M
22/04/2021 17:39

Hà Nội: Phấn đấu thu nhập của nông dân đạt 80 triệu đồng/người/năm

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong nhiệm kỳ này, Hà Nội phấn đấu 100% các huyện, các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70%. Thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng/người/năm.

Hà Nội: Lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo thực hiện 6 nội dung trọng tâm Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai 10 chương trình công tác toàn khóa

Xây dựng Nông thôn mới gắn với đô thị hóa

Tiếp tục chương trình Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 22/4, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã quán triệt tới các đại biểu Chương trình số 10-CTr/TU "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025" và Chương trình số 04-CTr/TU "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến quán triệt nội dung các Chương trình công tác của Thành ủy
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến quán triệt nội dung các Chương trình công tác của Thành ủy

Về Chương trình số 04-CTr/TU, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, mục tiêu bao trùm là xây dựng Nông thôn mới cần thực hiện thực chất hơn, thiết thực hơn, hiệu quả và bền vững hơn gắn liền với quá trình đô thị hóa, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc; Nông thôn mới phồn vinh, văn minh và hiện đại; Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, phù hợp theo tiêu chí đô thị; Kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ và bền vững, trình độ sản xuất tiên tiến, hiện đại và chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao…

Đề cập đến các chỉ tiêu cụ thể, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong nhiệm kỳ này, Hà Nội phấn đấu 100% các huyện, các xã đạt chuẩn Nông thôn mới; trong đó 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản hàng năm từ 2,5-3,0%. Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70%. Trên 2.000 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng. Mỗi huyện, thị xã xây dựng ít nhất 1 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch... Ngoài ra, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi sâu phân tích 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong xây dựng Nông thôn mới; 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, cùng với 5 nhiệm vụ, giải pháp trong nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân.

Hà Nội: Phấn đấu thu nhập của nông dân đạt 80 triệu đồng/người/năm
Hình ảnh tại điểm cầu huyện Thanh Oai tham gia hội nghị trực tuyến

Trong đó, Thành phố sẽ tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo hướng phát triển đô thị; tập trung huy động các nguồn lực của Nhà nước và xã hội đầu tư thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025, với tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư khoảng 92.680 tỷ đồng.

Đặc biệt, Thành phố sẽ đột phá cải thiện về môi trường kinh doanh nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chế biến sâu…

Chủ động phát hiện và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng

Quán triệt nội dung Chương trình số 10-CTr/TU, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Chương trình được xây dựng và kế thừa những kết quả của Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020".

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chương trình số 07-CTr/TU đã được Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã trực tiếp chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật được chú trọng bằng nhiều hình thức.

Hà Nội: Phấn đấu thu nhập của nông dân đạt 80 triệu đồng/người/năm
Hình ảnh tại điểm cầu quận Đống Đa tham gia hội nghị trực tuyến

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực đã được thành phố tập trung chỉ đạo, giải quyết, đạt được kết quả tích cực. Thành phố cũng đã kiên trì thực hiện mục tiêu "kiềm chế, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí", góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện. Từ đó, nêu rõ những mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 được nêu tại Chương trình số 10-CTr/TU.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình là phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, xác định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện tốt quan điểm "không thể", "không dám", "không muốn" và "không cần" tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội…

Hà Nội: Phấn đấu thu nhập của nông dân đạt 80 triệu đồng/người/năm
Hình ảnh tại điểm cầu phường Thanh Xuân Bắc tham gia hội nghị trực tuyến

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài; Phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, không ngừng, không nghỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực; Lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài và phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa ở tất cả các lĩnh vực; Chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng quán triệt rõ 3 nhóm chỉ tiêu (về phòng ngừa, về phát hiện, xử lý và về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí) cùng với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu; Công tác tuyên truyền, giáo dục; Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các quy định theo thẩm quyền thành phố; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; Phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan phòng chống tham nhũng; Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hoàng Phúc

Nguồn :