M
08:22 | 10/10/2019

Thành phố Hà Nội:

Yêu cầu làm tốt công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp

(LĐTĐ) Vừa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có thông báo yêu cầu các đơn vị tổ chức tốt công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

yeu cau lam tot cong tac tiep cong dan phuc vu dai hoi dang cac cap Chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp
yeu cau lam tot cong tac tiep cong dan phuc vu dai hoi dang cac cap Bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đưa ra yêu cầu chung là kịp thời xử lý các tình huống đối với các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn Thành phố. Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, từ đó đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Hạn chế đến mức thấp nhất vụ việc công dân khiếu kiện tập trung đông người, phức tạp, kéo dài, bức xúc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và Thành phố, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

yeu cau lam tot cong tac tiep cong dan phuc vu dai hoi dang cac cap
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở, làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 219 /KH-UBND ngày 30/9/2019 chỉ đạo các cấp, ngành Thành phố tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 220/KH- Ủy ban nhân dân ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội (thời gian thực hiện từ năm 2017 và các năm tiếp theo). Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thường xuyên rà soát, kiện toàn cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân của cơ quan, gắn công tác tiếp công dân, xử lý đơn với công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. Duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở, làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất.

Chủ động giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định. Tăng cường hoạt động của Tổ công tác theo Quyết định số 6817/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, tăng cường đôn đốc, giải quyết cơ bản các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Tiếp tục đôn đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo và các văn bản chỉ đạo của cấp trên chuyển đến.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nắm chắc tình hình và báo cáo kịp thời những vụ việc mới phát sinh tại cơ sở có khả năng khiếu kiện đông người, vượt cấp. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các đơn vị của Thành phố trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lương Hằng

Nguồn :