M
16:08 | 11/05/2018

Ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn Hà Nội:

Gần 2000 lao động được bảo vệ quyền lợi

LĐLĐ Thành phố cho biết, nhiệm kỳ qua, UBKT các cấp công đoàn Thành phố đã thực hiện tốt công tác giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cùng cấp thực hiện việc tiếp đoàn viên, CNVCLĐ, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

tin nhap 20180511154645 Kiến nghị thu bổ sung 154,42 tỉ đồng sau kiểm tra
tin nhap 20180511154645 Bảo vệ quyền lợi cho trên 5.000 người

Cụ thể, UBKT công đoàn các cấp đã tiếp 1.165 lượt đoàn viên, CNVCLĐ. Trong đó:LĐLĐ Thành phố tiếp 393 lượt, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp 562 lượt, CĐCS tiếp 210 lượt.

UBKT các cấp công đoàn Thủ đô cũng đã tiếp, nhận 892 đơn của đoàn viên, cán bộ, CNVC và người lao động (khiếu nại, kiến nghị 787 đơn, tố cáo 105 đơn). Trong đó LĐLĐ Thành phố nhận 364 đơn; công đoàn cấp trên cơ sở: nhận 332 đơn và CĐCS nhận 196 đơn.

tin nhap 20180511154645
Các đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan Nhà nước và tổ chức khác được UBKT các cấp công đoàn hướng dẫn chuyển đơn đến đúng nơi quy định và đôn đốc giải quyết. Ảnh minh họa. Nguồn Hanoimoi

Qua phân loại cho thấy, có 51 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn. Nội dung đơn phản ánh chủ yếu về công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn; công tác bổ nhiệm cán bộ; thực hiện Điều lệ và quy định của Công đoàn Việt Nam... Các đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn đã được kiểm tra, xác minh, kết luận, báo cáo cấp trên đúng quy định của pháp luật và của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đối với số đơn này, UBKT các cấp đã tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn từ cơ sở đến thành phố giải quyết 50 đơn, 01 đơn không đủ điều kiện thụ lý.

Có 841 đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác đã được công đoàn các cấp tham gia với cơ quan chức năng xem xét giải quyết 543 đơn. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, các tổ chức khác đã được xử lý theo quy định như: chuyển đơn, hướng dẫn CNVCLĐ chuyển đơn đến đúng các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và thực hiện đôn đốc kết quả giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thông qua việc tham gia giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị, tố cáo, các cấp công đoàn đã tham gia giải quyết, can thiệp, bảo vệ quyền, lợi ích của gần 2000. Người lao động. Cụ thể có 298 người được trở lại làm việc, 53 người được hạ mức kỷ luật, 1.469 người được giải quyết các quyền lợi khác), số tiền bồi thường hỗ trợ 23.019 triệu đồng.

Nguồn :