M
14:16 | 08/05/2018

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn:

Minh bạch hóa thu - chi

Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp giám sát chặt chẽ thu chi tài chính công đoàn, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp công đoàn Hà Nội luôn chú trọng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này.

minh bach hoa thu chi 5 năm, trên 32 ngàn cuộc kiểm tra về quản lý tài chính, tài sản công đoàn
minh bach hoa thu chi Trên 3000 cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ kiểm tra

5 năm, truy thu trên 15 tỷ đồng cho ngân sách công đoàn

Nói về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn của UBKT các cấp công đoàn Thủ đô trong nhiệm kỳ vừa qua (2013-2018), ông Lương Quang Thành, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố cho biết, căn cứ quy định quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Nhà nước và của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố, sự chỉ đạo của UBKT Tổng Liên đoàn, hàng năm UBKT LĐLĐ Thành phố đều xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp và cấp dưới đồng thời giao chỉ tiêu kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn cho UBKT công đoàn cấp dưới tổ chức thực hiện.

minh bach hoa thu chi
Một cuộc kiểm tra về quản lý tài chính, sử dụng tài sản công đoàn do LĐLĐ huyện Đông Anh thực hiện.

Trong nhiệm kỳ qua, UBKT các cấp công đoàn Thành phố đã tiến hành kiểm tra 23.840 cuộc. Trong đó UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra 178 cuộc, UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra 4.870 cuộc, UBKT CĐCS kiểm tra 18.792 cuộc.

Qua kiểm tra, UBKT công đoàn các cấp thành phố đã kiến nghị truy thu 15.056,03 triệu đồng cho ngân sách công đoàn, trong đó truy thu 2% kinh phí công đoàn là 11.798,63 triệu đồng, truy thu 1% đoàn phí công đoàn là 3.218,69 triệu đồng, truy thu hoạt động kinh tế công đoàn và truy thu khác là 38,7 triệu đồng.

“Mục tiêu đặt ra là hàng năm, UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra từ 20 đến 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cở sở; hỗ trợ UBKT công đoàn cấp trên cơ sở; kiểm tra từ 05 đến 07 CĐCS trực thuộc.

Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt của một số công đoàn cấp trên cơ sở; UBKT LĐLĐ quận, huyện, thị xã kiểm tra đồng cấp; kiểm tra từ 15 đến 20 CĐCS và hỗ trợ UBKT CĐCS kiểm tra đồng cấp từ 10 đến 20 CĐCS; UBKT công đoàn Ngành, Công đoàn Tổng công ty kiểm tra đồng cấp; kiểm tra từ 10 đến 15 CĐCS và hỗ trợ UBKT CĐCS kiểm tra đồng cấp kiểm tra từ 7 đến 10 CĐCS; UBKT CĐ cấp trên cơ sở kiểm tra kiểm tra đồng cấp; kiểm tra từ 07 đến 10 CĐCS về việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn”- ông Lương Quang Thành cho biết.

Cùng đó, hàng năm, UBKT công đoàn các cấp cũng tiến hành kiểm tra tài chính đồng cấp, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt công đoàn cấp dưới theo chương trình, kế hoạch đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố thông qua.

Qua kiểm tra cho thấy ngay đầu mỗi năm BCH, Ban Thường vụ công đoàn các cấp đã quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, chủ động chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ lập dự toán thu, chi ngân sách công đoàn báo cáo LĐLĐ Thành phố, chỉ đạo bộ phận tài chính tổ chức giao dự toán đến từng CĐCS bằng nhiều hình thức, tích cực đôn đốc báo cáo quyết toán tại CĐCS đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ban Thường vụ công đoàn các cấp đã quan tâm chỉ đạo công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, tham mưu thành lập ban chỉ đạo thu kinh phí công đoàn, phối hợp với chính quyền chuyên môn thành lập đoàn kiểm tra tài chính công đoàn tại cơ sở và có nhiều hình thức, giải pháp thu kinh phí, đoàn phí đặc biệt là thu kinh phí công đoàn khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa có tổ chức công đoàn theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tích cực đốc thu để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch. Kết quả các, công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đạt và vượt kế hoạch cấp trên giao, đáp ứng được yêu cầu chi cho phong trào CNCVLĐ và hoạt động công đoàn.

