M
08:08 | 12/08/2017

LĐLĐ huyện Gia Lâm:

Đã hoàn thành vượt kế hoạch thu kinh phí, đoàn phí công đoàn

(LĐTĐ) Lãnh đạo LĐLĐ huyện Gia Lâm cho biết, là đơn vị có số công đoàn ngoài nhà nước chiếm tỷ lệ lớn (123/224 CĐCS), Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã có nhiều phương pháp đổi mới trong việc thu kinh phí, đoàn phí một cách tập trung và quyết liệt. 

da hoan thanh vuot ke hoach thu kinh phi doan phi cong doan LĐLĐ huyện Gia Lâm: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CNLĐ
da hoan thanh vuot ke hoach thu kinh phi doan phi cong doan Gặp mặt cán bộ công đoàn hưu trí Gia Lâm-Long Biên
da hoan thanh vuot ke hoach thu kinh phi doan phi cong doan LĐLĐ huyện Gia Lâm: Thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng tạo

Trong 6 tháng đầu năm 2017, LĐLĐ huyện đã thực hiện tốt việc thu, chi tài chính Công đoàn, đảm bảo được hoạt động phong trào và chi cho cơ sở kịp thời, đúng quy định của Công đoàn cấp trên, đã quyết toán ngân sách công đoàn huyện năm 2016. Kết quả thu kinh phí đạt 120 % kế hoạch, thu đoàn phí đạt 116,5% so với kế hoạch; giao dự toán năm 2017 tới 100% công đoàn cơ sở.

da hoan thanh vuot ke hoach thu kinh phi doan phi cong doan
LĐLĐ huyện Gia Lâm tập huấn, hướng dẫn công tác tài chính công đoàn cho các CĐCS

LĐLĐ huyện đã chủ động ký chương trình phối hợp với Chi cục thuế huyện trong công tác đôn đốc thu kinh phí Công đoàn, đặc biệt là khối doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có tổ chức Công đoàn nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định 191/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

Công tác quản lý và đẩy mạnh sản xuất của Công ty TNHH May Phù Đổng tiếp tục được LĐLD huyện duy trì có nề nếp, qua đó đã đảm bảo việc làm ổn định cho gần 200 lao động với mức lương bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Từ nay đến cuối năm, LĐLĐ huyện đặt ra mục tiêu sẽ tiếp tục thực hiện tốt chương trình quản lý tài chính, tài sản của công đoàn; sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đúng mục đích, đáp ứng đầy đủ cho phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn, phấn đấu hoàn thành dự toán thu kinh phí Công đoàn năm 2017.

Nguồn :