M
09:41 | 27/03/2017

Huyện Mỹ Đức :

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Việc tổ chức, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực ANTT. Mỹ Đức là một trong những địa phương tổ chức các hoạt động xây dựng phong trào đạt hiệu quả cao.

day manh phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc Mỹ Đức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông
day manh phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc Những cách làm hay
day manh phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự xã hội

Thời gian qua, UBND huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; kiện toàn lại Ban chỉ đạo và ra quy chế của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện.

Bên cạnh đó, ra Chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an về công tác ANTT; tuyên truyền toàn dân tham gia tố giác tội phạm; giữ gìn an ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

day manh phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Mỹ Đức luôn được chú trọng

Do làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân và tập trung giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở nên trong năm 2016 đã hạn chế đáng kể số lượt nhân dân đến cơ quan chính quyền, trụ sở tiếp dân Thành phố, Trung ương khiếu kiện. Công tác giải phóng mặt bằng, cưỡng chế các hoạt động xây dựng trái phép được quần chúng nhân dân ủng hộ. Các hoạt động vận động đã có hiệu quả tích cực đến nhận thức và chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng người dân nên về cơ bản người dân đều chấp hành tốt.

Qua nắm tình hình các vụ việc diễn ra ở trung tâm Thủ đô như vấn đề lợi dụng hoạt động “Biểu tình phản đối Trung Quốc xâm hại chủ quyền lãnh thổ Việt Nam”, lợi dụng vấn đề biểu tình tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), không có công dân của địa bàn huyện tham gia hoặc bị các đối tượng cơ hội chính trị móc nối, kích động dẫn đến hành vi quá khích, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng ANCT.

Qua công tác triển khai thực hiện xây dựng phát triển các mô hình cụm liên kết về ANTT, phong trào “Tự phòng tự quản về ANTT, phong trào “Toàn dân cung cấp tin tức tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác”, thực tế đã đem lại hiệu quả thiết thực. Từ các mô hình đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong địa phương, các xã, các đơn vị liên kết thống nhất nội dung phối hợp giữa UBND các xã, thị trấn tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANCT – TTANXH, tạo hành lang pháp lý cơ sở cho lực lượng công an xã, thị trấn chỉ đạo phối hợp chặt chẽ nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đặc biệt là ở các địa bàn giáp ranh trong và ngoài huyện, các cơ quan đơn vị luôn tạo được sự đoàn két thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác chống tội phạm, tham gia công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội của cán bộ và nhân dân tại các khu vực giáp ranh cũng như nhân dân trên toàn địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, tình hình ANTT, tệ nạn xã hội và các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp vì vậy, việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANQT đặc biệt quan trọng. Theo ông Nguyễn Văn Hậu (Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện): Các xã, thị trấn sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai sâu rộng nhiệm vụ công tác ANTT tới cán bộ và nhân dân ngay từ đầu năm. Các địa phương, đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, hướng phong trào việc thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ về chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là phòng chống ma túy.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn liền với công tác an ninh quốc phòng, ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Phát động phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học không có tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa… Bên cạnh đó, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng ngừa, đáu tranh chống tội phạm. Nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Năm 2016, Ban chỉ đạo 138 huyện Mỹ Đức đã phối hợp với các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tấn công, trấn áp, đấu tranh, tố giác tội phạm, đồng thời duy trì các hoạt động của các tổ, đội tự quản, tự hòa giải ở các khu dân cư, phát huy được tinh thần cảnh giác của nhân dân. Riêng nhờ vào các nguồn tin tố giác tội phạm của nhân dân đã giúp lực lượng công an bắt giữ 37 vụ ma túy, 17 vụ cờ bạc và 4 vụ mại dâm.

Nguồn :