M
08:49 | 15/02/2019

Hà Nội đặt mục tiêu 100% UBND các xã, phường, thị trấn giao ban trực tuyến

(LĐTĐ) Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử; hình thành một số thành phần cơ bản của thành phố thông minh  hướng tới xây dựng TP Hà Nội thông minh bền vững, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân trên nền tảng công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng 4.0, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành kế hoạch số 39/KH-UBND TP “ - Kế hoạch công nghệ thông tin thành phố Hà Nội 2019”.

Hà Nội xây dựng thêm nhiều vùng sản xuất bưởi theo chuỗi giá trị và an toàn
Đẩy mạnh công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư

Cán bộ bộ phận một cửa BHXH TP Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện TTHC (Ảnh NC)

Theo đó, UBND TP đặt mục tiêu 100% UBND các xã, phường, thị trấn được triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến (giao ban trực tuyến) kết nối với UBND TP và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.

80% cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác, sơ kết, tổng kết, tập huấn của TP; phấn đấu 30% cuộc họp có nhiều thành phần tham dự để giải quyết công việc, họp giao ban định kỳ, các cuộc họp khác của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đến cấp xã được thực hiện trực tuyến.

Phấn đấu 50% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lỗi của TP được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia hiện có theo quy định.

50% các xã, phường thị trấn có trang/cổng thông tin điện tử trên cổng thông tin của quận, huyện, thị xã. 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của TP dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không chuyển qua mạng theo quy định).

TP cũng phấn đấu 80% thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. Phấn đấu thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4.

Cùng với đó tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Đặc biệt TP tập trung đầu tư phát triển từ 1 đến 2 khu CNTT tập trung trọng điểm. Từng bước triển khai một số thành phần cơ bản của TP thông minh: Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Hà Nội, giao thông và du lịch thông minh.

Tại kế hoạch UBND TP cũng xây dựng nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đồng thời giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị liên quan.

Trần Vũ

Nguồn :