M
10:00 | 22/11/2016

Tổ chức Công đoàn cần chuyển biến mạnh mẽ để thu hút đoàn viên

(LĐTĐ)  Ban Bí thư Trung ương vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT/TW về lãnh đạo ĐHCĐ các cấp và ĐHCĐ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

to chuc cong doan can chuyen bien manh me de thu hut doan vien Cách nào để giữ và thu hút đoàn viên?
to chuc cong doan can chuyen bien manh me de thu hut doan vien LĐLĐ quận Hoàng Mai: Thu hút Đoàn viên qua các phong trào thi đua

Đánh giá về hoạt động của CĐ, Chỉ thị 09/CT/TW của Ban Bí thư khẳng định, 5 năm qua, phong trào công nhân (CN) và hoạt động CĐ Việt Nam đã đạt những kết quả quan trọng, tập hợp được đông đảo CNVCLĐ vào tổ chức CĐ.

CĐ đã chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo việc làm, đời sống của đoàn viên và NLĐ; tích cực tuyên truyền, vận động, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, động viên CNVCLĐ hăng hái thi đua LĐ giỏi, LĐ sáng tạo...

to chuc cong doan can chuyen bien manh me de thu hut doan vien
Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động CĐ là yêu cầu đặt ra với tổ chức CĐ thời gian tới

Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động CĐ vẫn còn một số hạn chế: Mô hình tổ chức còn chồng chéo; công tác phát triển tổ chức cơ sở và đoàn viên còn yếu; nội dung, phương thức hoạt động của một số tổ chức CĐ còn đơn điệu, chưa đủ sức thu hút, lôi cuốn, nhất là đối với NLĐ khu vực kinh tế ngoài nhà nước tham gia tổ chức CĐ.

Theo nội dung của Chỉ thị, ĐHCĐ các cấp tiến tới ĐHCĐ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân (GCCN) và tổ chức CĐ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức CĐ trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; việc ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vừa mang lại những thuận lợi, thời cơ, vừa đan xen không ít khó khăn, thách thức đối với tổ chức CĐ.

Chỉ thị của Ban Bí thư chỉ rõ “Đại hội Công đoàn (ĐHCĐ) nhiệm kỳ 2018 - 2023, CĐ các cấp cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ; tiếp tục thu hút, tập hợp, động viên công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên...”

Để lãnh đạo, chỉ đạo ĐHCĐ các cấp và ĐHCĐ Việt Nam lần thứ XII đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đối với tổ chức CĐ và phong trào công nhân.

Chỉ đạo ban chấp hành CĐ các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ và kết quả hoạt động của tổ chức CĐ mỗi cấp; nêu rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, phải nhận thức rõ thời cơ và thách thức, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng về GCCN, phong trào CN và hoạt động của CĐ trong tình hình mới.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28.1.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8.9.2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để CĐ các cấp tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Về công tác nhân sự, Ban chấp hành CĐ khoá mới phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, trưởng thành từ thực tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, phấn đấu tỉ lệ nữ đạt khoảng 30%.

Thời gian tiến hành ĐHCĐ cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐ cấp tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương và tương đương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN tiến hành từ quý III/2017 đến hết quý II/2018; ĐHCĐ Việt Nam lần thứ XII tổ chức vào quý III/2018.

B.D

Nguồn :