M
11:45 | 28/10/2016

Quyền lợi người tiêu dùng:

Sẽ được quan tâm, bảo vệ hơn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1997/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020. 

se duoc quan tam bao ve hon Lập đoàn kiểm tra hoạt động của Vinastas
se duoc quan tam bao ve hon Người dân không nên hoang mang
se duoc quan tam bao ve hon Lỗi cả hai phía

Chương trình nhằm xây dựng các cơ chế, chính sách, công cụ, biện pháp tốt nhất hỗ trợ cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam. Qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm, trình độ năng lực của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhận thức của người tiêu dùng nhằm đạt được những kết quả cụ thể trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chương trình đặt ra các mục tiêu cụ thể như phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo tối thiếu 5.000 lượt cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 15.000 lượt tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên toàn quốc được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

se duoc quan tam bao ve hon

Bảo đảm tối thiểu 20.000 lượt học sinh, sinh viên được giảng dạy, đào tạo các nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kiến thức và kỹ năng tiêu dùng.

Xây dựng hệ thống tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng thống nhất trên toàn quốc với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Bảo đảm tối thiểu 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập được Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp tỉnh; tối thiểu 40 tỉnh, thành phố phát triển được mạng lưới tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng xuống địa bàn cấp quận, huyện. Hình thành hệ thống tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ Trung ương tới địa phương, bảo đảm tối thiểu 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập được tổ chức hòa giải thuộc cơ quan quản lý nhà nước hoặc tổ chức xã hội cấp tỉnh về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bảo đảm 80% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trong đó, tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt trên 70% vụ việc được tiếp nhận.

Để đạt được những mục tiêu trên, Bộ Công thương là đơn vị chủ trì sẽ phối với với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng kế hoạch và tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; triển khai chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng song song với việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nguyễn Công

Nguồn :