M
15:53 | 24/04/2018

Phát huy tinh thần Ngày Quốc tế lao động 1/5 bất diệt:

Thi đua học tập, lao động để xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Hôm nay, ngày 24/4/2018, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra đúng vào thời điểm nhân dân, CNVCLĐ Thủ đô và cả nước đang ra sức thi đua, tưng bừng kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 43 năm Ngày thống nhất đất nước 30/4. 

thi dua hoc tap lao dong de xay dung thu do giau dep Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô
thi dua hoc tap lao dong de xay dung thu do giau dep Hà Nội tổ chức gặp mặt, chúc tết nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ

Ngày Quốc tế lao động là nggày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, ngày đoàn kết giai cấp công nhân với các phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

thi dua hoc tap lao dong de xay dung thu do giau dep
Công nhân lao động hăng hái lao động sản xuất để góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước nhà được độc lập, ngày 18/2/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh về những ngày nghỉ Tết, kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo, trong đó công bố: Ngày 1/5 là một trong những ngày Lễ chính thức mà công nhân, lao động cả nước được nghỉ một ngày có hưởng lương. Kể từ đây, ngày 1/5 được coi là một trong những ngày lễ chính thức hàng năm của Nhà nước ta.

Ngày 1/5/1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, ngày Quốc tế lao động 1/5 được tổ chức kỷ niệm mít tinh trọng thể tại Hà Nội, với sự tham dự của 20 vạn nhân dân lao động. Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời kêu gọi:“Cùng đồng bào toàn quốc! Cùng anh chị em lao động! Ngày 1 tháng 5 là một ngày Tết chung cho tất cả các nước trên thế giới.

Trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong đó có CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, tiên phong đi đầu và có những đóng góp cực kỳ to lớn.

Đặc biệt, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn đang tiếp tục phát huy vai trò của mình, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đó là một ý nghĩa đoàn kết rất sâu xa. Ở nước ta, lần này là lần đầu tiên đồng bào ta, anh chị em lao động ta được tự do đón tiếp ngày 1 tháng 5. Vậy nên nó có ý nghĩa đặc biệt sâu xa hơn nữa. Đối với chúng ta nó là một ngày để cho thế giới biết rằng: Ngày này chẳng những là ngày Tết lao động, mà còn là ngày nhân dân đoàn kết. Đoàn kết để giữ vững tự do dân chủ. Đoàn kết để kiến thiết nước nhà. Đoàn kết để xây dựng một đời sống mới”.

Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết, chung sức đồng lòng đưa hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, chống thực Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đi đến thắng lợi hoàn toàn vào năm 1975, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên xây dựng CNXH.

Thấy rõ vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) của Đảng xác định: Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng thời đề ra mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân trong thời gian tới là: Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa của dân tộc; nhạy bén và vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những biến đổi của tình hình trong nước; có tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết hợp tác quốc tế; thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, ôn lại những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc, chúng ta vô cùng tự hào về khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nòng cốt là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Đó là sức mạnh vô địch của cả dân tộc, không kẻ thù nào có thể khuất phục.

Trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong đó có CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, tiên phong đi đầu và có những đóng góp cực kỳ to lớn. Đặc biệt, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn đang tiếp tục phát huy vai trò của mình, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, trí tuệ, phát triển ngày càng mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong công nghiệp và kỷ luật cao, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, đảm bảo cho sự toàn thắng của sự nghiệp xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân đã được tôi luyện trong chặng đường lịch sử, trong tư thế người làm chủ đất nước độc lập, tự do và dân chủ hôm nay, giai cấp công nhân Việt Nam sát cánh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng ra sức phấn đấu, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng vươn lên làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thiết thực kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5; 43 năm Ngày thống nhất đất nước, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn Thủ đô ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng.

Các cấp công đoàn Thủ đô tích cực vận động CNVCLĐ thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi “Tháng Công nhân” (5-2018), thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018–2023.

Phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1/5, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, cần cù, sáng tạo của giai cấp công nhân, toàn thể CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô quyết tâm phấn đấu vươn lên, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Nguyễn Mẫn

Nguồn :