M
19:23 | 12/04/2018

Nâng cao chất lượng xử lý công việc

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Chính phủ (VPCP) trong quý II/2018.

tin nhap 20180412172931 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp Giám đốc Công ty TNHH Canon Việt Nam
tin nhap 20180412172931 Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam
tin nhap 20180412172931 Tạo chuyển biến rõ nét, thực chất thực hiện chương trình về phát triển bền vững

Sáng 12/4, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp của Ban chấp hành Đảng ủy VPCP về kết quả công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2018 của Đảng ủy VPCP cho thấy, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tích cực, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; duy trì, xử lý tốt tiến độ hồ sơ công việc, khắc phục việc chậm trễ trong xử lý hồ sơ công việc.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chế độ sinh hoạt đảng tại các đảng bộ, chi bộ tiếp tục được duy trì nề nếp. Chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực.

tin nhap 20180412172931
Cuộc họp của Ban chấp hành Đảng ủy VPCP về kết quả công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 (ảnh: Chinhphu.vn)

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, giải quyết. Lãnh đạo các đơn vị, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đều nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực công tác được giao.

Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo VPCP chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị trong giải quyết công việc chuyên môn; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, thời gian xử lý hồ sơ công việc; công tác bảo đảm thông tin và truyền thông kịp thời, tích cực, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đảng ủy VPCP cũng duy trì tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy chế văn hóa công sở, hội họp.

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy VPCP tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 10-CTr/ĐU ngày 07/11/2016 của Đảng ủy VPCP về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong việc xây dựng chương trình công tác năm 2018, có 100% các tổ chức đảng hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch hành động của đồng chí bí thư cấp ủy theo đúng yêu cầu, bảo đảm thực chất, hiệu quả, đúng quy định.

Đảng ủy VPCP cũng triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Đồng thời, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tích cực chủ động theo dõi, đôn đốc, thực hiện kế hoạch công tác đề ra; tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phù trong công tác chỉ đạo điều hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quà.

Trong nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 và những tháng cuối năm, Đảng ủy VPCP sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp; nâng cao chất lượng công tác thông tin truyền thông; đẩy mạnh kết nối, mở rộng mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ công tác xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ rà soát nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương; bảo đảm công tác vật chất, hậu cần… Tất cả những nhiệm vụ VPCP đặt ra đều nhằm phục vụ tốt nhất cho sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn :