M
11:47 | 27/06/2019

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị:

Góc nhìn từ huyện Mỹ Đức

(LĐTĐ) Từ những kết quả đạt được sau kế hoạch thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị năm 2018”, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị của huyện Mỹ Đức tiếp tục thực hiện chủ đề này trong năm 2019. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, nhiều giải pháp mới cũng được đưa ra mạnh mẽ hơn.

goc nhin tu huyen my duc Huyện Mỹ Đức: Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, môi trường
goc nhin tu huyen my duc Huyện Mỹ Đức chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp

Tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả

Năm 2019, huyện Mỹ Đức tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Nghị quyết Trung ương 5,6,7 (Khóa XII) đạt kết quả tốt. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị” trên địa bàn huyện Mỹ Đức nhằm hướng tới xây dựng chính quyền theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền huyện, và các xã, thị trấn. Năm 2019, huyện Mỹ Đức đã triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ ở các cấp, các ngành, các huyện.

goc nhin tu huyen my duc
Huyện Mỹ Đức tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (Ảnh: Thu An)

Theo đó, ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện Mỹ Đức đã đề ra nhiều kế hoạch cụ thể, chi tiết trong việc triển khai thực hiện. Cụ thể, tích cực triển khai Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 15/02/2019 về thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2019”. Đồng thời, thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và công tác cải cách hành chính năm 2019.

Mở đầu cho thực hiện kế hoạch này, ngày 19/02/2019 UBND huyện đã thực hiện kiểm tra đột xuất 05 đơn vị trên địa bàn huyện. Qua đó đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2019 và triển khai việc xây dựng Chính quyền điện tử huyện Mỹ Đức.

Được biết, trong năm 2018, kết quả chỉ số cải cách hành chính của huyện đứng thứ 14/30, giảm 3 bậc so với năm 2017 nhưng vẫn đứng ở tốp đầu của thành phố Hà Nội. Việc quản lý tốt hồ sơ sổ sách, địa giới hành chính, không có tranh chấp về địa giới hành chính giữa các xã, thị trấn trong huyện đã khiến huyện Mỹ Đức được Thành phố đánh giá cao.

Tiếp nối những thành quả đó, UBND huyện đã ban hành quyết định về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2019; kế hoạch kiểm tra công vụ và cải cách hành chính năm 2019; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, cải cách hành chính theo “cơ chế một cửa, một cửa liên thông”. Đồng thời, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng quy trình. Tăng cường đào tạo cho lãnh đạo, công chức nhằm nâng cao, bổ sung kỹ năng, công nghệ mới, sử dụng các thành thạo các phần mềm được triển khai.

Bên cạnh đó, UBND huyện Mỹ Đức cũng đã đẩy mạnh việc tổng hợp, rà soát số biên chế được giao hiện có của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2019. Bổ nhiệm 26 cán bộ quản lý tại các cơ quan, đơn vị trong đó bổ nhiệm mới là 17 đồng chí, bổ nhiệm lại là 9 đồng chí. Tiếp tục thực hiện biệt phái 6 công chức về làm việc tại xã Đồng Tâm. Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã 30 chỉ tiêu, viên chức giáo dục 174 chỉ tiêu. Đồng thời, thành lập ban tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức xã và viên chức giáo dục năm 166 hồ 2019.

Tổ chức thi tuyển và công bố kết quả chấm thi cho 135 thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng hai công chức xã. Phối hợp với Sở Nội vụ tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện. Thực hiện kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018. Chuyển xếp lương theo Nghị định cho 16 cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn; hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ Thành phố công nhận hết thời gian tập sự cho 3 công chức cấp xã. Rà soát, tổng hợp nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn và thâm niên vượt khung đối với 265 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế, giải quyết chế độ, chính sách cho 5 người cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm; thực hiện nghỉ hưu trước tuổi đối với 03 đồng chí và giải quyết nghỉ theo chế độ bảo hiểm cho 16 đồng chí đúng quy định.

Xây dựng thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực

Có thể thấy, sau 6 tháng đầu năm 2019, bằng nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, UBND huyện Mỹ Đức đã tập trung chỉ đạo, điều hành tích cực khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, UBND huyện luôn bám sát các chủ trương, quyết định, chỉ thị của Thành phố, HĐND huyện để đề ra các chương trình, kế hoạch công tác và quyết định các biện pháp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Trong đó, UBND huyện đã tập trung thảo luận quyết định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm mang tính đột phá, tăng cường kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết công việc ngay từ cơ sở nên nhiều vụ việc đó được giải quyết triệt để, hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường kiểm tra các nội dung công tác cải cách hành chính, Quy chế văn hoá công sở, phát triển kinh tế, các lĩnh vực quản lý đất đai, giải quyết khiếu nại, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngoài ra, trong năm 2019, UBND huyện Mỹ Đức đã tập trung chú trọng vào công tác xây dựng thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”.

Theo đó, UBND huyện xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải thực hiện trách nhiệm định kỳ tiếp công dân theo quy định. Kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của chính quyền, địa phương. Tiếp thu đầy đủ, xử lý và phúc đáp kịp thời, giải trình theo các quy định, phản ánh, kiến nghị, yêu cầu, góp ý từ các tổ chức, công dân.

Nhằm nâng cao năng lực, chất lượng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, UBND huyện cũng yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc của huyện cũng thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh đề án, vị trí làm việc tại cơ quan. Đồng thời, tiếp tục cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, đảm bảo đến năm 2020, 100% Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

K. Tiến – Thu An

Nguồn :