M
29/07/2020 14:10

Hà Nội phê duyệt danh sách và kinh phí hơn 7 tỷ đồng để tinh giản biên chế

Xét đề nghị của liên Sở: Nội vụ - Tài chính, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 phê duyệt danh sách và kinh phí hơn 7 tỷ đồng để tinh giản biên chế đợt 4/2020.

Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế: Thêm nguồn lực để đầu tư
Quyền lợi của giáo viên và những điều cần biết khi tinh giản biên chế
0719 can bo cong chuc 1565320724468673219653
Thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho 60 công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã, lao động hợp đồng thuộc diện tinh giản biên chế (ảnh minh hoạ)

Theo Quyết định, Thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho 60 công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ- CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, người đã là công chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương được nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ của thành phố Hà Nội đợt 4 năm 2020 với tổng kinh phí: 7.176.012.000 đồng (Bảy tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu , không trăm mười hai ngàn đồng), trong đó:

Nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2020 của ngân sách cấp Thành phố là: 263.973.000 đồng. Nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2020 của ngân sách cấp quận, huyện, thị xã là: 6.415.012.000đồng. Nguồn dự toán ngân sách được giao, nguồn thu được để lại sử dụng theo quy định, các nguồn hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị; nguồn kinh phí hoạt động của Hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ lương là: 497.027.000 đồng.

Thành phố điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1467/QĐ- UBND ngày 13/4/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội theo Nghị định 108/2014/NĐ- CP ngày 20/11/2014, Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ (đợt 3) năm 2020.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người được tinh giản biên chế có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí ngân sách Thành phố cấp bổ sung; trích kinh phí từ ngân sách quận, huyện, thị xã; sử dụng các nguồn hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị; nguồn kinh phí hoạt động của Hội để thực hiện chi trả cho các đối tượng theo đúng chế độ, chính sách; thực hiện thanh quyết toán kinh phí đúng quy định của Nhà nước. Sở Nội vụ, Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

T.V

Nguồn :