M
13:49 | 07/12/2017

Xây dựng đời sống văn hóa mới tại huyện Đông Anh:

Khi người dân đồng lòng tham gia

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Đông Anh năm 2017 đã phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính đến nay, trên toàn huyện có 89,2% số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 92,3% số thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa và 75% tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa…

khi nguoi dan dong long tham gia ​Huyện Đông Anh: Còn 7 trường hợp vi phạm về quản lý đất đai
khi nguoi dan dong long tham gia Vì sao vẫn ngang nhiên tồn tại?

Trong năm 2017, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Đông Anh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, tạo được phong trào thi đua rộng lớn trên các địa bàn dân cư, các hộ gia đình và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học…

khi nguoi dan dong long tham gia
Đại diện UBND huyện Đông Anh cắt băng khánh thành Nhà văn hóa thôn Lan Trì, xã Cổ Loa. Ảnh Việt Quang

Phong trào đã thực sự phát huy tiềm năng và huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân, làm khơi dậy truyền thống văn hoá của dân tộc, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở khu dân cư.

Theo báo cáo, năm 2017 huyện Đông Anh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Gia đình văn hóa, xây dựng Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Cụ thể, trên toàn huyện có 90.270/10.1199 (89,2%) số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 143/155 (92,3%) thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa, 30/40 (75%) tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa, 37/239 (15,5%) đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Bên cạnh đó, công tác triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động như phong trào “Người tốt, việc tốt”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh”…trên địa bàn huyện Đông Anh cũng đạt được những kết quả đáng biểu dương.

Trong năm 2017, phong trào “Người tốt, việc tốt” đã được phát động trên toàn huyện, từ đó huyện đã tổng kết và khen thưởng cho 145 cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội …

Công tác xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng được duy trì và phát triển. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, với sự hỗ trợ của Thành phố, huyện, đến nay, các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao, hạ tầng cơ sở ở nông thôn như đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa đang dần hoàn thiện, bộ mặt nông thôn được đổi mới. Toàn huyện có 116/155 thôn làng và 17/40 tổ dân phố có nhà văn hóa đạt chuẩn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Theo đại diện UBND huyện Đông Anh, bên cạnh những kết quả mà phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được vẫn còn một số tồn tại cần rút kinh nghiệm như: Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ còn chuyển biến chậm; việc duy trì, giữ vững danh hiệu làng văn hóa ở một số thôn làng chưa được quan tâm thường xuyên, một số tiêu chí trong xây dựng làng văn hóa có chiều hướng đi xuống như công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, phong trào vệ sinh cuối tuần chưa được duy trì thường xuyên…

Trong thời gian tới, để duy trì và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, huyện Đông Anh sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nâng cao chất lượng công tác vận động của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào;Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến cơ sở; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và sơ tổng kết kịp thời, nhằm nâng cao chất lượng các điển hình văn hóa để nhân rộng trong toàn huyện…

Mai Quý

Nguồn :