M
10:30 | 10/01/2017

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

(LĐTĐ) Ngày  9/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017 và tổng kết 10 năm Chỉ thị số 03-CTr/TU, ngày 17/5/2006, của Thành ủy Hà Nội (khoá XVI) về “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cách mạng kháng chiến ở Hà Nội”, sơ kết 5 năm Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 5/12/2011, của Bộ Chính trị (khoá XI) về lĩnh vực giáo dục. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Ủy viên Trung ương Đảng- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tới dự.

tin nhap 20170110092307 Báo chí cần tiếp tục đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức
tin nhap 20170110092307 Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chúc mừng báo Lao động Thủ đô

Báo cáo Tổng kết của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Năm 2016, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành uỷ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cùng Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, với những dấu ấn riêng của Hà Nội.

tin nhap 20170110092307
UVBCT - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cạnh đó, hệ thống Tuyên giáo cũng phát huy tốt vai trò của cơ quan thường trực trong tham mưu giúp Thành ủy chỉ đạo tổng kết rất thiết thực, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể hóa ngay Kế hoạch 18 của Thành uỷ theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, với vị trí là Thủ đô, trung tâm giáo dục, khoa học của cả nước, ngành Tuyên giáo Thành phố cần coi trọng công tác nghiên cứu lý luận, vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; khuyến khích tìm tòi, sáng kiến trong công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời cung cấp những thông tin mang tính lý luận để phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Công tác Tuyên giáo Thủ đô cũng cần phải tập trung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh một Thành phố phát triển văn minh, thanh bình, là điểm đến thân thiện và hợp tác…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị ngành Tuyên giáo Thủ đô phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp để tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng công tác Tuyên giáo trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị ngành Tuyên giáo Thủ đô thời gian tới cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, coi đây là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất.

Cùng đó, phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức, tăng cường ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền; chú trọng công tác tư tưởng, chính trị, trên cơ sở bám sát thực tiễn để tham mưu giúp cấp uỷ nắm bắt tình hình, hướng dẫn dư luận xã hội; phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan, chủ động đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch…sao cho góp phần tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố trong năm 2017.

PV

Nguồn :