M
17:30 | 16/05/2019

Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Tại phiên họp Tập thể UBND Thành phố tháng 5/2019 diễn ra ngày 15/5, tập thể UBND Thành phố đã thống nhất thông qua “Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

quy dinh quan ly ban cho thue cho thue mua nha o xa hoi Hà Nội: Tăng cường thanh, kiểm tra thu, chi trong các cơ sở giáo dục
quy dinh quan ly ban cho thue cho thue mua nha o xa hoi Hà Nội không để công trình vi phạm xây dựng hoàn thiện mới xử lý
quy dinh quan ly ban cho thue cho thue mua nha o xa hoi
UBND TP yêu cầu công khai tiêu chuẩn, tiêu chí của đối tượng thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội

Cụ thể ngày 25/11/2014, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Nhà ở năm 2014; Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Việc xây dựng dự thảo “Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội” thay thế các quyết định trước đây của UBND Thành phố là cần thiết và đúng thẩm quyền.

Tập thể UBND Thành phố thống nhất thông qua “Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra lại các quy định của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về nhà ở xã hội để hoàn thiện; đề xuất xây dựng phầm mềm quản lý tổng thể về nhà ở xã hội nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (Tên dự án, nhà đầu tư, các chỉ tiêu cơ bản của dự án, tình hình triển khai thực hiện quản lý đối tượng mua, thuê sử dụng nhà ở xã hội,...); công khai tiêu chuẩn, tiêu chí của đối tượng thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội theo quy định trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng; phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thiện dự thảo, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

T.V

Nguồn :

Từ khóa: UBND TP