M
18:24 | 15/03/2018

Công đoàn UBND huyện Mỹ Đức

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, Công đoàn (CĐ) UBND huyện Mỹ Đức luôn xác định việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

day manh phong trao thi dua yeu nuoc 70337 Tổng kết công tác 2017, phát động phong trào thi đua 2018
day manh phong trao thi dua yeu nuoc 70337 Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên

Công đoàn UBND huyện Mỹ Đức hiện nay có 15 tổ CĐ với 223 đoàn viên CĐ công tác trong các cơ quan, phòng, ban thuộc UBND huyện. Thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã hướng dẫn thực hiện cuộc vận động triển khai các CĐ cơ sở (CS) trực thuộc.

day manh phong trao thi dua yeu nuoc 70337
Đại hội CĐ UBND huyện Mỹ Đức lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tại Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2013 – 2018), LĐLĐ huyện tiếp tục đề ra mục tiêu: “Xây dựng đội ngũ CBCCVC Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để thực hiện mục tiêu trên, hàng tháng, quý, năm, Ban Chấp hành CĐ UBND huyện đều đưa những nội dung về thực hiện cuộc vận động vào chương trình công tác để chỉ đạo các tổ CĐ triển khai thực hiện, gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng của đội ngũ CBCCVC CĐ UBND huyện trong công tác cải cách hành chính của huyện, thời gian qua, Ban Chấp hành CĐ UBND huyện đã chỉ đạo các tổ CĐ vận động CBCCVC, đoàn viên (ĐV) CĐ tham gia đóng góp ý kiến vào việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội ở huyện và cơ sở.

Các tổ chức CĐ đã chủ động phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động CBCCVC tích cực hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện. Tại các cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức phù hợp với chuyên môn và nhiệm vụ được giao thực hiện công tác cải cách hành chính như: Rà soát quy trình, hồ sơ thủ tục, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện khoán chi phí hành chính, từng bước đưa tin học vào phục vụ công tác..

Cơ chế “một cửa” được thực hiện ở hầu hết các cơ quan, đơn vị. Nhận thức của CBCCVC về cải cách hành chính được nâng lên, bước đầu tạo niềm tin của nhân dân và các doanh nghiệp đầu tư đối với chính quyền các cấp, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính, cải thiện mối quan hệ, giữa cơ quan nhà nước với công dân.

Theo ông Phạm Quang Lộ, Chủ tịch CĐ UBND huyện Mỹ Đức: Trong thời gian tới, CĐ UBND huyện sẽ tiếp tục đổi mới về tổ chức, nội dung phương pháp hoạt động và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động CBCCVC tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, gắn với việc “Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gương Người tốt việc tốt, tham gia cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng Mỹ Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thu Trang

Nguồn :