M
14:34 | 11/09/2018

Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội sẽ xây dựng cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực xã hội đóng thêm để các đối tượng người cao tuổi không có lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng có mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cao hơn; có sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách thành phố cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để mở rộng diện bao phủ BHXH.

ha noi dong bo cac giai phap mo rong dien bao phu bhxh Nên bảo lưu thời gian đóng BHXH để được đảm bảo quyền lợi
ha noi dong bo cac giai phap mo rong dien bao phu bhxh Mở rộng diện bao phủ BHXH: Phải để người dân biết quyền lợi

Đó là nhiệm vụ và giải pháp được đề cập trong Chương trình hành động số 22-CTr/TU vừa được Thành ủy Hà Nội ban hành, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

ha noi dong bo cac giai phap mo rong dien bao phu bhxh
Tích cực tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia BHXH là một trong những nhiệm vụ của Chương trình hành động

Về mục tiêu chung, Chương trình hành động do Thành ủy ban hành nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân Thủ đô trong việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, nhằm từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Về mục tiêu cụ thể, giai đoạn đến năm 2021: TP Hà Nội phấn đấu đạt khoảng 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; 33% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Về tỷ lệ giao dịch điện tử, TP Hà Nội phấn đấu đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80% trở lên.

Giai đoạn đến năm 2025: TP Hà Nội phấn đấu đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên.

Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 70% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 10% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; khoảng 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 90% trở lên.

Về các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần thực hiện để đạt được chỉ tiêu trên, Thành ủy Hà Nội đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp, gồm: Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH. Hai là, tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH. Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH.

Bốn là, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp. Năm là, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Sáu là, xây dựng kế hoạch, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn của Thành phố để triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Theo Chương trình hành động đã ban hành, Thành ủy Hà Nội cũng nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Thành phố; Ban cán sự Đảng UBND Thành phố; các cấp ủy trực thuộc Thành ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố...

Trong đó, hàng năm, HĐND Thành phố sẽ đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp vào một trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn.

Bảo Duy

Nguồn :