Khát vọng trường tồn dân tộc - Giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã được truyền cảm hứng và nuôi dưỡng khát vọng trường tồn dân tộc. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng chính sách tam nông ở Hà Nội Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Khát vọng trường tồn dân tộc - Giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

1. Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX phản ánh tinh thần dân tộc của phe chủ chiến trong triều Nguyễn với thực dân Pháp là sự bế tắc của hệ tư tưởng phong kiến. Con đường cứu nước dựa vào nước ngoài của cụ Phan Bội Châu, hay sự canh tân đất nước theo mô hình tư sản Pháp do cụ Phan Châu Trinh tìm kiếm cũng đi vào ngõ cụt lịch sử. Trong bối cảnh Việt Nam chưa hình thành chế độ tư bản, mà chế độ phong kiến suy tàn lại chưa bị tiêu vong, để đưa dân tộc thoát khỏi ách đô hộ của thực dân, phong kiến thì phải đi con đường nào cho đúng?

Câu hỏi mang tính thời đại lịch sử cho dân tộc luôn thao thức trong tâm can Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc. Bằng cuộc khảo cứu thực tiễn cách mạng khắp các châu lục, nhất là thâm nhập vào thế giới cần lao, bị áp bức bóc lột thậm tệ nhất đã giúp Người nhận thức được manh nha về quan điểm của quốc tế vô sản, rằng ở đâu người bị áp bức cũng thống khổ như nhau, còn kẻ thống trị cũng tàn bạo giống nhau.

Bên cạnh việc khảo sát thực tế, Nguyễn Ái Quốc còn miệt mài tìm đọc các tác phẩm nổi tiếng liên quan đến tư tưởng chính trị mang tính tiên phong thời đại. Cũng nhờ lăn xả tham gia phong trào công nhân thế giới tại Pháp, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, công nhận Quốc tế Cộng sản là tổ chức đại diện cho quyền lợi của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới, là tổ chức quốc tế bênh vực quyền lợi cho các dân tộc bị áp bức; đặc biệt là Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đã khai sáng cho Nguyễn Ái Quốc niềm tin tất thắng theo con đường cách mạng vô sản.

Nhờ có chủ nghĩa yêu nước chân chính, nhờ có lòng nhân ái, sự ham học, ham tìm hiểu có mục đích chính trị, nên Nguyễn Ái Quốc đã tích lũy được kiến thức, đủ tầm tư duy phát hiện ánh sáng chân lý thời đại trong Luận cương của Lênin. Tiếng reo của Nguyễn Ái Quốc trong đêm tối, tại căn phòng nhỏ hẹp ở Paris (Pháp) thực sự là tiếng súng phát lệnh khởi đầu con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam, trước hết cách mạng từ trong tư duy chính trị của Nguyễn Ái Quốc: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”.

2. Ngay sau khi tìm được chân lý thời đại, có niềm tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Trước khi chính thức về Tổ quốc (cuối tháng 1-1941), Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị những tiền đề chính trị có ý nghĩa là điều kiện tiên quyết bảo đảm thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường vô sản ở Việt Nam, đó là thành lập chính đảng vô sản.

Việc tổ chức các lớp tập huấn về lý luận chính trị tại Quảng Châu (Trung Quốc), ra Báo Thanh niên, phát hành cẩm nang lý luận chính trị Đường kách mệnh, chứng tỏ tầm tư duy sắc sảo của Người: Cách mạng vận động không ngừng, nuôi dưỡng khát vọng bằng nhận thức và hành động có cơ sở khoa học, kết hợp đúc rút thực tiễn với lý luận cách mạng. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã được Nguyễn Ái Quốc vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của cách mạng Việt Nam.

Khi các điều kiện thành lập Đảng chín muồi, trực tiếp Nguyễn Ái Quốc là người đảm nhiệm vai trò được Quốc tế Cộng sản giao đã tổ chức thành công việc hợp nhất các tổ chức cộng sản thành chính đảng vô sản ở Việt Nam. Các văn kiện đầu tiên của Đảng do Người khởi thảo, được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng, thực sự là đường hướng đúng đắn, sáng suốt, duy nhất đúng cho cách mạng Việt Nam từ đó đến nay. Như vậy, con đường cách mạng mà Nguyễn Ái Quốc tìm được là con đường giải phóng dân tộc đúng đắn nhất cho Việt Nam, phù hợp với xu thế thời đại, đồng thời cũng được Người chuẩn bị những điều kiện căn cốt nhất, bảo đảm chắc chắn cho mọi thắng lợi về sau.

