M
14:56 | 31/07/2018

Huyện Phú Xuyên: Đột phá trong công tác cán bộ

Mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Xuyên đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ để lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn công việc có trọng tâm, xác định rõ những khâu đột phá, đặc biệt là trong công tác cán bộ, những nhiệm vụ chủ yếu để lãnh đạo triển khai thực hiện. Cùng với sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng bộ và nhân dân, huyện đã tổ chức thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

huyen phu xuyen dot pha trong cong tac can bo LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Quan tâm chăm lo cho đoàn viên
huyen phu xuyen dot pha trong cong tac can bo Tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên huyện Phú Xuyên

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, theo Huyện ủy Phú Xuyên, trong 10 năm qua, công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được tiến hành đồng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhóm giải pháp của Nghị quyết, từ đó từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ.

huyen phu xuyen dot pha trong cong tac can bo
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24, hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng.

Công tác chính trị tư tưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được chú trọng và tăng cường. Việc chỉ đạo quán triệt, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy tiếp tục được đổi mới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CTTW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt nhiều kết quả tích cực, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện.

Đặc biệt là khơi dậy được tinh thần đoàn kết, ý thức tự phê bình và phê bình của đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên là lãnh đạo quản lý các cấp, từ đó góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đã xuất hiện và kịp thời tuyên dương khen thưởng nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình hay trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được chú trọng. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Chương trình số 01 của Thành ủy (khóa XV), Chương trình số 01 của Thành ủy (khóa XVI), đồng thời xây dựng các Chương trình, Đề án công tác toàn khóa để chỉ đạo, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ với mục tiêu trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo quản lý cao cấp; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp. Công tác chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo Nghị quyết số 09- NQ/TU của Thành ủy đạt nhiều kết quả ghi nhận, qua thực hiện, đã thành lập được 13/15 tổ chức đảng, đạt 86,66% chỉ tiêu Thành ủy giao, nâng tổng số tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là 22, đã kết nạp 30 đảng viên mới trong các doanh nghiệp, thành lập 37 tổ chức công đoàn cơ sở với 703 đoàn viên, 4 chi đoàn với 142 đoàn viên.

Về công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng cũng được chú trọng. Năm 2008, Đảng bộ huyện có 89 tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc cơ sở là 311 chi bộ, đến nay, còn 60 tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc cơ sở là 376 chi bộ.

Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên ngày càng đổi mới và thực chất hơn (Năm 2007, Huyện ủy đã ban hành Quy định tiêu chí, quy trình đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy để triển khai thực hiện đồng bộ), tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác phát triển đoàn viên mới được cấp ủy quan tâm, nhất là khu vực nông thôn, số lượng đảng viên mới kết nạp hàng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra, đến hết năm 2017, toàn Đảng bộ huyện có 9197 đảng viên, tăng 1852 đảng viên so với năm 2008.

Trong công tác cán bộ đã có nhiều đổi mới, tạo bước đột phá. Trong giai đoạn 2010 - 2017, Huyện ủy đã luân chuyển 45 đồng chí diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, các đồng chí được luân chuyển đều đã phát huy tốt khả năng, năng lực, hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhiều đồng chí được bổ nhiệm, bố trí giữ chức vụ cao hơn. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện nề nếp, góp phần chủ động tạo nguồn cán bộ cho các nhiệm kỳ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện, hàng năm, Huyện ủy đều xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể, mở các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ để nâng cao chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và thực hiện có hiệu quả. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác lớn của Thành ủy, Huyện ủy; thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, tài chính, dự án đầu tư…

Trong giai đoạn 2008 – 2017, đã kiểm tra 9 tổ chức đảng, 56 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (UBKT Huyện ủy kiểm tra 0 tổ chức đảng, 17 thành viên); đã kiểm tra 721 lượt tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật (UBKT Huyện ủy kiểm tra 132 lượt tổ chức); Kiểm tra tài chính đảng: 71 tổ chức đảng, kiểm tra đảng phí: 970 tổ chức; giải quyết tố cáo 65 đơn, giải quyết khiếu nại 4 đơn (trong đó UBKT Huyện ủy giải quyết 21 đơn tố cáo, 04 đơn khiếu nại); giám sát 203 lượt tổ chức đảng, giám sát 33 đảng viên (UBKT Huyện ủy giám sát 36 tổ chức đảng và 28 đảng viên). Đã thi hành 409 đảng viên, trong đó khiển trách 264 đảng viên, cảnh cáo 94 đảng viên, cách chức 11 đảng viên, khai trừ: 40 đảng viên; có 6 tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật đều bằng hình thức khiển trách.

Công tác dân vận được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới; chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Công tác đối thoại với nhân dân được tăng cường, từ đó kịp thời, trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chỉ đạo quyết liệt đã đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả tích cực, tạo sự đồng thuận trong Đảng và các tầng lớp nhân dân. Công tác dân vận của chính quyền và lực lượng vũ trang được tăng cường. Công tác tôn giáo được quan tâm lãnh đạo, đã giải quyết có hiệu quả nhiều việc mới, việc khó, phức tạp về tôn giáo trên địa bàn huyện được nhân dân đồng tình, ủng hộ, củng cố niềm tin của các chức sắc, đồng bào công giáo đối với Đảng, đảm bảo tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới theo phương hướng mở rộng dân chủ, sâu sát cơ sở, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả với phương châm “nói đi đôi với làm”. Năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí cán bộ lãnh đạo từ huyện đến xã, thị trấn được nâng lên, đã phát hiện, tháo gỡ và xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân.

H.Duy

Nguồn :