M
09:28 | 08/10/2017

Năm 2016, cả nước có hơn 18 triệu lao động phi chính thức

Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động phi chính thức đã tăng từ 16,8 triệu người năm 2014 lên 18,01 triệu người năm 2016, với mức lương bình quân chỉ 4,4 triệu đồng/ người/tháng.

Nguồn :