M
16/06/2020 20:30

Hà Nội: Hỗ trợ thủ tục hành chính cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND Thành phố đã phê duyệt Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 về việc công bố Danh mục 5 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19
Hà Nội giải quyết dứt điểm những vấn đề dân sinh bức xúc
0302 download 1
Doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 được hỗ trợ thủ tục hành chính - ảnh minh hoạ

Cụ thể: 1 Thủ tục hành chính (TTHC) “Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid -1919”. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong đó: Cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH xác nhận: 03 ngày làm việc; UBND cấp huyện: 5 ngày làm việc.

2. TTHC “Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch Covid -19”. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Cách thức thực hiện 2 TTHC trên: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện; Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thành phố: https://dichvucong.hanoi. gov.vn; hoặc thực hiện qua Dịch vụ bưu chính công ích.

3. TTHC “Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID- 19”. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong đó: UBND cấp xã xét duyệt hồ sơ: 05 ngày làm việc. Chi cục Thuế rà soát, thẩm định: 02 ngày làm việc. UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ: 02 ngày làm việc. UBND cấp xã tổ chức chi trả: 03 ngày làm việc.

4. TTHC “Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID- 19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp”. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi UBND cấp huyện nhận được Danh sách do UBND cấp xã trình, trong đó: UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ: 02 ngày làm việc. UBND cấp xã tổ chức chi trả: 03 ngày làm việc.

5. TTHC “Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm do đại dịch COVID-19”. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong đó: UBND cấp xã xét duyệt hồ sơ: 05 ngày làm việc (đã bao gồm 02 ngày làm việc niêm yết công khai). UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ: 02 ngày làm việc. UBND cấp xã tổ chức chi trả: 03 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện 3 TTHC trên: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã; Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công TP: https://dichvucong.hanoi. gov.vn; hoặc thực hiện qua Dịch vụ bưu chính công ích.

UBND Thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

Trần Vũ

Nguồn :