M
17:48 | 16/05/2019

Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp

(LĐTĐ) Tập thể UBND Thành phố thống nhất sự cần thiết phải ban hành “Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội” thay thế Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

quy che phoi hop quan ly hoat dong kinh doanh da cap Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội
quy che phoi hop quan ly hoat dong kinh doanh da cap Hà Nội: Tăng cường thanh, kiểm tra thu, chi trong các cơ sở giáo dục
quy che phoi hop quan ly hoat dong kinh doanh da cap
Ảnh minh họa

Nội dung chính của Quyết định mới trên cơ sở kế thừa các nội dung tại Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội và cập nhật một số quy định mới tại Pháp lệnh Quản lý thị trường, Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Quy chế phối hợp mới bao gồm các nội dung phối hợp sau: Tiếp nhận. xử lý hồ sơ về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo thẩm quyền; Trao đổi, cung cấp, công bố thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thanh tra, kiểm tra, điều tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp; Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tập thể UBND Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị dự họp, hoàn thiện Dự thảo Quy chế phối hợp (trong đó lưu ý tăng cường công tác phối hợp quản lý của UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Văn hóa và Thể Thao, Sở Ngoại vụ…), gửi xin ý kiến các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an Thành phố, tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định.

PV

Nguồn :