà Nội sắp triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp Giấy phép lái xe
tin nhap 20180405164545 Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai dịch vụ công trực tuyến
tin nhap 20180405164545
Triển khai dịch vụ công trực tuyến

Cụ thể Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu:

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức về lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong quá trình thực hiện khai sinh, khai tử, hỗ trợ thủ tục hỏa táng trên địa bàn Thành phố. Tuyên truyền kinh phí tiết kiệm được của người dân khi sử dụng phần mềm hỏa táng, dịch vụ công trực tuyến khai sinh, khai tử, cụ thể:

Đối với với phần mềm hỏa táng:
- Tổng số hồ sơ phát sinh (giao dịch thành công) tính từ thời điểm phần mềm được đưa vào vận hành chính thức đến hết ngày 30/01/2018: 22.015 hồ sơ.
- Kinh phí tiết kiệm được khi sử dụng phần mềm hỏa táng: 2.646.203.000 đồng.

Đối với dịch vụ công trực tuyến khai sinh, khai tử:
- Tổng số hồ sơ phát sinh (giao dịch thành công) tính từ thời điểm phần mềm được đưa vào vận hành chính thức đến hết ngày 30/01/2018:
+ Dịch vụ công trực tuyến khai sinh: 197.513 hồ sơ.
+ Dịch vụ công trực tuyến khai tử: 46.733 hồ sơ.
- Kinh phí tiết kiệm được khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến khai sinh, khai tử: 5.636.673.213 đồng.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Thành phố thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình hình triển khai vận hành các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn Thành phố; các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến của Thành phố góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Hằng tháng, hằng quý, các cơ quan báo chí báo cáo kết quả tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Nguồn :