M
19/09/2020 21:31

Thực hiện tổng kết 20 năm Đảng lãnh đạo hoạt động của Hội Nông dân

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 207-KH/TU, về tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000, của Bộ Chính trị (khóa VIII) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”.

Hà Nội phải đi đầu, mẫu mực, làm gương về tất cả mọi phương diện
Hà Nội: 179 cán bộ trẻ dưới 40 tuổi trúng cử cấp ủy cấp trên cơ sở
Ông Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Kế hoạch nêu, nội dung tổng kết gồm đánh giá việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện và tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị của các cấp Hội Nông dân thành phố.

Thực hiện tổng kết 20 năm Đảng lãnh đạo hoạt động của Hội Nông dân
Hội Nông dân Hà Nội đã hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng thời, đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội Nông dân thành phố. Xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 59-CT/TW trong thời gian tới. Kiến nghị, đề xuất với Trung ương, thành phố các nội dung liên quan nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 59-CT/TW.

Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ báo cáo 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW gửi Thành ủy (qua Ban Dân vận Thành ủy) trước ngày 15/10/2020 để tổng hợp.

Thành ủy yêu cầu các huyện, thị ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị trong Ban Thường vụ, gửi báo cáo Thành ủy (qua Ban Dân vận Thành ủy) trước ngày 15/10/2020 để tổng hợp. Thành ủy sẽ tổ chức tổng kết trong Ban Thường vụ trong tháng 11/2020.

Hoàng My

Nguồn :