M
16:23 | 24/03/2018

Cơ cấu tổ chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng tinh gọn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

tin nhap 20180324084748 Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
tin nhap 20180324084748 Phải báo cáo "sức khỏe" của doanh nghiệp nhà nước trong tháng 2/2018
tin nhap 20180324084748 Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Cần siêu bộ hay đa bộ?

Dự thảo Nghị định phải bảo đảm phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và nội dung Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được Bộ Chính trị thông qua. Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định trước ngày 30/3/2018.

tin nhap 20180324084748
ảnh minh họa (vietnamplus.vn)

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được Bộ Chính trị thông qua.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đúng quy định; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc tổ chức Hội nghị “Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước”, lưu ý nội dung liên quan đến tiêu chuẩn cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước...

Nguồn :