M
11:04 | 29/10/2017

Bộ Tư pháp

Thực hiện tốt công tác bổ trợ tư pháp

Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã hoàn thành tốt công tác bổ trợ tư pháp, qua đó góp phần đảm bảo hòan thành chỉ tiêu của ngành trong 9 tháng đầu năm.

thuc hien tot cong tac bo tro tu phap Thu hồi chứng chỉ hành nghề với 29 luật sư
thuc hien tot cong tac bo tro tu phap Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
thuc hien tot cong tac bo tro tu phap Triển khai các giải pháp giải quyết tốt vấn đề hộ tịch

Cụ thể: Bộ đã hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

Tiếp tục thực hiện theo dõi, đôn đốc việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại, chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng tại các địa phương (đến nay, có 87 Văn phòng Thừa phát lại được thành lập; 08 địa phương đã ra Quyết định, ban hành Kế hoạch, Đề án chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng).

Trong Quý III/2017, Bộ đã cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho 312 trường hợp, thu hồi 01 trường hợp; bổ nhiệm công chứng viên đối với 12 trường hợp, miễn nhiệm công chứng viên 20 trường hợp; cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá cho 162 trường hợp; bổ nhiệm Thừa phát lại cho 26 trường hợp, từ chối bổ nhiệm 01 trường hợp.

Nguồn :