M
17:07 | 12/09/2017

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông Hà Nội

Hiệu quả sau khi tinh giản bộ máy

Là một trong những đơn vị được thành lập theo chủ trương sáp nhập, tinh giản biên chế của Hà Nội từ tháng 12/2016, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông Hà Nội (gọi tắt là Ban QLDA) đã thực hiện tốt việc quản lý, triển khai các dự án của Thành phố, hiệu quả nâng cao rõ rệt.

hieu qua sau khi tinh gian bo may Tinh giản bộ máy để tăng lương
hieu qua sau khi tinh gian bo may Tinh giản bộ máy chồng chéo chức năng, nhiệm vụ

Được sáp nhập từ 7 đơn vị trước đó, Ban QLDA ban đầu có tổng số cán bộ, viên chức, người lao động là 452 người (trong đó số biên chế đã được giao đến năm 2017 là 424 người); số phòng chuyên môn, nghiệp vụ là 48 phòng; số lãnh đạo là Giám đốc, các Phó Giám đốc các Ban QLDA cũ là 29 người; số lãnh đạo cấp trưởng, phó trưởng phòng các Ban cũ là 109 người.

Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Ban QLDA đã thực hiện việc tinh giản biên chế và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, Bộ máy đã được sắp xếp tinh gọn xuống còn 8 phòng; 36 trưởng, phó phòng; 401 viên chức, hợp đồng. Ban Giám đốc giảm còn 7 người gồm Giám đốc và 6 Phó Giám đốc; lãnh đạo, quản lý cấp phòng giảm còn 33 người gồm 8 trưởng phòng, phó trưởng phòng phụ trách và 25 phó trưởng phòng.

hieu qua sau khi tinh gian bo may
HĐND TP giám sát tổng biên chế sự nghiệp năm 2017 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội

Sau 8 tháng sát nhập, bộ máy của Ban QLDA đã giảm đi nhiều đầu mối, nhiều chức danh lãnh đạo. Việc sắp xếp cơ cấu lại các phòng ban ở các đơn vị là cần thiết để bảo đảm đúng chức năng, vị trí và không trùng lặp. Để bảo đảm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ được đồng bộ, thuận lợi và hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban QLDA đã thành lập các tổ và giao nhiệm vụ cho các tổ trưởng, tổ phó thuộc các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, Ban QLDA cũng đã thực hiện kiện toàn lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; ban hành các Quyết định: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Ban; Quy chế làm việc của Ban bảo đảm nguyên tắc “Một đầu mối-một việc xuyên suốt”; thực hiện phương châm 5 rõ “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”.

Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thời gian qua Hà Nội đã thực hiện hiệu quả việc sáp nhập, hợp nhất các phòng ban tại một số sở, ngành, quận, huyện. Riêng các Ban QLDA thuộc Thành phố đã giảm từ 24 Ban QLDA xuống còn 5 Ban. Việc sắp xếp lại các Ban QLDA của Thành phố, đã giảm được 73/108 phòng, 177/308 trưởng phó đơn vị, phòng (tương đương 57,5%), giảm 7/23 trụ sở làm việc. Những kết quả trong việc sắp xếp bộ máy các Ban QLDA của Thành phố là rất đáng ghi nhận trong kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

Một trong những khó khăn, vướng mắc sau khi sáp nhập là việc tiếp nhận nguyên trạng các trụ sở làm việc của 7 đơn vị hợp nhất về Ban QLDA trong tháng 4/2017 tại 9 địa điểm. Các trụ sở được tiếp nhận ở nhiều địa điểm trong Thành phố, diện tích các trụ sở nhỏ không đủ để sắp xếp, bố trí chỗ làm việc cho số cán bộ, viên chức của Ban QLDA được tiếp nhận về.

Mặt khác, các trụ sở này nằm cách xa nhau và một số trụ sở đang phải đi thuê hoặc bố trí xen kẹt với các cơ quan khác nên rất khó khăn cho Ban QLDA trong việc sắp xếp, bố trí nơi làm việc và quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Ban. Ngoài ra, các tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc của 7 đơn vị hợp nhất chuyển về đã qua sử dụng nhiều năm, xuống cấp, hư hỏng nhiều nên cũng rất khó khăn cho Ban QLDA trong quá trình quản lý khai thác, sử dụng phục vụ hoạt động.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban QLDA sớm ổn định trụ sở làm việc, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ Thành phố giao, Ban QLDA đề nghị Thành phố xem xét bố trí vốn cho dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc để đẩy nhanh công tác cải tạo trụ sở ổn định nơi làm việc của Ban QLDA trong năm 2017 đã được Thành phố phê duyệt.

H.Duy – T.Hà

Nguồn :