M
10/01/2020 12:50

Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn các cấp:

Góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp Công đoàn Thủ đô đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị; các quy định của Công đoàn; tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao ý thức trong việc thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn; hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lãng phí;  bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Trên đây là đánh giá của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố về công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2019.

gop phan xay dung to chuc cong doan vung manh 101958 Huyện Đông Anh: Nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn
gop phan xay dung to chuc cong doan vung manh 101958 Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn
gop phan xay dung to chuc cong doan vung manh 101958 Nâng cao vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới

Cơ quan giám sát hiệu quả

Ông Lương Quang Thành- Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) LĐLĐ Thành phố cho biết, năm 2019, UBKT các cấp Công đoàn thành phố đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bám sát chương trình định hướng của UBKT Công đoàn cấp trên; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn cùng cấp, tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ của UBKT theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trước hết phải kết đến việc UBKT Công đoàn các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với Công đoàn cùng cấp và cấp dưới. Cụ thể, năm 2019, UBKT Công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 5.698 cuộc tăng so với năm trước 12%.

gop phan xay dung to chuc cong doan vung manh 101958
Ông Lương Quang Thành- Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố phát biểu tại cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, công tác tài chính công đoàn do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức tại công đoàn cơ sở.

Trong đó, UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra 20 cuộc tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra 39 cuộc đồng cấp, kiểm tra 952 cuộc tại công đoàn cơ sở; UBKT Công đoàn cơ sở kiểm tra 3.724 cuộc đồng cấp, kiểm tra 953 cuộc tại Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn.

Cùng đó, Công đoàn các cấp Thành phố đã tổ chức giám sát hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ đồng cấp, giám sát công đoàn cấp dưới về triển khai và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn 2.598 cuộc, trong đó giám sát đối với tổ chức 2.322 cuộc, đối với cán bộ, đoàn viên 276 cuộc.

Ông Lương Quang Thành cho biết, điều đáng phấn khởi là qua kiểm tra, giám sát cho thấy, nhìn chung Công đoàn các cấp đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Công đoàn.

Cụ thể, Công đoàn các cấp đã tập trung xây dựng, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra; quy chế cơ quan, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được liên tục đổi mới, khuyến khích những mô hình mới và cách làm hay, hướng về cơ sở. Các mặt hoạt động Công đoàn được triển khai đồng đều, hiệu quả như: tăng cường tổ chức đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; triển khai nghiêm túc việc thu kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản Công đoàn Việt Nam qua ngân hàng Vietinbank...

“Bên cạnh những ưu điểm, ở một số công đoàn vẫn còn bộc lộ những tồn tại. Tuy nhiên, sau kiểm tra, giám sát UBKT Công đoàn các cấp đều có kết luận bằng văn bản, đánh giá những ưu, khuyết điểm của từng nội dung kiểm tra; đồng thời, kiến nghị đối với đơn vị có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót để thực hiện tốt hơn Điều lệ Công đoàn Việt Nam”- ông Lương Quang Thành nói.

Địa chỉ tin cậy của người lao động

Không chỉ là cơ quan giám sát hiệu quả của tổ chức Công đoàn, UBKT các cấp Công đoàn Thành phố còn phát huy tốt vai trò là địa chỉ tin cậy để người lao động tìm đến khi có những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động thông qua việc thực hiện vai trò giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ.

UBKT Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt việc tham mưu giúp Ban thường vụ, Ban chấp hành tiếp người lao động, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phân loại đơn, mở sổ ghi chép, theo dõi chi tiết đơn thư, mời người có đơn lên làm việc làm rõ nội dung đơn, thực hiện ghi biên bản làm việc với người có đơn, đặt lịch làm việc với công đoàn cơ sở, làm việc với người sử dụng lao động để giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư theo quy định của pháp luật và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Năm 2019, UBKT Công đoàn các cấp đã tiếp 217 lượt người đến khiếu nại tố, cáo. Trong đó, UBKT LĐLĐ Thành phố tiếp 65 lượt, CĐ cấp trên cơ sở tiếp 142 lượt, CĐCS tiếp 10 lượt. Các cấp Công đoàn Thủ đô đã tiếp nhận tổng số 129 đơn của cán bộ, đoàn viên và NLĐ giảm hơn so với năm 2018 là 2 đơn (khiếu nại, kiến nghị, phản ánh có 118 đơn, tố cáo có 11 đơn). Trong đó, LĐLĐ Thành phố nhận 36 đơn, Công đoàn cấp trên cơ sở nhận 76 đơn CĐCS nhận 17 đơn.

Ông Lương Quang Thành cho biết, sau khi nhận đơn, UBKT Công đoàn đã nghiên cứu, phân loại. Các đơn thuộc thẩm quyền của LĐLĐ Thành phố đã được UBKT tham mưu giải quyết dứt điểm theo đúng quy trình, quy định của Luật Khiếu nại, Luật tố cáo và Quyết định 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014, quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tổ cáo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, không để đơn thư tồn đọng, vượt cấp...

Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác. đã được các cấp Công đoàn xem xét, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật như: Chuyển đơn, hướng dẫn CNVCLĐ gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Đối với những đơn có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đã được các cấp CĐ tham gia với các cơ quan Nhà nước và tổ chức khác để giải quyết.

Kết quả, trong năm qua, các cấp Công đoàn đã tham gia giải quyết được 117 đơn, bảo vệ 33 người được trở lại làm việc, 3 người được hạ mức kỷ luật, 42 người được giải quyết về tiền lương, 3 người được giải quyết quyền lợi về trợ cấp thôi việc, 80 người được giải quyết về quyền lợi bảo hiểm xã hội, 69 người được giải quyết về quyền lợi BHYT, 84 người được giải quyết về quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp, 42 người được giải quyết về quyền lợi khác với tổng số tiền được hỗ trợ 102.471.000 đồng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Ông Lương Quang Thành khẳng định, phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020UBKT các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, UBKT Công đoàn các cấp chủ động nắm tình hình, tìm hiểu và phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định của công đoàn đồng thời xác định rõ nội dung, đối tượng vi phạm, có chương trình, kế hoạch và tổ chức kiểm tra kịp thời những dấu hiệu vị phạm; kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm và giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo nghiêm việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức công đoàn.

Cùng đó, UBKT các cấp công đoàn Thành phố cũng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp và thiết thực; tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn tiếp đoàn viên và CNVCLĐ đến khiếu nại, tố cáo.

UBKT chủ động giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật về đơn thư thuộc thẩm quyền của công đoàn, thực hiện việc chuyển đơn, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật và Tổng LĐLĐ Việt Nam, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Phạm Diệp

Nguồn :