M
07/11/2019 17:03

Đổi mới hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật

(LĐTĐ) Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn quận Nam Từ Liêm được thực hiện đồng bộ, rộng khắp, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, nâng cao trình độ nhận thức, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn quận.

doi moi hoat dong tuyen truyen pho bien phap luat Thi tìm hiểu luật, cách làm hay của Hà Nội
doi moi hoat dong tuyen truyen pho bien phap luat Phổ biến pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm
doi moi hoat dong tuyen truyen pho bien phap luat Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 – CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân"; 5 năm công tác thi hành Hiến pháp, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở và 3 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về "Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật" do Quận uỷ, Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm tổ chức vừa qua cho thấy, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã nghiêm chỉnh chấp hành và tuân thủ pháp luật.

Chất lượng hoạt động công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các cấp, đoàn thể, địa phương trên địa bàn quận được nâng cao. Bên cạnh đó, nội dung phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng một cách thực chất hơn nhu cầu thực tiễn của xã hội và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận.

doi moi hoat dong tuyen truyen pho bien phap luat
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 32 – CT/TW của Ban Bí thư; triển khai Hiến pháp và một số luật.

Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật luôn được đổi mới, sáng tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. Nhiều hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực.

Tại các cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, người dân đặc biệt quan tâm đến những điểm mới như: Các quyền, nghĩa vụ cơ bản của nhân dân và trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền nhân thân và tài sản thể hiện rõ bản chất dân chủ của Nhà nước ta; vai trò Nhà nước và kinh tế nhà nước trong việc điều tiết sự phát triển của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Công tác triển khai, thi hành Hiến pháp và các quy định pháp luật về hôn nhân, hòa giải và xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận cũng được các cơ quan, đơn vị, địa phương từ quận đến phường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý thức chấp hành Hiến pháp, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để Ngày Pháp luật tiếp tục từng bước đi vào cuộc sống, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của quận, tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Trần Thanh Long đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, cấp ủy, chính quyền phường tổ chức tốt Ngày Pháp luật năm 2019 theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân quận.

Trong đó, tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới; phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiêp; xây dựng chính quyền điện tử của quận; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

P.B

Nguồn :