M
09:40 | 09/09/2018

Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

(LĐTĐ) Giai đoạn đến năm 2021, TP Hà Nội phấn đấu đạt khoảng 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), 33% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp; khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Mở rộng đối tượng trong khu vực phi chính thức
Cải cách chính sách BHXH: Tiến tới mọi người cao tuổi đều có lương hưu
11 nội dung cải cách trong chính sách bảo hiểm xã hội

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 22-CTr/TU, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đến năm 2021, TP Hà Nội phấn đấu đạt khoảng 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh: L.N

Theo đó, giai đoạn đến năm 2021: TP Hà Nội phấn đấu đạt khoảng 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; 33% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội;

Về tỷ lệ giao dịch điện tử, TP Hà Nội phấn đấu đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80% trở lên.

Giai đoạn đến năm 2025: TP Hà Nội phấn đấu đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên.

Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 70% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 10% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; khoảng 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 90% trở lên.

Về các giải pháp chủ yếu cần thực hiện để đạt được chỉ tiêu trên, Thành ủy Hà Nội đề ra: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH; tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH; nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp;

Bên cạnh đó cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Xây dựng kế hoạch, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn của Thành phố để triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 28-NQ/TW.

B.D

Nguồn :