Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn các cấp:

Góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp Công đoàn Thủ đô đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị; các quy định của Công đoàn; tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao ý thức trong việc thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn; hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lãng phí;  bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Trên đây là đánh giá của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố về công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2019.
gop phan xay dung to chuc cong doan vung manh 101958 Huyện Đông Anh: Nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn
gop phan xay dung to chuc cong doan vung manh 101958 Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn
gop phan xay dung to chuc cong doan vung manh 101958 Nâng cao vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới

Cơ quan giám sát hiệu quả

Ông Lương Quang Thành- Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) LĐLĐ Thành phố cho biết, năm 2019, UBKT các cấp Công đoàn thành phố đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bám sát chương trình định hướng của UBKT Công đoàn cấp trên; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn cùng cấp, tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ của UBKT theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trước hết phải kết đến việc UBKT Công đoàn các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với Công đoàn cùng cấp và cấp dưới. Cụ thể, năm 2019, UBKT Công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 5.698 cuộc tăng so với năm trước 12%.

gop phan xay dung to chuc cong doan vung manh 101958
Ông Lương Quang Thành- Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố phát biểu tại cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, công tác tài chính công đoàn do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức tại công đoàn cơ sở.

Trong đó, UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra 20 cuộc tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra 39 cuộc đồng cấp, kiểm tra 952 cuộc tại công đoàn cơ sở; UBKT Công đoàn cơ sở kiểm tra 3.724 cuộc đồng cấp, kiểm tra 953 cuộc tại Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn.

Cùng đó, Công đoàn các cấp Thành phố đã tổ chức giám sát hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ đồng cấp, giám sát công đoàn cấp dưới về triển khai và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn 2.598 cuộc, trong đó giám sát đối với tổ chức 2.322 cuộc, đối với cán bộ, đoàn viên 276 cuộc.

Ông Lương Quang Thành cho biết, điều đáng phấn khởi là qua kiểm tra, giám sát cho thấy, nhìn chung Công đoàn các cấp đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Công đoàn.

Cụ thể, Công đoàn các cấp đã tập trung xây dựng, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra; quy chế cơ quan, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được liên tục đổi mới, khuyến khích những mô hình mới và cách làm hay, hướng về cơ sở. Các mặt hoạt động Công đoàn được triển khai đồng đều, hiệu quả như: tăng cường tổ chức đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; triển khai nghiêm túc việc thu kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản Công đoàn Việt Nam qua ngân hàng Vietinbank...

“Bên cạnh những ưu điểm, ở một số công đoàn vẫn còn bộc lộ những tồn tại. Tuy nhiên, sau kiểm tra, giám sát UBKT Công đoàn các cấp đều có kết luận bằng văn bản, đánh giá những ưu, khuyết điểm của từng nội dung kiểm tra; đồng thời, kiến nghị đối với đơn vị có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót để thực hiện tốt hơn Điều lệ Công đoàn Việt Nam”- ông Lương Quang Thành nói.

Địa chỉ tin cậy của người lao động

Không chỉ là cơ quan giám sát hiệu quả của tổ chức Công đoàn, UBKT các cấp Công đoàn Thành phố còn phát huy tốt vai trò là địa chỉ tin cậy để người lao động tìm đến khi có những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động thông qua việc thực hiện vai trò giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ.

UBKT Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt việc tham mưu giúp Ban thường vụ, Ban chấp hành tiếp người lao động, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phân loại đơn, mở sổ ghi chép, theo dõi chi tiết đơn thư, mời người có đơn lên làm việc làm rõ nội dung đơn, thực hiện ghi biên bản làm việc với người có đơn, đặt lịch làm việc với công đoàn cơ sở, làm việc với người sử dụng lao động để giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư theo quy định của pháp luật và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Năm 2019, UBKT Công đoàn các cấp đã tiếp 217 lượt người đến khiếu nại tố, cáo. Trong đó, UBKT LĐLĐ Thành phố tiếp 65 lượt, CĐ cấp trên cơ sở tiếp 142 lượt, CĐCS tiếp 10 lượt. Các cấp Công đoàn Thủ đô đã tiếp nhận tổng số 129 đơn của cán bộ, đoàn viên và NLĐ giảm hơn so với năm 2018 là 2 đơn (khiếu nại, kiến nghị, phản ánh có 118 đơn, tố cáo có 11 đơn). Trong đó, LĐLĐ Thành phố nhận 36 đơn, Công đoàn cấp trên cơ sở nhận 76 đơn CĐCS nhận 17 đơn.

Ông Lương Quang Thành cho biết, sau khi nhận đơn, UBKT Công đoàn đã nghiên cứu, phân loại. Các đơn thuộc thẩm quyền của LĐLĐ Thành phố đã được UBKT tham mưu giải quyết dứt điểm theo đúng quy trình, quy định của Luật Khiếu nại, Luật tố cáo và Quyết định 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014, quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tổ cáo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, không để đơn thư tồn đọng, vượt cấp...

Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác. đã được các cấp Công đoàn xem xét, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật như: Chuyển đơn, hướng dẫn CNVCLĐ gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Đối với những đơn có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đã được các cấp CĐ tham gia với các cơ quan Nhà nước và tổ chức khác để giải quyết.

