M
12:09 | 16/02/2017

UBND phường Trung Liệt, quận Đống Đa

Thực hiện phương châm 5 “rõ”

Được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện rất tốt về cải cách hành chính của quận Đống Đa, năm 2017, UBND phường Trung Liệt tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính trên các lĩnh vực công tác.

thuc hien phuong cham 5 ro Trao quà cho hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn phường Trung Liệt

UBND phường Trung Liệt đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, trong toàn phường về “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình hành động của Chính phủ và UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND TP thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ và UBND TP liên quan đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức.

thuc hien phuong cham 5 ro
Cán bộ phường Trung Liệt trong ngày làm việc đầu năm.

Một trong những nội dung quan trọng được lãnh đạo phường Trung Liệt đặt ra là công tác rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan; xây dựng, ban hành và công khai quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị từ khâu chỉ đạo, điều hành đến tổ chức thực hiện; cụ thể hóa về nội dung, thời gian, kết quả, trách nhiệm của từng cá nhân và biện pháp xử lý vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng 5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả. Bên cạnh đó, chỉ đạo, điều hành hoạt động đảm bảo sự đồng bộ, thông suốt.

Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; thực hiện văn hóa công sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né trách, không rõ trách nhiệm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân , đặc biệt là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận tiếp công dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt

UBND phường Trung Liệt cũng sẽ tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân về trình độ chuyên môn, thái độ, hiệu quả phục vụ của công chức, viên chức, trong giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 8/8/2013 của Chính phủ Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định theo chỉ đạo của Thành ủy tại Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố.

Theo ông Nguyễn Thao Hùng, Chủ tịch UBND phường Trung Liệt: UBND phường sẽ tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân, các tổ chức đoàn thể, xã hội về nội dung chỉ thị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ; phát huy vai trò giám sát, phản biện của quần chúng nhân dân, các tổ chức đoàn thể, xã hội; phối hợp tốt giữa các cơ quan, đơn vị trên cùng địa bàn.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ và văn hóa công sở; có các hình thức khen thưởng, động viên, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý, kỷ luật nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa; kiên quyết thực hiện tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức, năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Gắn kết quả thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, kết quả thanh tra, kiểm tra công vụ với đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

Võ Hoàng

Nguồn :