Thông qua kiểm tra cũng cho thấy, công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn có chuyển biến tích cực. Các cấp công đoàn đã xây dựng qui chế chi tiêu tài chính và thực hiện việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản cơ bản thực hiện theo qui chế đã xây dựng.

Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, số liệu phản ánh rõ ràng, chi tiết, công đoàn các cấp đã cố gắng thực hiện tiết kiệm chi hành chính, mua sắm tài sản công, dành kinh phí để phục vụ chi hoạt động phong trào tại cơ sở. Một số đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra quản lý tài chính, tài sản công đoàn là UBKT LĐLĐ các quận Ba Đình, quận Hoàn Kiếm, quận Đống Đa, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Mỗi năm sẽ kiểm tra từ 20-25 công đoàn cấp trên cơ sở

Bên cạnh những kết quả đạt được, thông qua kiểm tra cũng có thấy, công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn của các cấp công đoàn Thủ đô vẫn còn một số tồn tại. Trong đó, việc thu kinh phí tại khối doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn còn gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến chỉ tiêu thu của một số ít đơn vị chưa đạt kế hoạch LĐLĐ Thành phố giao.

Tình trạng thất thu kinh phí và đoàn phí công đoàn vẫn còn ở một số đơn vị, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.... Bên cạnh đó, mặc dù các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã triển khai văn bản hướng dẫn CĐCS thực hiện theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn nhưng tỷ lệ CĐCS thực hiện phân cấp thu theo đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam chưa cao.

Ông Lương Quang Thành cho biết, nhằm phát huy vai trò giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp giám sát việc thu chi tài chính công đoàn, sử dụng tài chính công đoàn đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, công khai, minh bạch, kịp thời uốn nắn các thiếu sót, trong nhiệm kỳ 2018-2023 này, UBKT các cấp công đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường việc kiểm tra công tác quản lý tài chính, sử dụng tài sản công đoàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc: lập và giao dự toán, báo cáo quyết toán, thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, việc thực hiện sử dụng tài chính công đoàn, việc thực hành tiết kiệm, việc quản lý tài sản; việc phân phối tài chính công đoàn, việc thực hiện công khai tài chính công đoàn; Kiểm tra thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn của các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn theo quy định của Luật công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra việc phối hợp của LĐLĐ quận, huyên, thị xã với cơ quan thuế đồng cấp; kiểm tra việc phân cấp thu kinh phí công đoàn, thu qua tài khoản Vietinbank của Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc thực hiện tiết kiệm chi theo tinh thần Nghị quyết 9C của Tổng LĐLĐ Việt Nam...

“Mục tiêu đặt ra là hàng năm, UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra từ 20 đến 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cở sở; hỗ trợ UBKT công đoàn cấp trên cơ sở; kiểm tra từ 05 đến 07 CĐCS trực thuộc. Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt của một số công đoàn cấp trên cơ sở; UBKT LĐLĐ quận, huyện, thị xã kiểm tra đồng cấp; kiểm tra từ 15 đến 20 CĐCS và hỗ trợ UBKT CĐCS kiểm tra đồng cấp từ 10 đến 20 CĐCS; UBKT công đoàn Ngành, Công đoàn Tổng công ty kiểm tra đồng cấp; kiểm tra từ 10 đến 15 CĐCS và hỗ trợ UBKT CĐCS kiểm tra đồng cấp kiểm tra từ 7 đến 10 CĐCS; UBKT CĐ cấp trên cơ sở kiểm tra kiểm tra đồng cấp; kiểm tra từ 07 đến 10 CĐCS về việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn”- ông Lương Quang Thành cho biết.

Phạm Diệp

Nguồn :