Ngay sau khi về đến Tổ quốc, Hồ Chí Minh đã lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị công tác tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến đường lối cách mạng, chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cho sát hợp với điều kiện cụ thể cách mạng trong nước và quốc tế. Người soạn cuốn Lịch sử nước ta, biên dịch cuốn Lịch sử Đảng Bônsêvích Nga, triệu tập Hội nghị Trung ương 8, thành lập Mặt trận Việt Minh, là những chuẩn bị cần kíp cho cách mạng đi tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công.

Với sự nhạy cảm chính trị, trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng tình hình thế giới, nhất là khi Chiến tranh thế giới thứ hai diễn biến sang tính chất mới, với tính chính nghĩa của phe Đồng minh và Liên Xô, Hồ Chí Minh dự đoán thời cơ cách mạng một cách chuẩn xác. Trên cơ sở đó, Người rốt ráo chỉ đạo trong nước phải chủ động chuẩn bị điều kiện đón đợi thời cơ. Khi tình hình chuyển biến mau lẹ, dù đang ốm thập tử nhất sinh, Người đã thể hiện quyết tâm sắt đá: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Đặc biệt là, khi thời cơ ngàn năm có một xuất hiện, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, Hồ Chí Minh đã cấp tốc triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng, quyết định chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc; tiếp ngay sau đó, tổ chức Đại hội Quốc dân Tân Trào, đưa ra lời hiệu triệu Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, với tinh thần “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Nghe theo lời hiệu triệu của Người, đồng bào ta đã kết đoàn, tạo thành sức mạnh toàn dân vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, mở ra thời cơ, vận hội mới cho dân tộc Việt Nam bước tiếp trong dòng chảy thời đại lịch sử hướng tới chủ nghĩa xã hội.

3. Trong lời kết của Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh khẳng định tinh thần bất diệt, khát vọng trường tồn dân tộc: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Dựa trên tiền đề Cách mạng tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập, sức mạnh Việt Nam được khai phóng và nhân lên gấp bội. Khi phải đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hồ Chí Minh đã thổi luồng sinh khí mới vào lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc của đồng bào ta, giúp cho chế độ mới đủ sức chiến thắng thù trong, giặc ngoài.

Khi buộc phải bước vào cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai, Hồ Chí Minh đã cất lên tiếng vọng non sông: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là tất yếu của khát vọng trường tồn dân tộc, được truyền cảm hứng bởi Hồ Chí Minh.

Tiếp nối vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trước một kẻ thù đứng đầu phe đế quốc, có sức mạnh triệu lần so với tiềm lực kinh tế và phương tiện, vũ khí chiến tranh của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc trong thời đại mới. Người nói: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”.

Tinh thần bất tử của Hồ Chí Minh đã thắp sáng sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất non sông, khắc họa chân dung dân tộc Việt Nam “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Trước lúc đi xa, Người vẫn tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng, giang sơn sẽ thu về một mối: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Đây là khát vọng dân tộc trường tồn, tinh thần bất diệt, giá trị vĩnh hằng được hun đúc hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Dựa trên nền tảng tinh thần ấy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Theo PGS.TS Trần Viết Lưu/hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1032374/khat-vong-truong-ton-dan-toc---gia-tri-cot-loi-trong-tu-tuong-ho-chi-minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TNR Grand Palace River Park - Những biệt thự bên sông xanh thịnh vượng

TNR Grand Palace River Park - Những biệt thự bên sông xanh thịnh vượng

(LĐTĐ) Bên bờ sông Uông xinh đẹp của thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng TNCons Việt Nam (TNCons Vietnam) đã góp sức xây ...
Hàng loạt trải nghiệm và ưu đãi hấp dẫn tại các công viên giải trí đẳng cấp của Sun World

