M
15:05 | 13/05/2018

Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra

Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp và thiết thực, qua đó trang bị kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ Ủy ban kiểm tra (UBKT) cho cán bộ UBKT công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là một trong những phương hướng hoạt động của UBKT các cấp công đoàn Thủ đô trong nhiệm kỳ 2018-2023.

tang cuong boi duong nghiep vu cho can bo cong doan lam cong tac kiem tra Gần 2000 lao động được bảo vệ quyền lợi
tang cuong boi duong nghiep vu cho can bo cong doan lam cong tac kiem tra Minh bạch hóa thu - chi
tang cuong boi duong nghiep vu cho can bo cong doan lam cong tac kiem tra Các cấp công đoàn Thủ đô thực hiện nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam
tang cuong boi duong nghiep vu cho can bo cong doan lam cong tac kiem tra Công đoàn Viên chức Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018

Trên 21 ngàn lượt cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra

Ôn Lương Quang Thành, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố cho biết, hệ thống UBKT Công đoàn Thủ đô hiện nay gồm 01 UBKT LĐLĐ Thành phố, 45 UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 4.134 UBKT CĐCS. Tổng số cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp công đoàn Thủ đô có14.960 đồng chí; trong đó nữ có 8.787 đồng chí chiếm 58.74%.

Hầu hết cán bộ UBKT đều có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ công tác công đoàn, tài chính kế toán, kinh tế, pháp luật đúng theo đề án nhân sự UV UBKT của Đại hội Công đoàn các cấp do đó đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác kiểm tra Công đoàn trong tình hình hiện nay.Tuy nhiên, ngoài 04 cán bộ chuyên trách UBKT LĐLĐ Thành phố, còn lại các cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp công đoàn Thủ đô đều là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác kiểm tra còn hạn chế.

tang cuong boi duong nghiep vu cho can bo cong doan lam cong tac kiem tra
Một lớp tập huấn công tác tài chính và công tác UBKT do LĐLĐ Thành phố tổ chức năm 2017

Cũng theo ông Lương Quang Thành, thời gian qua, UBKT công đoàn các cấp luôn quan tâm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hàng năm cho cán bộ làm công tác kiểm tra. Nhiệm kỳ qua đã tổ chức 170 lớp tập huấn với tổng số 21.718 lượt cán bộ tham dự. Nội dung tập huấn chủ yếu là hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng, quy trình kiểm tra và các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn cũng tập trung trang bị kiến thức cho cán bộ UBKT các cấp công đoàn kiến thức về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Kiếu nại, Tố cáo được sửa đổi bổ sung và Quyết định 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành quy định công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 6b của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn, Hướng dẫn số 251/HD-TLĐ ngày 02/3/2017 sửa đổi bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra công đoàn...

“Thông qua tọa đàm, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giúp cho cán bộ kiểm tra nắm chắc nghiệp vụ, có thêm kinh nghiệm trong công tác kiểm tra góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, Kết quả xếp loại hoạt động của UBKT công đoàn các cấp, số lượng UBKT xếp loại xuất sắc ngày càng tăng, tỷ lệ luôn đạt trên 30%. Số UBKT trung bình và yếu giảm.Những đơn vị làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn: LĐLĐ quận Cầu Giấy, huyện Đan Phượng, Thanh Oai, Hoài Đức, Đông Anh...”- ông Lương Quang Thành đánh giá.

Còn chậm đổi mới về nội dung, hình thức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo LĐLĐ Thành phố, công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra vẫn còn những tồn tại hạn chế. Đó là, một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra. Việc cử cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp vụ còn gặp khó khăn, do bận công tác chuyên môn. Một số đồng chí không muốn làm công tác kiểm tra do ngại va chạm, một số đồng chí đã được bồi dưỡng nghiệp vụ, sau đại hội không tiếp tục làm công tác kiểm tra. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra ở một số công đoàn cấp trên cơ sở chưa được thường xuyên, chậm đổi mới về nội dung, hình thức nên còn nặng về lý thuyết, chưa đi sâu vào thực tế nên hạn chế kết quả công tác kiểm tra.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ UBKT công đoàn các cấp, trong nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo UBKT các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp và thiết thực. Qua đó, vừa trang bị kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ UBKT vừa nâng cao nhận thức và giúp cho cán bộ UBKT công đoàn nâng cao nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn.

Riêng UBKT LĐLĐ Thành phố sẽ xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban Thường vụ và phối hợp với Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, quy trình, nội dung kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu thực hiện việc kỷ luật đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn khi có sai phạm cho cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn các cấp; hàng năm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn cho cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc.

Đối với UBKT LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành và cấp trên trực tiếp cơ sở, LĐLĐ Thành phố giao thực hiện mục tiêu tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cùng cấp hàng năm tổ chức ít nhất 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn.

Nguồn :