M
07:57 | 03/08/2018

[Infographics] Bước tiến trong công tác an sinh xã hội ở Hà Nội

Kể từ khi mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đã có bước tiến đáng kể trong công tác an sinh xã hội. 10 năm qua, thành phố luôn chú trọng chăm lo đời sống người dân, giảm nghèo, giải quyết việc làm bền vững cho người lao động…./.

Nguồn :