M
27/01/2021 16:48

Người dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Sáng 27/1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia Thảo luận về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng Đại hội XIII của Đảng khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc

Theo Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình đổi mới, đặc biệt 5 năm qua, nhất là sau khi có Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được triển khai bài bản, có hệ thống, nhất quán và rất quyết liệt từ Trung ương đến địa phương.

Người dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trả lời báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, công tác này được thể hiện ở việc lần đầu tiên Việt Nam có Ban chỉ đạo thống nhất bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận về công tác tư tưởng, văn học nghệ thuật. Việc chỉ đạo này được triển khai từ Trung ương đến địa phương và tất cả đều có các Ban chỉ đạo, vào cuộc rất bài bản. Cả hệ thống đã xây dựng được một kế hoạch, chương trình để thực hiện cuộc đấu tranh này có trọng tâm, trọng điểm cả trước mắt và đặt cơ sở cho việc bảo vệ nền tảng một cách thường xuyên, liên tục.

"Vừa qua chúng ta đã giải quyết mối quan hệ rất tốt giữa việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, phát triển đất nước, đồng thời là những kết quả rất quan trọng, nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ. Có thể nói, đây là kết tinh của trí tuệ, sức sáng tạo và khẳng định rằng, chúng ta dựa trên nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc của Đảng và thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo. Do đó, đây là nội dung rất quan trọng để thực hiện việc xây dựng Đảng toàn diện, cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ và đã mang lại kết quả rất tích cực", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Việt Nam đã xây dựng được một mạng lưới đấu tranh trên các loại hình báo chí cũng như trên mạng xã hội. Đây là một bước rất mới, vừa xây dựng các luận cứ để đấu tranh thật sự thuyết phục và hiệu quả, nhất là trên mạng xã hội, với những bài viết ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục để đông đảo mọi người hiểu sâu được quan điểm, đường lối của Đảng. Bên cạnh đó, đấu tranh trực diện với những luận điệu sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt các thế lực thường lợi dụng những sự kiện lớn hoặc là những vấn đề "nóng" để xuyên tạc, tung tin sai lệch.

"Việc đấu tranh phải thiết thực, đồng bộ cả việc xây dựng các luận cứ cho đến các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật để gỡ bỏ thông tin xấu, độc trên mạng", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ và cho biết cho biết, trước khi vào Đại hội XIII của Đảng, khoảng 80-85% các thông tin xấu, độc, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã bị gỡ bỏ.

Về phương hướng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhận định, đất nước càng thành công thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng điên cuồng chống phá. Nhất là trong bối cảnh mới hiện nay, thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó dự đoán. Nền tảng công nghệ phát triển một mặt mang đến cơ hội mới nhưng đồng thời mang rất nhiều thách thức mới. Các thế lực thù địch cũng dựa trên các nền tảng công nghệ để chống phá chúng ta rất quyết liệt, tinh vi...

"Do đó, cuộc đấu tranh này sẽ là một cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ và với sự tham gia của tất cả các "quân, binh chủng" trên Mặt trận tư tưởng, lý luận. Tôi muốn nói đến vai trò của những người làm công tác lý luận, xây dựng luận cứ, vai trò của những cơ quan thông tin truyền thông, về xây dựng những giải pháp kỹ thuật", Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu quan điểm, cần phải xây dựng một khuôn khổ pháp lý để bảo vệ vững chắc tất cả những thành quả của đất nước, đồng thời đấu tranh với các thế lực thù địch để làm thế nào để vừa răn đe, cảnh báo nhưng vẫn xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật.

Cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, trực tiếp đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, với sự tham gia không chỉ của các lực lượng chuyên trách mà của toàn bộ hệ thống chính trị và của người dân trong xã hội. "Dân ta nói Đảng ta là của chính người dân và người dân tham gia và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Hoàng Phúc (Ghi)

Nguồn :