M
11:13 | 06/04/2018

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng:

Cần quan tâm chăm lo tốt hơn nữa cho công nhân lao động

Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 32 của Thành ủy (khóa XIV) đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH được nâng lên.

can quan tam cham lo tot hon nua cho cong nhan lao dong Nhận thức về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân được nâng cao
can quan tam cham lo tot hon nua cho cong nhan lao dong Báo Lao động Thủ đô góp phần thực hiện Nghị quyết 20 của Đảng

Đó là đánh giá của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 – NQ/TW, ngày 28/1/2008 của BCH TW Đảng (khoá X) “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đái hoá đất nước ”do Thành uỷ Hà Nội tổ chức sáng 6/4.

can quan tam cham lo tot hon nua cho cong nhan lao dong
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, thực hiện Kế hoạch của Thành ủy, các địa phương, đơn vị đã nghiêm túc chỉ đạo tổng kết và đánh giá việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20 của Trung ương, Chương trình hành động số 32 của Thành ủy trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, kết quả nổi bật là:

Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 32 của Thành ủy (khóa XIV) đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH được nâng lên.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố, nhất là tổ chức Công đoàn với vai trò là nòng cốt đã tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, qua đó tạo môi trường để đội ngũ công nhân Thủ đô học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được các cấp, các ngành, tổ chức Công đoàn thường xuyên quan tâm, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật lao động trong doanh nghiệp. Trong 10 năm, Thành phố đã chỉ đạo các ngành phối hợp xây dựng và triển khai các dự án về nhà ở, cũng như tạo điều kiên để doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân, đến nay đã có hàng chục nghìn chỗ ở được hoàn thiện, qua đó từng bước nâng cao đời sống công nhân lao động, nhất là CNLĐ trong các khu công nghiệp và chế xuất của Thành phố.

Tuy nhiên đồng chí Phó Bí thư Thường trực cũng chỉ ra những hạn chế cần phải tiếp tục tập trung khắc phục và thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, đó là: Một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động; về vai trò của giai cấp công nhân trong tiến trình cách mạng nước ta, trong thời kỳ CNH -HĐH Thủ đô, đất nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp uỷ đảng chưa quyết liệt, công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên.

Trong những năm qua, Thành phố đã cố gắng đầu tư cho các trường, trung tâm đào tạo, dạy nghề, nhưng nhìn chung các cơ sở đào tạo nghề thiết bị chưa theo kịp những tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong khu vực và trên thế giới, nên chất lượng đào tạo hạn chế, thiếu CNLĐ có tay nghề cao đáp ứng với thị trường lao động.

Việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho CNLĐ tuy đã được các cấp, các ngành, tổ chức Công đoàn phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp, nhưng số lượng các doanh nghiệp được kiểm tra đạt tỷ lệ rất thấp so với số lượng doanh nghiệp tăng nhanh trên địa bàn Thành phố; nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến người lao động về thu nhập, đóng BHXH, BHYT, thực hiện dân chủ trong đơn vị...

can quan tam cham lo tot hon nua cho cong nhan lao dong
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể

Để khắc phục những mặt còn hạn chế và tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Thành ủy trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực yêu cầu:

Một là: Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; gắn với tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 20 của BCH TW và Chương trình hành động số 32 của Thành ủy, Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”, nhằm nâng nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 8 chương trình, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của Thành ủy, gắn thực hiện các chương trình, kế hoạch, các chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết số 20 và Chương trình hành động số 32 của Thành ủy.

Hai là: Các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, có các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết bị, công nghệ đầu tư vào các khu công nghiệp và chế xuất của Thành phố, các cụm công nghiệp trên địa bàn các quận, huyện. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngày càng hiện đại cho các trường, trung tâm đào tạo, dạy nghề của Thành phố, với nhiều loại hình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng lực lượng lao động của Thành phố, đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trên địa bàn.

Ba là: Các cấp chính quyền, Công đoàn, các sở, ban, ngành Thành phố phối hợp chặt chẽ trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của CNLĐ, trong đó thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ của các doanh nghiệp đối với người lao động, Tiếp tục thực hiện các dự án về nhà ở tại các khu công nghiệp và chế xuất và đổi mới cơ chế quản lý, tạo điều kiện để công nhân vào thuê ở, xây dựng các thiết chế văn hóa, phúc lợi công cộng ở nơi tập trung đông CNLĐ... qua đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân.

Bốn là: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động CNLĐ Thủ đô thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý thức về giai cấp, có bản lĩnh chính trị vững vàng và xây dựng tác phong công nghiệp và thực hiện tốt quyền lợi và trách nhiệm của công nhân lao động trong doanh nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong CNLĐ như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”; “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”; “Đơn vị văn hoá”;..., gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn và đoàn thể trong doanh nghiệp.

Năm là: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, các đoàn thể nhân dân đáp ứng với tình hình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”, đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể, nhất là tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội LHTN trong doanh nghiệp; tập hợp, thu hút kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên là CNLĐ trong doanh nghiệp. Tổ chức Công đoàn chủ động phối hợp với các ban, ngành trong việc xây dựng cơ chế, đào tạo, bồi dưỡng công nhân lao động, đủ điều kiện trở thành cán bộ Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân, nhất là cán bộ Công đoàn các cấp.

Nguồn :