Hàng loạt trải nghiệm và ưu đãi hấp dẫn tại các công viên giải trí đẳng cấp của Sun World

(LĐTĐ) Đón một mùa hè rực rỡ sắc màu, các công viên giải trí đẳng cấp của Sun World trên cả nước tung hàng loạt lễ hội sôi động, nhiều sản ...
Công đoàn Trường Mầm non Kim Hoa tích cực hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến

Công đoàn Trường Mầm non Kim Hoa tích cực hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến

(LĐTĐ) Kết thúc giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” Công đoàn Trường Mầm ...
Bước cải cách hành chính lớn mang lại hiệu quả

Bước cải cách hành chính lớn mang lại hiệu quả

(LĐTĐ) Tròn 1 năm triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị (CQĐT) tại Hà Nội, tổ chức bộ máy chính quyền đã gọn, nhẹ, hoạt động nhanh nhạy, ...
SCB vào top 3 “Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều nhất năm 2021”

SCB vào top 3 “Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều nhất năm 2021”

(LĐTĐ) Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa được vinh danh là “Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều thứ ba năm 2021” do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu ...
Kiến nghị tổ chức lại giao thông nút giao Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm

Kiến nghị tổ chức lại giao thông nút giao Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm

Hạng mục cầu vòm thép cho xe máy thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối ...
Quang Hải ra mắt tại Pau FC: “Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây”

Quang Hải ra mắt tại Pau FC: “Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây”

(LĐTĐ) Ngày 30/6, tại buổi họp báo ra mắt tại Pau FC, Quang Hải tự hào thông báo với người hâm mộ về việc đã vượt qua bài kiểm tra y ...

Tin khác

Tăng thêm niềm tin vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước

Tăng thêm niềm tin vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước

(LĐTĐ) Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2012 - 2022) diễn ra ngày 30/6 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị, tập trung lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Việt Nam cam kết phát triển đại dương xanh, bền vững tại UNOC 2022

Việt Nam cam kết phát triển đại dương xanh, bền vững tại UNOC 2022

Việt Nam nhấn mạnh việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Công ước Luật biển, khuôn khổ pháp lý toàn diện cho mọi hoạt động trên biển, là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hòa bình, an ninh và thịnh vượng.
HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX họp kỳ thứ 5 xem xét nhiều nội dung quan trọng

HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX họp kỳ thứ 5 xem xét nhiều nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 30/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5, để thực hiện chức năng, thẩm quyền theo quy định. Kỳ họp thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua một số Nghị quyết về: Kết quả giám sát việc thực hiện các quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố; việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng...
Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022

(LĐTĐ) Sáng 30/6, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2012 - 2022), được truyền trực tuyến tới hơn 4.100 điểm cầu trong cả nước, với sự tham gia của hơn 81.000 đại biểu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Anh hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Anh hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

(LĐTĐ) Sáng 29/6 (theo giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã diễn ra tại Nhà Quốc hội Anh với sự chủ trì của Chủ tịch Hạ viện Linsay Hoyle. Sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm.
[Infographics] 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Bước tiến mạnh, đột phá

[Infographics] 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Bước tiến mạnh, đột phá

(LĐTĐ) Ngày 01/02/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 162-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tiếp đó, để phù hợp hơn với thực tiễn và những vấn đề cấp bách nảy sinh, ngày 16/9/2021, thay mặt BCH Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quyết định sửa đổi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sau hơn 10 năm triển khai, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có những chuyển biến rõ nét.
Bà Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên

Bà Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên gồm 15 đồng chí, do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng Ban.
Infographic: Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Infographic: Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(LĐTĐ) Ngày 30/6, tại Hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sẽ diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2012-2022) với sự tham gia của 81.000 đại biểu trên cả nước.
Chủ tịch Quốc hội thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh

Chủ tịch Quốc hội thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh

(LĐTĐ) Chiều 28/6, theo giờ địa phương, ngay sau khi xuống sân bay London Heathrow bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh.
Không ngừng vun đắp và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia

Không ngừng vun đắp và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia

Quan hệ Việt Nam-Campuchia vẫn ngày càng trở nên khăng khít, bền chặt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, gìn giữ, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.
Xem thêm
Phiên bản di động