M
11:25 | 02/11/2018

Chương trình phòng, chống mua bán người của Chính phủ

100% địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện

(LĐTĐ) Ngày 31/12/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1546/QĐ-TTG phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người của Chính phủ (Chương trình 130/CP) giai đoạn 2016 – 2020. Qua hơn 2 năm (2016 – 2018), các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành đã chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt đồng bộ với những biện pháp linh hoạt, sáng tạo.  

100 dia phuong quan tam chi dao thuc hien Buôn người, tội ác tột cùng: Những trận chiến cam go (Kỳ 2)
100 dia phuong quan tam chi dao thuc hien Buôn người, tội ác tột cùng: Những cạm bẫy (Kỳ 1)
100 dia phuong quan tam chi dao thuc hien Thiếu nữ 14 tuổi bị lừa bán vào động mại dâm

Để triển khai Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 – 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành: Quyết định số 1471/QĐ-TTg (22/7/2016) kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ; Quyết định số 12/QĐ-TTg (18/1/2017) ban hành Quy chế hoạt động và Quyết định số 2496/QĐ-TTg (18/7/2017) quy định về chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm (Ban Chỉ đạo 138/CP).

Thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg (10/5/2016) của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành kế hoạch, chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống tội phạm buôn người 30/7” với nội dung thông điệp cụ thể. Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia.

Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành Kế hoạch số 15/BCĐ (19/1/2016) triển khai thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 – 2020; tổ chức sơ kết 2 năm chỉ đạo điểm của Chính phủ thực hiện tại 6 tỉnh trọng điểm là Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ninh và Tây Ninh. Đồng thời tập trung vào công tác truyền thông, đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân bị mua bán. Hàng năm, ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện; duy trì giao ban, sơ kết, tổng kết về tình hình và kết quả thực hiện Chương trình 130/CP.

100 dia phuong quan tam chi dao thuc hien
Tuyên truyền về phòng, chống mua bán người cho đồng bào vùng sâu, vùng xa (Ảnh: Công Lý)

Các Bộ, ngành được Chính phủ giao chủ trì các đề án, tiểu đề án đã khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức triển hai 3 đề án (Đề án 2: Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; Đề án 4: Hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành chính sách pháp luật về phòng, chống mua bán người và Đề án 5: Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người”. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định phê duyệt Đề án 1: Truyền thông phòng, chống mua bán người và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định phê duyệt Đề án 3: Tiếp nhận, xác minh bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Hàng năm, các Bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP đều có chương trình, kế hoạch cụ thể, phân công lãnh đạo Bộ, ngành tham gia Ban Chỉ đạo; cử cán bộ tham gia Ban chủ nhiệm các đề án và Tổ chuyên viên liên ngành, nhóm giúp việc thực hiện Chương trình 130/CP; thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chương trình 130/CP tại các địa phương trọng điểm.

100% địa phương đã quan tâm, kịp thời chỉ đạo ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 – 2020, trong đó, lồng ghép với thực hiện Kết luận số 05/TW (15/7/2016) của Ban Bí thư, Chỉ thị số 48-CT/TW (22/10/2010) của Bộ Chính trị; Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương; kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt dộng, phân công nhiệm vụ cho thành viên theo chuyên đề phụ trách và tại các địa bàn trọng điểm.

Nguồn :