Kết quả, trong năm qua, các cấp Công đoàn đã tham gia giải quyết được 117 đơn, bảo vệ 33 người được trở lại làm việc, 3 người được hạ mức kỷ luật, 42 người được giải quyết về tiền lương, 3 người được giải quyết quyền lợi về trợ cấp thôi việc, 80 người được giải quyết về quyền lợi bảo hiểm xã hội, 69 người được giải quyết về quyền lợi BHYT, 84 người được giải quyết về quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp, 42 người được giải quyết về quyền lợi khác với tổng số tiền được hỗ trợ 102.471.000 đồng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Ông Lương Quang Thành khẳng định, phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020UBKT các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, UBKT Công đoàn các cấp chủ động nắm tình hình, tìm hiểu và phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định của công đoàn đồng thời xác định rõ nội dung, đối tượng vi phạm, có chương trình, kế hoạch và tổ chức kiểm tra kịp thời những dấu hiệu vị phạm; kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm và giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo nghiêm việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức công đoàn.

Cùng đó, UBKT các cấp công đoàn Thành phố cũng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp và thiết thực; tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn tiếp đoàn viên và CNVCLĐ đến khiếu nại, tố cáo.

UBKT chủ động giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật về đơn thư thuộc thẩm quyền của công đoàn, thực hiện việc chuyển đơn, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật và Tổng LĐLĐ Việt Nam, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí Công an thành phố Hà Nội hoạt động hiệu quả

Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí Công an thành phố Hà Nội hoạt động hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Câu lạc bộ (CLB) sỹ quan hưu trí Công an Thành phố, đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021-2024. Dự và chỉ đạo Đại hội ...
Trạm y tế lưu động sẵn sàng đáp ứng thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19

Trạm y tế lưu động sẵn sàng đáp ứng thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19

(LĐTĐ) Chiều 4/12, đoàn kiểm tra của thành phố Hà Nội do đồng chí Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố làm trưởng đoàn ...
Đảm bảo công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

Đảm bảo công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

(LĐTĐ) Năm 2021, Công an thành phố Hà Nội được Bộ Công an giao tuyển chọn 1.054 chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, ...
Nhiều ngành nghề hồi phục 80-90% công suất

Nhiều ngành nghề hồi phục 80-90% công suất

Tại nhiều địa phương và ở nhiều lĩnh vực ngành nghề, hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục 80-90% so với công suất trước đây với số lượng lao ...
Gia tăng trẻ chậm nói vì dịch COVID-19

Gia tăng trẻ chậm nói vì dịch COVID-19

Theo chuyên gia tâm lý giáo dục, tình trạng này kéo dài sẽ khiến trẻ phải đối mặt với nguy cơ tăng động, giảm chú ý, tư duy logic ngôn ...
Hà Nội hướng dẫn phương án xử lý khi trường học có F0, F1, F2

Hà Nội hướng dẫn phương án xử lý khi trường học có F0, F1, F2

(LĐTĐ) Liên Sở Y tế - Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn phương án phòng chống dịch Covid-19 khi có trường hợp mắc Covid-19 (F0), ...
Ngày 4/12: Hà Nội ghi nhận 628 ca Covid-19, phân bố tại 205 xã, phường, thị trấn

Ngày 4/12: Hà Nội ghi nhận 628 ca Covid-19, phân bố tại 205 xã, phường, thị trấn

(LĐTĐ) Chiều 4/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 3/12 đến 18 giờ ngày 4/12, Hà Nội ghi nhận 628 ca bệnh Covid-19, ...

Tin khác

Quận Cầu Giấy: Lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác

Quận Cầu Giấy: Lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05); Tuyên dương “Công nhân giỏi” trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) quận Cầu Giấy năm 2021.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua để tạo động lực cho người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo

Đẩy mạnh các phong trào thi đua để tạo động lực cho người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo

(LĐTĐ) Đánh giá đoàn viên, người lao động rất sáng tạo, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, đề nghị LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm tạo động lực để người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021 của Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ngày 3/12, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng nhấn mạnh, trước những tác động của dịch Covid-19, các cấp Công đoàn Thủ đô đã linh hoạt, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.
Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết hoạt động năm 2021

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết hoạt động năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 05 điểm cầu, gồm LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh, LĐLĐ thành phố Cần Thơ, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, LĐLĐ thành phố Hải Phòng.
Công đoàn Sở Tư pháp tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Sở Tư pháp tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Hưởng ứng phát động của Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội, sáng 1/12, nhiều đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã tham gia hiến máu tình nguyện.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 1/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiếm đã phối hợp tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Công đoàn vào cuộc góp phần giảm thiểu tình trạng người lao động hưởng BHXH một lần

Công đoàn vào cuộc góp phần giảm thiểu tình trạng người lao động hưởng BHXH một lần

(LĐTĐ) Trước tình trạng số người hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần có xu hướng gia tăng, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn cần vào cuộc thực hiện một số giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.
Phát huy sáng kiến, sáng tạo trên mọi lĩnh vực

Phát huy sáng kiến, sáng tạo trên mọi lĩnh vực

(LĐTĐ) Năm 2021, phong trào thi đua đạt danh hiệu “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động đã có bước chuyển biến mạnh mẽ về chất, đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường và quản lý nhà nước.
Hiệu quả và sức lan tỏa từ một phong trào thi đua

Hiệu quả và sức lan tỏa từ một phong trào thi đua

(LĐTĐ) Phong trào thi đua đạt danh hiệu “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động đã và đang tạo ra sức lan tỏa lớn, được các cấp chính quyền, Công đoàn, chủ doanh nghiệp và đông đảo người lao động hưởng ứng tích cực. Qua nhiều năm triển khai, phong trào đã có bước chuyển biến mạnh mẽ về chất, góp phần quan trọng giải quyết khó khăn, ách tắc trong sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động.
Chú trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

Chú trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

(LĐTĐ) Tính đến hết tháng 11/2021, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC đã giới thiệu được 80 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Qua đó, Đảng ủy Tổng Công ty đã kết nạp được 41 quần chúng ưu tú vào tổ chức Đảng và chuyển Đảng chính thức được 13 đồng chí.
Xem thêm
Phiên bản di động